Recent content by bangbka

  1. Hướng dẫn flash firmware cho các dòng Lumia với Windows Phone Image Designer

    ad cho hỏi những file ở dưới không cần tải về ak? chỉ cần flash .ffu thôi phải không?
Top Bottom