eco mode

  1. Nguyễn_Cương

    Task Manager sẽ bổ sung chế độ giới hạn mức sử dụng tài nguyên của ứng dụng trong bản cập nhật Windows 10 Sun Valley

    Task Manager là một trong những chức năng quan trọng của Windows 10, với Task Manager, bạn có thể theo dõi việc sử dụng RAM, CPU, ổ cứng và mạng của tất cả các tiến trình đang chạy. Bạn có thể buộc các ứng dụng phải đóng thông qua Task Manager cũng như xác định vị trí thư mục đã cài đặt của ứng...
Top Bottom