Recent content by danger50000

  1. Đăng ký nhãn hiệu

    Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam theo quy định mới nhất trong năm 2021 có nhiều cập nhật. Cụ thể hơn là phần phí đăng ký đã có sự điều chỉnh, bảng phân loại hàng hoá Nice được cập nhật. Dưới đây là thông tin cơ bản về Nhãn hiệu và hồ sơ, quy trình đăng ký nhãn hiệu độc quyền tại Việt Nam:
Top Bottom