Recent content by sinhphamkhac

  1. Hướng dẫn bạn "Bypass" TPM 2.0 để cài đặt Windows 11 chính thức trên PC, laptop cũ

    Chọn auto Setup rồi có phải làm gì nữa không ad ơi, hay nó tựu động cài vậy?
Top Bottom