Dell hỗ trợ các doanh nghiệp tại châu Á – Thái Bình Dương và Nhật Bản tận dụng tiềm năng của AI

Tham gia
4/9/16
Bài viết
2,164
Được thích
808
234 #1

Vừa qua, Dell Technologies đã tổ chức buổi hội thảo tại châu Á – Thái Bình Dương và Nhật Bản (APJ) với chủ đề “Mang AI đến dữ liệu”. Buổi hội thảo trực tuyến được chủ trì bởi ông John Roese, Giám đốc Công nghệ Toàn cầu của Dell, và ông Peter Marrs, Chủ tịch, Khu vực châu Á – Thái Bình Dương và Nhật Bản. Họ đã thảo luận với nhau về bối cảnh của AI trước nhu cầu sáng tạo đổi mới về AI ngày càng gia tăng trong khu vực và Dell có thể hỗ trợ các doanh nghiệp nắm bắt cơ hội này như thế nào.

Ông John Roese, Giám đốc Công nghệ Toàn cầu, Dell Technologies, chia sẻ: “Lần gần nhất chúng ta trải qua thay đổi mạnh mẽ về các hệ thống IT hỗ trợ tăng năng suất trong doanh nghiệp đã khoảng 20 năm trước. Chúng ta đã ứng dụng các hệ thống quy mô lớn như ERP và CRM. Đây là những hệ thống đã góp phần thay đổi cách các doanh nghiệp sử dụng công nghệ. Trong nhiều năm qua, chúng ta đã chứng kiến nhiều công nghệ mới ra đời, nhưng không công nghệ nào mang đến khả năng tăng năng suất to lớn cho doanh nghiệp như AI”.

Ông Peter Marrs, Chủ tịch, Khu vực châu Á – Thái Bình Dương và Nhật Bản, Dell Technologies, nhấn mạnh: “AI là lĩnh vực phát triển rất mạnh mẽ tại khu vực APJ, đặc biệt là Generative AI. AI đang thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đồng thời cải thiện trải nghiệm của khách hàng,giúp gia tăng năng suất làm việc đáng kể. Với vai trò một trong nhà cung cấp hạ tầng hàng đầu, Dell có thể mang tới cho doanh nghiệp một cách tiếp cận độc đáo và khác biệt nhờ danh mục Generative AI lớn nhất thế giới, từ máy bàn cho đến trung tâm dữ liệu, cho đến điện toán đám mây.

Chiến lược AI với bốn mũi nhọn của Dell


Ông Roese đã trình bày tổng quát về các cơ hội trong lĩnh vực AI. Ông cũng nhấn mạnh cách Generative AI đã phổ cập AI đến tất cả mọi người, và chứng minh rằng các doanh nghiệp trong mọi lĩnh vực cần phải triển khai công nghệ này để cung cấp những trải nghiệm mang tính cá nhân hóa cao hơn cho khách hàng và nâng cao lợi thế cạnh tranh. Ông Roese cũng lưu ý ứng dụng Generative AI cũng kèm theo những thách thức liên quan đến các yêu cầu về quyền riêng tư, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, và tuân thủ các biện pháp kiểm soát bảo mật.

Ông Roese cho biết: “Chúng tôi tập trung cung cấp các giải pháp Generative AI riêng tư, triển khai AI trực tiếp vào các bộ dữ liệu của doanh nghiệp nhằm cải thiện quy trình, năng suất và sự hiệu quả. Chúng tôi làm việc với các đối tác trong hệ sinh thái để cung cấp các thiết kế đã được xác thực, các kiến trúc tham chiếu, và các giải pháp mà khách hàng có thể dễ dàng triển khai. Sứ mệnh của Dell không chỉ cung cấp công nghệ, chúng tôi muốn trở thành đối tác chiến lược để hỗ trợ các doanh nghiệp làm việc trong một hệ sinh thái phức tạp để mang AI vào trong sản phẩm.”

Ông Roese cũng chia sẻ về bốn mũi nhọn trong chiến lược AI của Dell bao gồm: AI-In, AI-On, AI-For, và AI-With. Ông đi sâu vào các Giải pháp Generative AI mà Dell vừa cho ra mắt. Các giải pháp này nhắm đến việc hỗ trợ các doanh nghiệp chuyển đổi cách thức làm việc trong mọi giai đoạn của hành trình ứng dụng AI tạo sinh, đồng thời mở khóa tiềm năng của AI với các Bản thiết kế đã được Xác thực từ Dell dành cho Generative AI. Các thiết kế này hiện nay đã hỗ trợ cả điều chỉnh và suy luận mô hình, qua đó giúp người dùng triển khai các mô hình Generative AI nhanh chóng hơn thông qua hạ tầng đã được kiểm chứng.

Nắm bắt các cơ hội trong lĩnh vực AI tại khu vực APJ

Tại hội thảo, ông Marrs đã đi sâu vào bối cảnh AI của khu vực APJ, đặc biệt là các cơ hội tăng trưởng từ Generative AI và chi tiêu ngày càng tăng cho các hệ thống AI. Ông cũng nhấn mạnh rằng APJ là một thị trường đa dạng với nhiều ứng dụng AI khác nhau. Ông Marrs cũng chia sẻ rằng các doanh nghiệp đang tìm kiếm các giải pháp và chuyên môn của Dell để đáp ứng các nhu cầu khác nhau. Ví dụ, các nhà cung cấp dịch vụ mới tìm đến Dell để đổi mới và xây dựng các dịch vụ GPUaaS, trong khi các doanh nghiệp truyền thống tìm đến Dell để triển khai các dự án thử nghiệm AI và giải quyết các yêu cầu về suy luận.

Ông Marrs chia sẻ: “Chúng tôi rất vui mừng khi chứng kiến đà tăng trưởng khách hàng của các giải pháp Generative AI tại khu vực APJ trong nhiều lĩnh vực như tài chính, quảng cáo, các dịch vụ điện toán đám mây, viễn thông, công nghệ web, và sản xuất. Chúng tôi vẫn tiếp tục đổi mới các giải pháp và mở rộng ứng dụng thực tiễn thông qua việc hợp tác với các khách hàng, nhà cung cấp, và đối tác. Một trong những minh chứng cụ thể là mối quan hệ hợp tác giữa chúng tôi và CyberAgent, một công ty quảng cáo kỹ thuật số lớn tại Nhật Bản. CyberAgent đang sử dụng các giải pháp của chúng tôi để đổi mới ngành quảng cáo kỹ thuật số.

Xem thêm:
 

JamesGal

New Member
Tham gia
20/10/23
Bài viết
1
Được thích
0
#2
Tips for Profitable Crypto Exchange


Cryptocurrency has become a popular investment option in recent years. With the increasing popularity and acceptance of these digital assets, many investors are now looking for ways to exchange their cryptocurrencies for profit. In this article, we will explore some tips for making profitable crypto exchanges.
1. Stay Informed:
The cryptocurrency market is highly volatile, with prices fluctuating rapidly. To make profitable exchanges, it is crucial to stay up-to-date with the latest market trends and news. Keeping an eye on market indicators, such as price charts and trading volumes, can help you identify favorable entry and exit points for your crypto exchanges.
Instant cryptocurrency exchange
2. Choose the Right Exchange Platform:
Selecting the right cryptocurrency exchange platform is essential for profitable trading. Look for platforms that offer a wide variety of cryptocurrencies and have a good reputation for security and reliability. Additionally, consider the trading fees charged by the exchange platform, as these can eat into your profits. Compare different platforms and find the one that aligns with your trading objectives.

3. Timing is Key:
Timing plays a crucial role in profitable crypto exchanges. Attempting to buy or sell at the exact top or bottom of a price trend is challenging, if not impossible. Instead, focus on identifying breakout patterns, support, and resistance levels, and market sentiment indicators. Analyzing these factors can help you make informed decisions and increase your chances of profitable trades.

4. Utilize Stop-Loss and Take-Profit Orders:
To manage risk and maximize profitability, consider setting stop-loss and take-profit orders. A stop-loss order automatically sells your crypto if it reaches a specific price, preventing further losses. Take-profit orders automatically sell your crypto when it reaches a predetermined profit target. These orders can help protect your investments and lock in profits when the market moves favorably in your direction.

5. Diversify Your Portfolio:
Diversification is a key strategy to reduce risk and increase the chances of profitable exchanges. Invest in a range of different cryptocurrencies to spread out your risk. This way, if one cryptocurrency underperforms, losses can be offset by gains in others. Similarly, consider diversifying across different sectors within the crypto market, such as DeFi, privacy coins, or stablecoins.
ethereum exchange for tether
6. Consider Trading Strategies:
Various trading strategies, such as day trading, swing trading, and position trading, can help you make profitable crypto exchanges. Each strategy requires a different time commitment and risk tolerance. Do thorough research on different trading strategies, and find the one that aligns with your trading style and objectives.


Cryptocurrency exchanges can be highly profitable if approached with the right knowledge and strategies. Staying informed, choosing reliable exchange platforms, timing your trades effectively, utilizing stop-loss and take-profit orders, diversifying your portfolio, and adopting suitable trading strategies are all key factors to consider for profitable crypto exchanges. Remember to conduct thorough research, develop a sound trading plan, and be prepared for market volatility. With the right approach, exchanging cryptocurrencies can be a lucrative investment opportunity.
 
Top Bottom