youtube rewind

  1. IMEI Phạm

    YouTube chính thức xác nhận sẽ không còn xuất bản video tổng hợp theo từng năm

    Cứ mỗi cuối năm, YouTube công bố một video tổng hợp những sự kiện, trào lưu hay những YouTuber nổi bật trong năm đó và được gọi là YouTube Rewind. Truyền thống này bắt đầu từ năm 2011 và lần cuối cùng xuất bản là vào năm 2019. Mới đây, sau khi tạm dừng YouTube Rewind vào năm 2020 do những khó...
Top Bottom