myanmar

  1. HaiiDeas

    [Giải trí] 11 quốc gia đã đổi tên và mất bao nhiêu chi phí cho việc này?

    Việc đổi tên của một quốc gia nào đó thường diễn ra do sự chia cắt về đất đai, lãnh thổ, chiến tranh, thay đổi chính phủ, dành được quyền độc lập hoặc đơn giản là để thuận tiện hơn cho việc phát âm ở nước ngoài. Điều này không chỉ diễn ra trước đây mà ngay cả ở thời điểm hiện tại cũng có, quá...
Top Bottom