Recent content by tam phuc

  1. tam phuc

    Chuyển đổi số là gì? Sức ảnh hưởng của việc Chuyển đổi số

    Để thay đổi tình hình phát triển nền móng kinh tế - xã hội, để có cái nhìn tổng quát về việc thay đổi phát triển toàn diện mặt kinh tế - xã hội. Vào ngày 03/6/2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình Chuyển đổi số toàn cầu và đi vào công cuộc cách mạng hóa xu hướng chuyển đổi số thời...
Top Bottom