play store safety

  1. HaiiDeas

    Google bắt đầu ra mắt tính năng An toàn cho người dùng, giúp tóm tắt cách ứng dụng sử dụng dữ liệu trên thiết bị

    Gần một năm trước, Google đã công bố phần An toàn (Safety) mới với mục đích cải thiện tính minh bạch trong ứng dụng khi thu thập và xử lý dữ liệu người dùng (tương tự như Nhãn quyền riêng tư của Apple trên App Store). Về cơ bản, Phần an toàn cung cấp tổng quan về dữ liệu mà ứng dụng thu thập...
Top Bottom