Recent content by anhtuyet282

  1. bạn ơi mình có công việc muốn trao đổi, bạn cho mình xin facebook để tiện nói chuyện hơn với...

    bạn ơi mình có công việc muốn trao đổi, bạn cho mình xin facebook để tiện nói chuyện hơn với nhé. Tks bạn
  2. bạn ơi mình có công việc muốn trao đổi với bạn, bạn cho mình xin facebook mình trao đổi cho tiện...

    bạn ơi mình có công việc muốn trao đổi với bạn, bạn cho mình xin facebook mình trao đổi cho tiện nhé. Tks
  3. bạn ơi cho mình xin fb mình trao đổi công việc đươcj không bạn.

    bạn ơi cho mình xin fb mình trao đổi công việc đươcj không bạn.
Top Bottom