windows toolbox

  1. Nguyễn_Cương

    Công cụ giúp cài đặt Google Play Store trên Windows 11 hóa ra lại là Trojan cực kỳ độc hại

    Một công cụ Windows ToolBox phổ biến được nhiều người dùng sử dụng để thêm kho ứng dụng Google Play vào Windows Subsystem for Android của Windows 11 mới đây đã bị phát hiện bí mật tự động lây nhiễm vào PC của người dùng các file lệnh độc hại, với khả năng thêm malware và các extension trên...
Top Bottom