Recent content by boypink

  1. [Video] Cách tắt "Đã xem" dù đã đọc tin nhắn trên Messenger

    Theo bạn như thế nào gọi là đọc tin nhắn? Không phải xem nội dung của nó ah?
  2. [Video] Cách tắt "Đã xem" dù đã đọc tin nhắn trên Messenger

    Trên ios có sẵn tính năng này. Không cần tweak jailbreak hay app gì cả.
Top Bottom