quản lý con sử dụng laptop

  1. Nguyễn_Cương

    Hướng dẫn tạo tài khoản Windows 10 dành cho trẻ em, để giúp bạn quản lý con bạn sử dụng PC, laptop trong mùa dịch này

    Trên Windows 10, bạn có thể thiết lập nhiều tài khoản để chia sẻ PC, laptop với các thành viên khác trong gia đình. Nếu bạn có con, bạn cũng có thể tạo tài khoản riêng cho chúng trên laptop của mình, nhờ đó, con bạn sẽ có không gian cá nhân trong một môi trường được kiểm soát chặt chẽ hơn để đảm...
Top Bottom