game bar

  1. Nguyễn_Cương

    Windows 10 chuẩn bị có tính năng tương tự Task Manager, giúp người dùng quản lý tài nguyên ngay cả khi đang chơi game

    Nếu bạn đã từng gặp vấn đề về hiệu suất trong khi chơi game, chắc chắn bạn sẽ dùng tổ hợp phím Ctrl-Alt-Del để truy cập Task Manager và sau đó tắt những phần mềm đang chạy có ảnh hưởng đến hiệu suất chơi game. Và bây giờ Microsoft đang làm một tính năng mới cho Windows 10 sẽ giúp bạn giải phóng...
Top Bottom