illuminati

  1. TECHRUM_Poster

    Apple bị kiểm soát bởi Illuminati?

    Apple là một trong những công ty lớn nhất và mang lại lợi nhuận cao nhất từ trước tới nay, đó là nhờ vào sự tiếp tay của Illuminati. Tôi nghĩ rằng iPhone, iPad… là những công cụ được sử dụng để theo dõi cuộc sống của chúng ta và thu thập dữ liệu để giúp hội kín Illuminati kiểm soát thế giới...
Top Bottom