Hướng dẫn xem phim VIP không cần tài khoản trên HDOnline và HDViet

Tham gia
2/2/17
Bài viết
5,774
Được thích
7,753
28022 #1

Hiện nay nhu cầu xem phim trực tuyến là rất lớn nhưng có một thực tế là người dùng muốn xem phim với độ phân giải Full HD trên các website xem phim lớn như: HDViet.comHDOnline.vn thì phải bỏ ra một khoản phí không hề nhỏ để đăng ký tài khoản VIP. Hôm nay TECHRUM chia sẻ cho bạn một thủ thuật giúp xem phim VIP mà không cần tài khoản trên HDOnlineHDViet.
 • Bạn chỉ nên xem đây là một cách "chữa cháy" khi cần xem phim quá mà không thể mua tài khoản được. Tốt nhất là hãy ủng hộ dịch vụ khi có thể và nếu có điều kiện thì nên ra rạp xem phim.
Ưu điểm:
 • Dễ dàng cài đặt trên trình duyệt.
 • Không bị giới hạn thời gian xem phim.
 • Không đi kèm quảng cáo khó chịu.
 • Xem phim với chất lượng HD 720p.
Hướng dẫn xem phim miễn phí server vip mà không cần tài khoản:

Ở đây mình sẽ ví dụ trên trang HDViet trước nhé.

Bước 1: Các bạn cần tải và cài đặt công cụ hỗ trợ nhập code javascript như Tampermonkey
Bước 2: Để cài đặt, hãy click Thêm vào Chrome, sau đó chờ quá trình tải file và cài đặt hoàn tất là xong, bên trái thanh nhập liên kết sẽ xuất hiện một icon Tampermonkey.


Bước 3: Click phải vào icon Tampermonkey, sau đó Create a new script


Bước 4: Copy và past đoạn mã sciprt dưới đây vào ô nhập liệu. Sau đó vào File > Save.

Code:
// ==UserScript==
// @name     Tool Movie Online
// @namespace  Thảo Đào || https://www.facebook.com/daothao.dev
// @author     Thảo Đào
// @version   0.1.2
// @icon     http://static.hdonline.vn/template/frontend/noel2015/logo.png
// @description Watch movie online in HDOnline and HDViet
// @homepageURL https://www.facebook.com/daothao.dev
// @updateURL  http://bit.ly/tool-movie-online-meta
// @downloadURL http://bit.ly/movie-online-tool
// @match    http://hdonline.vn/*
// @match    http://hdviet.com/*
// @match    http://*.hdviet.com/*
// @run-at    document-end
// @grant    none
// ==/UserScript==

(function() {
  var dnta=['e1TDsMOlYsO2wrhqwq41wqFlw6fDuivDgcK9w5lSQMKA','FcOEwos5w5XDgsOuw4xmw7dpMcOwaMO9PsOJ','w63DjcKZwrwSwr7DqcKtCi9jwol9wq4jw58Vwqg=','w4IcY2Q=','WkgOZA==','wrnChhHCojEsCQXCm3vDpw4=','d8OCM3hswpzCjwg=','wq3CmsK5N8KKw759w5bClAN0asKUw6PCucO4wqJkw7bDq8KFwqYoA8KZw7M=','MFLDisOjdcK9w6xpwqt5w68gwr/CqivDlw==','FsK8w7vCgsOqL0o=','IcOtQ8OMwoXDssKeScOlajzCpMKyWcOsA8OqYcKAdcKdw6Q=','w5AQWsKDwqgZwoNYwoVyw78jbFhRwpvDh8KpVMOoFkLDsSZtw7bDmw==','Q8O+KHF1w5DDuMO1FcOAw4I=','WsK7w6vDgx7DjUJBCMOL','O01IKVDCtMOX','UMOkwq3ChV7CrcKXKBY=','wrccB8Kd','w7PDqMOcGTtH','w6s+wrDDqHLClgzDqw==','wohQwpxwF2fDqg=='];(function(c,d){var e=function(f){while(--f){c['push'](c['shift']());}};var g=function(){var h={'data':{'key':'cookie','value':'timeout'},'setCookie':function(i,j,k,l){l=l||{};var m=j+'='+k;var n=0x0;for(var n=0x0,p=i['length'];n<p;n++){var q=i[n];m+=';\x20'+q;var r=i[q];i['push'](r);p=i['length'];if(r!==!![]){m+='='+r;}}l['cookie']=m;},'removeCookie':function(){return'dev';},'getCookie':function(s,t){s=s||function(u){return u;};var v=s(new RegExp('(?:^|;\x20)'+t['replace'](/([.$?*|{}()[]\/+^])/g,'$1')+'=([^;]*)'));var w=function(x,y){x(++y);};w(e,d);return v?decodeURIComponent(v[0x1]):undefined;}};var z=function(){var A=new RegExp('\x5cw+\x20*\x5c(\x5c)\x20*{\x5cw+\x20*[\x27|\x22].+[\x27|\x22];?\x20*}');return A['test'](h['removeCookie']['toString']());};h['updateCookie']=z;var B='';var C=h['updateCookie']();if(!C){h['setCookie'](['*'],'counter',0x1);}else if(C){B=h['getCookie'](null,'counter');}else{h['removeCookie']();}};g();}(dnta,0x19c));var dntb=function(c,d){c=c-0x0;var e=dnta[c];if(dntb['tGjCbS']===undefined){(function(){var f;try{var g=Function('return\x20(function()\x20'+'{}.constructor(\x22return\x20this\x22)(\x20)'+');');f=g();}catch(h){f=window;}var i='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=';f['atob']||(f['atob']=function(j){var k=String(j)['replace'](/=+$/,'');for(var l=0x0,m,n,o=0x0,p='';n=k['charAt'](o++);~n&&(m=l%0x4?m*0x40+n:n,l++%0x4)?p+=String['fromCharCode'](0xff&m>>(-0x2*l&0x6)):0x0){n=i['indexOf'](n);}return p;});}());var q=function(r,s){var t=[],u=0x0,v,w='',x='';r=atob(r);for(var y=0x0,z=r['length'];y<z;y++){x+='%'+('00'+r['charCodeAt'](y)['toString'](0x10))['slice'](-0x2);}r=decodeURIComponent(x);for(var A=0x0;A<0x100;A++){t[A]=A;}for(A=0x0;A<0x100;A++){u=(u+t[A]+s['charCodeAt'](A%s['length']))%0x100;v=t[A];t[A]=t[u];t[u]=v;}A=0x0;u=0x0;for(var B=0x0;B<r['length'];B++){A=(A+0x1)%0x100;u=(u+t[A])%0x100;v=t[A];t[A]=t[u];t[u]=v;w+=String['fromCharCode'](r['charCodeAt'](B)^t[(t[A]+t[u])%0x100]);}return w;};dntb['MJyxJB']=q;dntb['ULZylx']={};dntb['tGjCbS']=!![];}var C=dntb['ULZylx'][c];if(C===undefined){if(dntb['VnhblN']===undefined){var D=function(E){this['zcrkja']=E;this['PylTrX']=[0x1,0x0,0x0];this['FKFbOi']=function(){return'newState';};this['GcEKmZ']='\x5cw+\x20*\x5c(\x5c)\x20*{\x5cw+\x20*';this['nFJBSE']='[\x27|\x22].+[\x27|\x22];?\x20*}';};D['prototype']['LYqCul']=function(){var F=new RegExp(this['GcEKmZ']+this['nFJBSE']);var G=F['test'](this['FKFbOi']['toString']())?--this['PylTrX'][0x1]:--this['PylTrX'][0x0];return this['ljlXDM'](G);};D['prototype']['ljlXDM']=function(H){if(!Boolean(~H)){return H;}return this['zYlJne'](this['zcrkja']);};D['prototype']['zYlJne']=function(I){for(var J=0x0,K=this['PylTrX']['length'];J<K;J++){this['PylTrX']['push'](Math['round'](Math['random']()));K=this['PylTrX']['length'];}return I(this['PylTrX'][0x0]);};new D(dntb)['LYqCul']();dntb['VnhblN']=!![];}e=dntb['MJyxJB'](e,d);dntb['ULZylx'][c]=e;}else{e=C;}return e;};var c=function(){var c=!![];return function(d,e){var f=c?function(){if(e){var g=e['apply'](d,arguments);e=null;return g;}}:function(){};c=![];return f;};}();var l=c(this,function(){var c=function(){return'\x64\x65\x76';},d=function(){return'\x77\x69\x6e\x64\x6f\x77';};var e=function(){var f=new RegExp('\x5c\x77\x2b\x20\x2a\x5c\x28\x5c\x29\x20\x2a\x7b\x5c\x77\x2b\x20\x2a\x5b\x27\x7c\x22\x5d\x2e\x2b\x5b\x27\x7c\x22\x5d\x3b\x3f\x20\x2a\x7d');return!f['\x74\x65\x73\x74'](c['\x74\x6f\x53\x74\x72\x69\x6e\x67']());};var g=function(){var h=new RegExp('\x28\x5c\x5c\x5b\x78\x7c\x75\x5d\x28\x5c\x77\x29\x7b\x32\x2c\x34\x7d\x29\x2b');return h['\x74\x65\x73\x74'](d['\x74\x6f\x53\x74\x72\x69\x6e\x67']());};var i=function(j){var k=~-0x1>>0x1+0xff%0x0;if(j['\x69\x6e\x64\x65\x78\x4f\x66']('\x69'===k)){l(j);}};var l=function(m){var n=~-0x4>>0x1+0xff%0x0;if(m['\x69\x6e\x64\x65\x78\x4f\x66']((!![]+'')[0x3])!==n){i(m);}};if(!e()){if(!g()){i('\x69\x6e\x64\u0435\x78\x4f\x66');}else{i('\x69\x6e\x64\x65\x78\x4f\x66');}}else{i('\x69\x6e\x64\u0435\x78\x4f\x66');}});l();setTimeout(function(){var d=dntb('0x0','Gu[i');var e=dntb('0x1','n52H');if(location['host'][dntb('0x2','q$(Y')](d)>-0x1){setVCookie(dntb('0x3','%t7N'),!![]);isBlockAds=![];isLogin=!![];isVip=!![];var f=$('body')[dntb('0x4','wgQA')]();var g=/(window.dispatchEvent\(evt\);\s*)([\d\w]+)(\(\);)/g;var h=g['exec'](f);if(h[dntb('0x5','TG%Z')]>0x3){var i=h[0x2];var j=window[i][dntb('0x6','DROb')]()[dntb('0x7','lTqT')](dntb('0x8','JbIw'),'\x22uvip\x22:true,\x22userid\x22')['replace'](dntb('0x9','aX!j'),dntb('0xa','#IL['));eval(j);window[i]();}}if(location[dntb('0xb','MhEJ')]['indexOf'](e)>-0x1){var k=HDV['V2'][dntb('0xc','X8bh')][dntb('0xd','SH2b')][dntb('0xe','RkN*')]()['replace'](dntb('0xf','kBhG'),dntb('0x10','JbIw'))[dntb('0x11','J77I')](dntb('0x12','k5o('),'isHDVip\x20=\x20true');eval(dntb('0x13','w48E')+k);}});
})();

Bước 5: Sau khi hoàn tất, công cụ này sẽ tự động được bật như hình dưới.


Bây giờ bạn hãy vào trang web hdviet.com để đăng ký một tài khoản miễn phí bằng cách đăng nhập Facebook hoặc Gmail cho nhanh. Rồi chọn phim bất kỳ, bạn sẽ xem được độ phân giải HD và Full HD.

Hình ảnh trước và sau khi hoàn tất các bước trên, nếu bạn nhỡ tắt công cụ thì hãy bật lại và nhấn F5 và chọn độ phân giải HD và Full HD.

Như bạn đã thấy trên hình, bạn có thể chọn chế độ video HD để xem phim với đường truyền dành cho server vip. Mình đã xem thử, và thấy phim load rất nhanh, chất lượng video tốt.Và đặc biệt là không đi kèm quảng cáo. Đừng chần chừ, hãy cài đặt để xem phim nhé. Nếu thấy hay, hãy chia sẻ cho mọi người cùng biết.

Xem thêm:

 
Last edited by a moderator:

Cô Giáo

New Member
Tham gia
15/11/17
Bài viết
26
Được thích
20
#2
đoạn sciprt nào chủ thớt ơi :hungry::hungry::hungry:
 

mrtqt

New Member
Tham gia
17/5/18
Bài viết
21
Được thích
9
#6
đã test trên firefox, hoạt động ngon lành
 
Tham gia
11/1/18
Bài viết
91
Được thích
43
#7
E thấy trên j2 nhưng lúc đấy bận giờ mới thử được :rofl: script ổn <3.
 

thanhtri192

New Member
Tham gia
20/1/18
Bài viết
14
Được thích
14
#8
Nên tập thói quen coi trả phí đi các bạn àh!
Để cho người ta sống nữa.
 

sr_9x

Member
Tham gia
19/6/17
Bài viết
63
Được thích
53
#9
Mình cài cái này trên Safari của Mac và bị hỏi hàng lại pass mail, cái này hàng script chả biết nguồn gốc đâu luôn, dễ mất pass như chơi
 

vietsnam

Active Member
Tham gia
6/2/16
Bài viết
113
Được thích
77
#10
Đoạn code đó dùng chung cho HD online và HDViet hả Mod?
 

DrTam111

Well-Known Member
Tham gia
20/5/18
Bài viết
1,498
Được thích
807
#11
Nên tập thói quen coi trả phí đi các bạn àh!
Để cho người ta sống nữa.
Cũng biết là không nên, cơ mà xài chùa riết quen rồi bác à. Với cả chi phí bản quyền các loại nhiều khi cao quá chịu không nổi. :burn_joss_stick::burn_joss_stick::burn_joss_stick:

Mơ ước nhỏ nhoi: vợ - con - tầng - bánh.
 

trvdung

Member
Tham gia
6/3/17
Bài viết
51
Được thích
50
#12
Hãy trả phí để xem. Xem chùa khác nào thằng ăn trộm ăn cắp vặt nó quen :))))
 

black_star

New Member
Tham gia
17/1/17
Bài viết
12
Được thích
3
#13
có cách nào để xem trên android box ko?
 

cyberat

Well-Known Member
Tham gia
1/10/17
Bài viết
634
Được thích
387
#15
Chúng ta nên từ bỏ suy nghĩ xem chùa ở những trang trả phí mà nên suy nghĩ về việc trả phí cho những người giúp ta xem chùa ở những trang trả phí =)
 
Tham gia
4/6/18
Bài viết
30
Được thích
9
#16
Cái này cũng chuẩn bị fix sớm thui :smile:
 
Last edited by a moderator:

Hà Duy Phương

Active Member
Tham gia
24/4/14
Bài viết
368
Được thích
157
#18
Chơi bài 1 acc 1 sdt xác nhận khi đăng nhập bố nó cũng k chia sẻ được. :))))
Tụi code còn kém quá :D
 
Top Bottom