sale maker

  1. duyquang91

    Sale Maker: Tạo ảnh sản phẩm kinh doanh hiệu quả

    Chào các bạn đang kinh doanh Online Đa số tất cả các bạn khi bán hàng qua mạng thường Up ảnh sản phẩm kèm thông tin sản phẩm ở Caption, tuy nhiên có 1 số trường hợp khách hàng chưa thể mua ngay được sản phẩm của bạn, họ sẽ lưu lại ảnh sản phẩm đó, sau khi muốn mua sản phẩm thì lại không nhớ...
Top Bottom