Chia sẻ danh sách ứng dụng đang miễn phí và giảm giá trên Play Store, cập nhật ngày 11/10/2018