giao tiếp

  1. Top sách hay nên đọc về giao tiếp và đàm phán

    Bạn cảm thấy khả năng giao tiếp và thương thuyết đàm phán trong quá trình làm việc với khách hàng, đối tác còn hạn chế? Vậy tại sao không bắt đầu cải thiện kỹ năng này bằng cách tìm đọc những quyển sách hay nên đọc về giao tiếp? Có thể nói giao tiếp được xem là một trong những kỹ năng mềm quan...
Top Bottom