Recent content by wirasimbolon23

  1. Các nhà nghiên cứu có thể đưa hổ Tasmania trở lại sau khi bị đào thải

    Câu chuyện này ban đầu do Gatekeeper phân phối và được nhân bản ở đây như một thành phần của nỗ lực chung trong khu vực Công tác Môi trường. Bộ phim màu thylacine được thực hiện bởi Biên niên sử điện ảnh và âm thanh công cộng của Úc Các nhà nghiên cứu ở Úc và Mỹ đã thực hiện một cam kết trị giá...
Top Bottom