vivetool gui

  1. Nguyễn_Cương

    Kích hoạt mọi tính năng ẩn trong Windows 11 vô cùng đơn giản với công cụ ViVeTool GUI

    Windows 11 có rất nhiều tính năng ẩn khác nhau mà Microsoft bổ sung vào nhưng chưa cho người dùng thông thường có thể sử dụng, ví dụ như tính năng mở nhiều tab trong File Explorer. Nếu bạn đang muốn kích hoạt một tính năng ẩn nào đó của Windows 11 mà không thích sử dụng các công cụ dựa trên dòng...
Top Bottom