masscom

  1. TR02

    Intel và các đối tác công bố triển khai dự án chuyển giao công nghệ đến các nhà bán lẻ khu vực II

    Hôm nay (25/11) Intel Việt Nam hợp tác cùng với Kiot Việt và Masscom triển khai dự án chuyển giao công nghệ đến các nhà bán lẻ khu vực II. Thông qua dự án này Intel và các đối tác hướng đến mục tiêu công nghệ hóa việc điều hành và quản lý các cửa hàng bán lẻ truyền thống để giúp các nhà bán lẻ...
Top Bottom