chipset m1

  1. HaiiDeas

    "Lớp bảo mật cuối cùng" trên chip Apple Silicon đã bị đánh bại từ lỗ hổng phần cứng

    Một cuộc tấn công PACMAN M1 do các nhà nghiên cứu bảo mật của MIT, đã đánh bại thứ được "táo khuyến" mô tả là "lớp bảo mật cuối cùng" khi tạo ra chipset Apple Silicon. Nếu bạn chưa biết thì khi thiết kế bộ vi sử lý M1, Apple đã tạo ra nhiều lớp bảo mật khác nhau, mỗi lớp được thiết kế để bảo vệ...
Top Bottom