vinfast ipo

  1. Ryankog

    Vingroup có thể sẽ IPO VinFast tại Mỹ

    Theo những nguồn thạo tin, Vingroup đang xem xét đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng tại Mỹ đối với công ty VinFast, kỳ vọng có thể huy động được khoảng 3 tỷ USD. Nhà sản xuất ô tô Việt Nam đang làm việc với các cố vấn và IPO có thể diễn ra ngay trong quý này Những người được yêu cầu...
Top Bottom