Recent content by Silentslove

  1. Silentslove

    [Đa nền tảng] Direct Downloader - Get link file/folder Mediafire, tenlua.vn hàng loạt

    Cho mình hỏi: mọi bước get link hoàn tất nhưng sao gửi qua idm thì không tải được. IDM hiển thị trạng thái error!
Top Bottom