Recent content by donglucmoingay

  1. donglucmoingay

    5 cộng đồng nên tham gia trên Facebook

    Internet ngày nay đã trở thành “bãi rác” thật sự, với hàng tỷ tỷ những thứ không tốt làm ảnh hưởng xấu đến chúng ta. Tin lá cải, những nhóm bài bạc, phân biệt chủng tộc hoặc mại dâm trên Facebook và hàng tỷ thứ độc hại khác đang hiện diện hằng ngày trên Internet. Nhưng trong “bãi rác” lớn đó...
Top Bottom