Recent content by yasuolaluot

 1. Thời điểm chuyển rủi ro trong mua bán hàng hoá

  Thời điểm chuyển rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa từ bên bán sang bên mua được xác định tùy theo từng trường hợp mua bán khác nhau. Chuyển rủi ro trong trường hợp có địa điểm giao hàng xác định Trừ trường hợp có thoả thuận khác, nếu bên bán có nghĩa vụ giao hàng cho bên mua tại một địa...
 2. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng mua bán hàng hoá

  Các chủ thể hợp đồng phải căn cứ vào hợp đồng để thực hiện quyền và nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng đó. Đối với những vấn đề không có thỏa thuận hoặc thỏa thuận không cụ thể trong hợp đồng thì phải thực hiện theo quy định của Luật Thương mại và các văn bản pháp luật khác. Quyền và nghĩa vụ của...
 3. Có bao nhiêu hình thức trách nhiệm trong vi phạm hợp đồng?

  Trách nhiệm dân sự do không thực hiện nghĩa vụ giao vật Khi bên có nghĩa vụ không thực hiện nghĩa vụ giao vật đặc định thì người có quyền được quyền yêu cầu bên có nghĩa vụ phải giao đúng vật đó; nếu vật không còn hoặc bị hư hỏng thì phải thanh toán giá trị của vật. Khi bên có nghĩa vụ không...
 4. Các nguyên tắc khi thực hiện hợp đồng dân sự

  Tùy theo tính chất của từng loại hợp đồng mà các bên giao kết dưới một hình thức nhất định không trái pháp luật, đạo đức xã hội. Từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực, các bên ký kết có các quyền và nghĩa vụ pháp lý đối với nhau. Pháp luật có những quy định cho việc thực hiện hợp đồng dân sự...
 5. Những nội dung nào được thỏa thuận trong hợp đồng dân sự?

  Nội dung của hợp đồng dân sự Nội dung của hợp đồng dân sự là những điều khoản mà các bên tham gia giao kết hợp đồng thỏa thuận xác lập nên sau khi đã tự do bàn bạc, thương lượng. Nội dung của hợp đồng dân sự xác định rõ ràng quyền và nghĩa vụ của các bên, quyết định tính khả thi của hợp đồng...
 6. Các tính thông dụng của hợp đồng

  Hợp đồng là sự thể hiện chủ yếu của các giao dịch dân sự, có tính phổ biến trong đời sống xã hội. Vì thế, theo những tiêu chí khác nhau có thể chia thành nhiều loại hợp đồng. Theo nội dung của hợp đồng - Hợp đồng không có tính chất kinh doanh hay hợp đồng dân sự theo nghĩa hẹp. Đó là những...
 7. Hồ sơ thành lập hộ kinh doanh bao gồm những gì?

  Tất cả công dân Việt Nam có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, một nhóm người, các hộ gia đình đều có quyền đăng ký kinh doanh ở hình thức hộ kinh doanh. Như vậy, những người chưa thành niên, người bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự, người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang...
 8. Các tổ chức và quản lý trong hợp tác xã

  Đại hội xã viên Đại hội xã viên là cơ quan có quyền quyết định cao nhất của họp tác xã. Hợp tác xã có nhiều xã viên thì có thể tổ chức Đại hội đại biểu xã viên; việc bầu đại biểu xã viên đi dự Đại hội đại biểu xã viên do Điều lệ hợp tác xã quy định. Đại hội đại biểu xã viên và Đại hội toàn thể...
 9. Thủ tục thành lập hợp tác xã ở Việt Nam

  Theo Luật Hợp tác xã năm 2003, việc thành lập hợp tác xã bao gồm các giai đoạn: khởi xướng việc thành lập hợp tác xã, vận động thành lập hợp tác xã, tổ chức hội nghị thành lập hợp tác xã và đăng ký kinh doanh. Khởi xướng việc thành lập hợp tác xã - Các sáng lập viên báo cáo bằng văn bản với...
 10. Các tập đoàn kinh doanh xuyên quốc gia là gì?

  Trên thế giới hiện nay đã và đang có rất nhiều loại hình tập đoàn. Cartel là loại tập đoàn kinh doanh giữa các công ty trong một ngành lĩnh vực sản xuất kinh doanh cùng ký kết hợp đồng với nhau hoặc thỏa thuận kinh tế nhằm mục đích cạnh tranh. Trong các Cartel, các công ty vẫn giữ nguyên tính...
 11. Nhóm công ty có những đặc điểm nào?

  Khái niệm nhóm công ty Thực tiễn hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trên thị trường cho thấy nhu cầu liên kết giữa các chủ thể kinh doanh hoạt động trong cùng lĩnh vực ngành nghề hoặc có chung lợi ích ngày càng rõ nét. Để tránh nguy cơ tụt hậu về kinh tế trong quá trình hội nhập kinh tế...
 12. Thành viên hợp danh có quyền và nghĩa vụ gì?

  1. Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó: a) Phải có ít nhất hai thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh); ngoài các thành viên hợp danh có thể có thành viên góp vốn; b) Thành viên hợp danh phải là cá...
 13. Quyền và nghĩa vụ của hội đồng thành viên trong công ty tnhh 2 thành viên trở lên

  Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, do số thành viên khác biệt nên có hai mô hình tổ chức quản lý: có Ban kiểm soát và không có Ban kiểm soát: Công ty có số lượng thành viên giới hạn từ hai đến mười một (11) thành viên có Hội đồng thành viên...
 14. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát trong công ty cổ phần

  Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, khi công ty cổ phần có trên mười một cổ đông là cá nhân hoặc có cổ đông là tổ chức sở hữu trên 50% tổng số cổ phần của công ty thì phải tổ chức Ban kiểm soát. Ban kiểm soát là cơ quan kiểm tra tính hợp pháp và hợp lệ trong hoạt động của các cơ quan của công...
 15. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần

  Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty cổ phần, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và chịu sự kiểm soát của Đại hội đồng cổ đông về toàn bộ hoạt động quản lý của mình. Hội đồng quản trị có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định...
Top Bottom