báo cáo bền vững xiaomi

  1. thudm

    Xiaomi tái khẳng định về cam kết góp phần xây dựng một thế giới bền vững

    Bản báo cáo Bền vững với 30 trang của Xiaomi nêu bật một loạt sáng kiến mang tính bền vững của Xiaomi bao gồm: bảo vệ môi trường, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và quản lý chuỗi cung ứng bền vững, v.v... Bên cạnh đó, thông tin về cam kết của Xiaomi đối với khả năng truy cập, bảo mật dữ liệu...
Top Bottom