Recent content by dovuichamxyz

  1. dovuichamxyz

    Một loạt smartphone Nokia 7 Plus tại Châu Âu bị phát hiện gửi dữ liệu người dùng về Trung Quốc

    Tàu chỗ nào cũng thấy. Cơ bản thông tin của mình không có vẹo gì không lo.
Top Bottom