Recent content by boyrongcty

  1. [Tip] Kiểm tra "tình hình sức khỏe" CPU Intel bằng công cụ chính chủ

    máy mình test thì báo lỗi ở các dòng prime number; floating point; math thì phải fix sao ạ?
Top Bottom