vsmart joy2+

  1. thudm

    Song long tranh đấu: Vsmart Joy2+ hay Galaxy A10s ngon hơn?

    Với 3 triệu đồng trong tay, tuy không phải là có quá nhiều lựa chọn, nhưng bạn đã có quyền yêu cầu một chiếc máy có chất lượng hoàn thiện tốt, cấu hình ổn, thương hiệu lớn và đáp ứng được nhiều nhu cầu sử dụng. Với những yêu cầu trên, lại không phải C-brand chúng ta có Galaxy A10s và Vsmart...
Top Bottom