dotnet win 10 1809

  1. Hậu Vũ

    Ghost Win 10 1809 Pro – No Soft, Autumn Memories 2019 By Lehait

    Ghost Win 10 1809 Pro thông tin: Ghost Win 10 1809 Pro được làm từ bộ cài Windows 10 Version 1809 (OS Build 17763.384) nguyên gốc lược bỏ các apps không cần thiết, giữ lại Windows Defender. Bản ghost chỉ kích hoạt Net Framework 3.5 và cài đặt WinRaR Bản ghost đã được tối ưu, tinh chỉnh...
  2. Tổng Hợp NET Framework Offline Windows 7, 8.1, 10

    Net Framework Offline for Windows 7 ,8.1, 10 NET Framework của Microsoft là một nền tảng lập trình tập hợp các thư viện lập trình có thể được cài thêm hoặc đã có sẵn trong các hệ điều hành Windows. Nó cung cấp những giải pháp thiết yếu cho những yêu cầu thông thường của các chương trình điện...
Top Bottom