Recent content by Nguyễn Công Nhật

  1. Nguyễn Công Nhật

    Bạn nên hard reset máy nếu muốn trải nghiệm Windows 10 Mobile tốt nhất

    tốt nhất là cứ từ từ lên. tao lên xuống 2 lần ớn rồi
Top Bottom