Mặt cười

Ảnh Tiêu đề Ký tự
colonthree colonthree :3
pacman pacman :v
sweat sweat :sweat:
nosebleed nosebleed :nosebleed:
shame shame :shame:
byebye byebye :byebye:
hungry hungry :hungry:
haha haha :haha:
matrix matrix :matrix:
confident confident :confident:
ah ah :ah:
confuse confuse :confuse:
angry angry :angry:
beauty beauty :beauty: :x
smile smile :smile: :)
waaaht waaaht :waaaht:
baffle baffle :baffle:
tire tire :tire:
rofl rofl :rofl: =)) :))
still_dreaming still_dreaming :still_dreaming: :sogood:
lay lay :lay:
Birthday Birthday :Birthday:
flame flame :flame:
doubt doubt :doubt:
big_smile big_smile :big_smile: :D
sure sure :sure:
amazed amazed :amazed:
canny canny :canny:
go go :go:
what what :what:
choler choler :choler:
beat_plaster beat_plaster :beat_plaster:
misdoubt misdoubt :misdoubt:
beat_brick beat_brick :beat_brick:
sweet_kiss sweet_kiss :sweet_kiss: :*
burn_joss_stick burn_joss_stick :burn_joss_stick: :stick:
welcome welcome :welcome:
too_sad too_sad :too_sad: :(( :sosad:
feel_good feel_good :feel_good:
pudency pudency :pudency:
beat_shot beat_shot :beat_shot:
sad sad :sad: :(
please please :please:
hehe hehe :hehe:
surrender surrender :surrender:
spam spam :spam:
look_down look_down :look_down:
oh oh :oh: :o
hell_boy hell_boy :hell_boy:
hug hug :hug:
adore adore :adore:
embarrassed embarrassed :embarrassed: :">
Shoot Shoot :tach:
cry cry :cry:
boss boss :boss:
spiderman spiderman :spiderman:
sexy_girl sexy_girl :sexy_girl: :sexy:
brick brick :brick: :gach:
loveyou loveyou :loveyou:
ops ops :ops: @@
lmao lmao :lmao:
sosexy sosexy :sosexy:
Mọe Mọe :moe:
wow wow :wow:
Haha Haha :Haha:
Sad Sad :Sad:
Angry Angry :Angry:
Like Like :Like:
Love Love :Love:
Bó tay Bó tay :botay: