Tổng hợp firmware và công cụ cần thiết cho iOS

TR02

New Member
Tham gia
9/2/14
Bài viết
0
Được thích
5,971
3588 #1
Dưới đây là một số link tải cần thiết cho người dùng iOS bao gồm Firmware, Jailbreak,... để các bạn có thể sử dụng cho thiết bị iDevices của mình.


[parsehtml]
<div class="post" id="post-200826">
<h1>Tải Firmware</h1>

<div class="entry">
<p>Dưới đ&acirc;y l&agrave; danh s&aacute;ch&nbsp;Firmware d&agrave;nh cho c&aacute;c thiết bị:</p>

<ul>
<li>iPhone</li>
<li>iPad</li>
<li>iPod touch</li>
<li>Apple TV&nbsp;</li>
</ul>

<p>Bạn h&atilde;y lưu &yacute; Apple c&oacute; thể sẽ ngưng hỗ trợ link tải c&aacute;c bản Firmware n&agrave;y bất kỳ l&uacute;c n&agrave;o, v&igrave; thế nếu kh&ocirc;ng tải được th&igrave; h&atilde;y comment b&ecirc;n dưới để ch&uacute;ng t&ocirc;i hỗ trợ.</p>

<p><strong>iPhone firmware download</strong></p>

<form onsubmit="open(this.url.value,'','');return false;" style="clear: both; line-height: 25px; height: 25px; vertical-align: top; margin-bottom: 15px;">
<div style="float: left; display: inline; margin-right: 5px; width: 200px; line-line-height: 25px; height: 25px;"><select name="url" style="width: 200px; padding: 1px;"><option value="">Download iPhone firmware</option><option value="">- &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; iPhone 6 &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; -</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.3/058-14372-20150408-6F9D0D48-DAEB-11E4-B32A-926C90F2D2C2/iPhone7,2_8.3_12F70_Restore.ipsw">iPhone 6 &ndash; iOS 8.3 &ndash; iPhone7,2 (12F70)</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.2/031-06600-20150309-BD5EBB9E-C1FF-11E4-88B0-88823780E501/iPhone7,2_8.2_12D508_Restore.ipsw">iPhone 6 &ndash; iOS 8.2 &ndash; iPhone7,2 (12D508)</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.1.3/031-15471-20150119-8A82DD34-A005-11E4-966F-3D565BAA4ECA/iPhone7,2_8.1.3_12B466_Restore.ipsw">iPhone 6 &ndash; iOS 8.1.3 &ndash; iPhone7,2 (12B466)</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.1.2/031-13199.20141208.MfFHn/iPhone7,2_8.1.2_12B440_Restore.ipsw">iPhone 6 &ndash; iOS 8.1.2 &ndash; iPhone7,2 (12B440)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8.1.1/031-12358.20141117.Jtg5t/iPhone7,2_8.1.1_12B436_Restore.ipsw">iPhone 6 &ndash; iOS 8.1.1 &ndash; iPhone7,2 (12B436)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8.1/031-09552.20141020.HUR2S/iPhone7,2_8.1_12B411_Restore.ipsw">iPhone 6 &ndash; iOS 8.1 &ndash; iPhone7,2 (12B411)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8/031-08344.20140925.j7t16/iPhone7,2_8.0.2_12A405_Restore.ipsw">iPhone 6 &ndash; iOS 8.0.2 &ndash; iPhone7,2 (12A405)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8/031-05647.20140917.b0n9s/iPhone7,2_8.0_12A365_Restore.ipsw">iPhone 6 &ndash; iOS 8.0 &ndash; iPhone7,2 (12A365)</option><option value="">- &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; iPhone 6 Plus &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; -</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.3/058-14762-20150408-6F9D7FF8-DAEB-11E4-BFF1-966C90F2D2C2/iPhone7,1_8.3_12F70_Restore.ipsw">iPhone 6 Plus &ndash; iOS 8.3 &ndash; iPhone7,1 (12F70)</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.2/031-06578-20150309-D4DDD92C-C1FE-11E4-972A-4F803780E501/iPhone7,1_8.2_12D508_Restore.ipsw">iPhone 6 Plus &ndash; iOS 8.2 &ndash; iPhone7,1 (12D508)</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.1.3/031-15510-20150119-D6ECD9DE-A007-11E4-8093-35585BAA4ECA/iPhone7,1_8.1.3_12B466_Restore.ipsw">iPhone 6 Plus &ndash; iOS 8.1.3 &ndash; iPhone7,1 (12B466)</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.1.2/031-13191.20141208.pKb7n/iPhone7,1_8.1.2_12B440_Restore.ipsw">iPhone 6 Plus &ndash; iOS 8.1.2 &ndash; iPhone7,1 (12B440)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8.1.1/031-12474.20141117.2XxNt/iPhone7,1_8.1.1_12B436_Restore.ipsw">iPhone 6 Plus &ndash; iOS 8.1.1 &ndash; iPhone7,1 (12B436)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8.1/031-09660.20141020.Zt4Uu/iPhone7,1_8.1_12B411_Restore.ipsw">iPhone 6 Plus &ndash; iOS 8.1 &ndash; iPhone7,1 (12B411)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8/031-08260.20140925.SoTRf/iPhone7,1_8.0.2_12A405_Restore.ipsw">iPhone 6 Plus &ndash; iOS 8.0.2 &ndash; iPhone7,1 (12A405)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8/031-05555.20140917.YWW0v/iPhone7,1_8.0_12A366_Restore.ipsw">iPhone 6 Plus &ndash; iOS 8.0 &ndash; iPhone7,1 (12A365)</option><option value="">- &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; iPhone 5s Global &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; -</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.3/058-14392-20150408-6F9D0D48-DAEB-11E4-B32A-946C90F2D2C2/iPhone6,2_8.3_12F70_Restore.ipsw">iPhone 5s &ndash; iOS 8.3 &ndash; Global iPhone6,2 (12F70)</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.2/031-06553-20150309-D4DE13BA-C1FE-11E4-8CEC-3B803780E501/iPhone6,2_8.2_12D508_Restore.ipsw">iPhone 5s &ndash; iOS 8.2 &ndash; Global iPhone6,2 (12D508)</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.1.3/031-15440-20150119-8A5B3AEA-A005-11E4-A5C0-2C565BAA4ECA/iPhone6,2_8.1.3_12B466_Restore.ipsw">iPhone 5s &ndash; iOS 8.1.3 &ndash; Global iPhone6,2 (12B466)</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.1.2/031-11445.20141208.csG9q/iPhone6,2_8.1.2_12B440_Restore.ipsw">iPhone 5s &ndash; iOS 8.1.2 &ndash; Global iPhone6,2 (12B440)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8.1.1/031-09871.20141117.Wz6cX/iPhone6,2_8.1.1_12B435_Restore.ipsw">iPhone 5s &ndash; iOS 8.1.1 &ndash; Global iPhone6,2 (12B435)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8.1/031-09453.20141020.XRmMG/iPhone6,2_8.1_12B411_Restore.ipsw">iPhone 5s &ndash; iOS 8.1 &ndash; Global iPhone6,2 (12B411)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8/031-08166.20140925.tVONp/iPhone6,2_8.0.2_12A405_Restore.ipsw">iPhone 5s &ndash; iOS 8.0.2 &ndash; Global iPhone6,2 (12A405)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8/031-05446.20140917.vuup2/iPhone6,2_8.0_12A365_Restore.ipsw">iPhone 5s &ndash; iOS 8.0 &ndash; Global iPhone6,2 (12A365)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7.1/031-4787.20140627.ggqmo/iPhone6,2_7.1.2_11D257_Restore.ipsw">iPhone 5s &ndash; iOS 7.1.2 &ndash; Global iPhone6,2 (11D257)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7.1/031-00204.20140425.dVwm3/iPhone6,2_7.1.1_11D201_Restore.ipsw">iPhone 5s &ndash; iOS 7.1.1 &ndash; Global iPhone6,2 (11D201)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7.1/031-4452.20140310.Lv4Gr/iPhone6,2_7.1_11D167_Restore.ipsw">iPhone 5s &ndash; iOS 7.1 &ndash; Global iPhone6,2 (11D167)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/031-3521.20140221.8j5GW/iPhone6,2_7.0.6_11B651_Restore.ipsw">iPhone 5s &ndash; iOS 7.0.6 &ndash; Global iPhone6,2 (11B651)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/031-2945.20140129.ww3Ed/iPhone6,2_7.0.5_11B601_Restore.ipsw">iPhone 5s &ndash; iOS 7.0.5 &ndash; Global iPhone6,2 (11B554a)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/031-1751.20131114.P3wE4/iPhone6,2_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw">iPhone 5s &ndash; iOS 7.0.4 &ndash; Global iPhone6,2 (11B554a)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/031-0885.20131022.TG555/iPhone6,2_7.0.3_11B511_Restore.ipsw">iPhone 5s &ndash; iOS 7.0.3 &ndash; Global iPhone6,2 (11B511)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/031-0310.20130924.Ym8Ej/iPhone6,2_7.0.2_11A501_Restore.ipsw">iPhone 5s &ndash; iOS 7.0.2 &ndash; Global iPhone6,2 (11A501)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/031-0286.20130914.oNmiv/iPhone6,2_7.0.1_11A470a_Restore.ipsw">iPhone 5s &ndash; iOS 7.0.1 &ndash; Global iPhone6,2 (11A470a)</option><option value="">- &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; iPhone 5s GSM &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; -</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.3/058-14990-20150408-6F9D55BE-DAEB-11E4-956C-986C90F2D2C2/iPhone6,1_8.3_12F70_Restore.ipsw">iPhone 5s &ndash; iOS 8.3 &ndash; Global iPhone6,1 (12F70)</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.2/031-06611-20150309-D2C214D6-C1FF-11E4-8BB4-30833780E501/iPhone6,1_8.2_12D508_Restore.ipsw">iPhone 5s &ndash; iOS 8.2 &ndash; Global iPhone6,1 (12D508)</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.1.3/031-15477-20150119-8A74DB44-A005-11E4-AE48-44565BAA4ECA/iPhone6,1_8.1.3_12B466_Restore.ipsw">iPhone 5s &ndash; iOS 8.1.3 &ndash; Global iPhone6,1 (12B466)</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.1.2/031-12373.20141208.OLo2R/iPhone6,1_8.1.2_12B440_Restore.ipsw">iPhone 5s &ndash; iOS 8.1.2 &ndash; Global iPhone6,1 (12B440)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8.1.1/031-10080.20141117.dJQMW/iPhone6,1_8.1.1_12B435_Restore.ipsw">iPhone 5s &ndash; iOS 8.1.1 &ndash; Global iPhone6,1 (12B435)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8.1/031-09563.20141020.HPieF/iPhone6,1_8.1_12B411_Restore.ipsw">iPhone 5s &ndash; iOS 8.1 &ndash; Global iPhone6,1 (12B411)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8/031-08367.20140925.fYznI/iPhone6,1_8.0.2_12A405_Restore.ipsw">iPhone 5s &ndash; iOS 8.0.2 &ndash; Global iPhone6,1 (12A405)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8/031-05671.20140917.dyJlj/iPhone6,1_8.0_12A365_Restore.ipsw">iPhone 5s &ndash; iOS 8.0 &ndash; Global iPhone6,1 (12A365)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7.1/031-4821.20140627.ZhtJx/iPhone6,1_7.1.2_11D257_Restore.ipsw">iPhone 5s &ndash; iOS 7.1.2 &ndash; Global iPhone6,1 (11D257)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7.1/031-00424.20140425.8TDc5/iPhone6,1_7.1.1_11D201_Restore.ipsw">iPhone 5s &ndash; iOS 7.1.1 &ndash; Global iPhone6,1 (11D201)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7.1/031-4716.20140310.F29df/iPhone6,1_7.1_11D167_Restore.ipsw">iPhone 5s &ndash; iOS 7.1 &ndash; Global iPhone6,1 (11D167)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/031-3045.20140221.8j5GW/iPhone6,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw">iPhone 5s &ndash; iOS 7.0.6 &ndash; Global iPhone6,1 (11B651)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/031-1855.20131114.P3wE4/iPhone6,1_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw">iPhone 5s &ndash; iOS 7.0.4 &ndash; Global iPhone6,1 (11B554a)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/031-0966.20131022.45gBg/iPhone6,1_7.0.3_11B511_Restore.ipsw">iPhone 5s &ndash; iOS 7.0.3 &ndash; Global iPhone6,1 (11B511)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/031-0322.20130924.gpNkP/iPhone6,1_7.0.2_11A501_Restore.ipsw">iPhone 5s &ndash; iOS 7.0.2 &ndash; Global iPhone6,1 (11A501)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/031-0290.20130914.khyTp/iPhone6,1_7.0.1_11A470a_Restore.ipsw">iPhone 5s &ndash; iOS 7.0.1 &ndash; Global iPhone6,1 (11A470a)</option><option value="">- &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; iPhone 5c Global &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; -</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.3/031-19816-20150408-6F9D7CC4-DAEB-11E4-9F56-8D6C90F2D2C2/iPhone5,4_8.3_12F70_Restore.ipsw">iPhone 5c &ndash; iOS 8.3 &ndash; Global iPhone5,4 (12F70)</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.2/031-06530-20150309-D4DC2474-C1FE-11E4-81AF-2C803780E501/iPhone5,4_8.2_12D508_Restore.ipsw">iPhone 5c &ndash; iOS 8.2 &ndash; Global iPhone5,4 (12D508)</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.1.3/031-15427-20150119-8A3733FC-A005-11E4-A719-25565BAA4ECA/iPhone5,4_8.1.3_12B466_Restore.ipsw">iPhone 5c &ndash; iOS 8.1.3 &ndash; Global iPhone5,4 (12B466)</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.1.2/031-11453.20141208.ve68F/iPhone5,4_8.1.2_12B440_Restore.ipsw">iPhone 5c &ndash; iOS 8.1.2 &ndash; Global iPhone5,4 (12B440)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8.1.1/031-09781.20141117.kBGeC/iPhone5,4_8.1.1_12B435_Restore.ipsw">iPhone 5c &ndash; iOS 8.1.1 &ndash; Global iPhone5,4 (12B435)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8.1/031-09410.20141020.Jhv5W/iPhone5,4_8.1_12B411_Restore.ipsw">iPhone 5c &ndash; iOS 8.1 &ndash; Global iPhone5,4 (12B411)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8/031-08083.20140925.13BUr/iPhone5,4_8.0.2_12A405_Restore.ipsw">iPhone 5c &ndash; iOS 8.0.2 &ndash; Global iPhone5,4 (12A405)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8/031-05340.20140917.F1SK7/iPhone5,4_8.0_12A365_Restore.ipsw">iPhone 5c &ndash; iOS 8.0 &ndash; Global iPhone5,4 (12A365)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7.1/031-4772.20140627.75PIm/iPhone5,4_7.1.2_11D257_Restore.ipsw">iPhone 5c &ndash; iOS 7.1.2 &ndash; Global iPhone5,4 (11D257)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7.1/031-00098.20140425.n3aEh/iPhone5,4_7.1.1_11D201_Restore.ipsw">iPhone 5c &ndash; iOS 7.1.1 &ndash; Global iPhone5,4 (11D201)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7.1/031-4322.20140310.kOVha/iPhone5,4_7.1_11D167_Restore.ipsw">iPhone 5c &ndash; iOS 7.1 &ndash; Global iPhone5,4 (11D167)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/031-3516.20140221.8j5GW/iPhone5,4_7.0.6_11B651_Restore.ipsw">iPhone 5c &ndash; iOS 7.0.6 &ndash; Global iPhone5,4 (11B651)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/031-2903.20140129.AaQe3/iPhone5,4_7.0.5_11B601_Restore.ipsw">iPhone 5c &ndash; iOS 7.0.5 &ndash; Global iPhone5,4 (11B554a)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/031-1869.20131114.P3wE4/iPhone5,4_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw">iPhone 5c &ndash; iOS 7.0.4 &ndash; Global iPhone5,4 (11B554a)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/031-0853.20131022.suup3/iPhone5,4_7.0.3_11B511_Restore.ipsw">iPhone 5c &ndash; iOS 7.0.3 &ndash; Global iPhone5,4 (11B511)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/031-0307.20130924.yxzkZ/iPhone5,4_7.0.2_11A501_Restore.ipsw">iPhone 5c &ndash; iOS 7.0.2 &ndash; Global iPhone5,4 (11A501)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/031-0292.20130914.rHLcE/iPhone5,4_7.0.1_11A470a_Restore.ipsw">iPhone 5c &ndash; iOS 7.0.1 &ndash; Global iPhone5,4 (11A470a)</option><option value="">- &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; iPhone 5c GSM &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; -</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.3/058-15010-20150408-6F9DB66C-DAEB-11E4-8834-996C90F2D2C2/iPhone5,3_8.3_12F70_Restore.ipsw">iPhone 5c &ndash; iOS 8.3 &ndash; Global iPhone5,3 (12F70)</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.2/031-06590-20150309-827D05EE-C1FF-11E4-864E-A0813780E501/iPhone5,3_8.2_12D508_Restore.ipsw">iPhone 5c &ndash; iOS 8.2 &ndash; Global iPhone5,3 (12D508)</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.1.3/031-15465-20150119-8A7898B0-A005-11E4-88D8-38565BAA4ECA/iPhone5,3_8.1.3_12B466_Restore.ipsw">iPhone 5c &ndash; iOS 8.1.3 &ndash; Global iPhone5,3 (12B466)</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.1.2/031-12332.20141208.js8bF/iPhone5,3_8.1.2_12B440_Restore.ipsw">iPhone 5c &ndash; iOS 8.1.2 &ndash; Global iPhone5,3 (12B440)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8.1.1/031-10014.20141117.L18bL/iPhone5,3_8.1.1_12B435_Restore.ipsw">iPhone 5c &ndash; iOS 8.1.1 &ndash; Global iPhone5,3 (12B435)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8.1/031-09534.20141020.Bs3EW/iPhone5,3_8.1_12B411_Restore.ipsw">iPhone 5c &ndash; iOS 8.1 &ndash; Global iPhone5,3 (12B411)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8/031-08305.20140925.uLmAB/iPhone5,3_8.0.2_12A405_Restore.ipsw">iPhone 5c &ndash; iOS 8.0.2 &ndash; Global iPhone5,3 (12A405)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8/031-05607.20140917.0Rk5V/iPhone5,3_8.0_12A365_Restore.ipsw">iPhone 5c &ndash; iOS 8.0 &ndash; Global iPhone5,3 (12A365)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7.1/031-4814.20140627.YoE3b/iPhone5,3_7.1.2_11D257_Restore.ipsw">iPhone 5c &ndash; iOS 7.1.2 &ndash; Global iPhone5,3 (11D257)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7.1/031-00352.20140425.3ENrP/iPhone5,3_7.1.1_11D201_Restore.ipsw">iPhone 5c &ndash; iOS 7.1.1 &ndash; Global iPhone5,3 (11D201)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7.1/031-4631.20140310.6Gser/iPhone5,3_7.1_11D167_Restore.ipsw">iPhone 5c &ndash; iOS 7.1 &ndash; Global iPhone5,3 (11D167)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/031-3017.20140221.8j5GW/iPhone5,3_7.0.6_11B651_Restore.ipsw">iPhone 5c &ndash; iOS 7.0.6 &ndash; Global iPhone5,3 (11B651)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/031-1828.20131114.P3wE4/iPhone5,3_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw">iPhone 5c &ndash; iOS 7.0.4 &ndash; Global iPhone5,3 (11B554a)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/031-0943.20131022.Mestt/iPhone5,3_7.0.3_11B511_Restore.ipsw">iPhone 5c &ndash; iOS 7.0.3 &ndash; Global iPhone5,3 (11B511)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/031-0318.20130924.hffwa/iPhone5,3_7.0.2_11A501_Restore.ipsw">iPhone 5c &ndash; iOS 7.0.2 &ndash; Global iPhone5,3 (11A501)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/031-0289.20130914.DoOPv/iPhone5,3_7.0.1_11A470a_Restore.ipsw">iPhone 5c &ndash; iOS 7.0.1 &ndash; Global iPhone5,3 (11A470a)</option><option value="">- &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; iPhone 5 Global &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; -</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.3/031-19940-20150408-6F9D0DCA-DAEB-11E4-B32A-8E6C90F2D2C2/iPhone5,2_8.3_12F70_Restore.ipsw">iPhone 5 &ndash; iOS 8.3 &ndash; Global iPhone5,2 (12F70)</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.2/031-06571-20150309-D4DC4986-C1FE-11E4-9BAE-49803780E501/iPhone5,2_8.2_12D508_Restore.ipsw">iPhone 5 &ndash; iOS 8.2 &ndash; Global iPhone5,2 (12D508)</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.1.3/031-15441-20150119-8A51B88A-A005-11E4-8F60-2E565BAA4ECA/iPhone5,2_8.1.3_12B466_Restore.ipsw">iPhone 5 &ndash; iOS 8.1.3 &ndash; Global iPhone5,2 (12B466)</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.1.2/031-11472.20141208.cRzcb/iPhone5,2_8.1.2_12B440_Restore.ipsw">iPhone 5 &ndash; iOS 8.1.2 &ndash; Global iPhone5,2 (12B440)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8.1.1/031-09939.20141117.t2uQL/iPhone5,2_8.1.1_12B435_Restore.ipsw">iPhone 5 &ndash; iOS 8.1.1 &ndash; Global iPhone5,2 (12B435)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8.1/031-09493.20141020.biBGk/iPhone5,2_8.1_12B411_Restore.ipsw">iPhone 5 &ndash; iOS 8.1 &ndash; Global iPhone5,2 (12B411)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8/031-08236.20140925.eXTtU/iPhone5,2_8.0.2_12A405_Restore.ipsw">iPhone 5 &ndash; iOS 8.0.2 &ndash; Global iPhone5,2 (12A405)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8/031-05524.20140917.0wBls/iPhone5,2_8.0_12A365_Restore.ipsw">iPhone 5 &ndash; iOS 8.0 &ndash; Global iPhone5,2 (12A365)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7.1/031-4798.20140627.fpeqS/iPhone5,2_7.1.2_11D257_Restore.ipsw">iPhone 5 &ndash; iOS 7.1.2 &ndash; Global iPhone5,2 (11D257)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7.1/031-00272.20140425.YvPzG/iPhone5,2_7.1.1_11D201_Restore.ipsw">iPhone 5 &ndash; iOS 7.1.1 &ndash; Global iPhone5,2 (11D201)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7.1/031-4537.20140310.4PCL5/iPhone5,2_7.1_11D167_Restore.ipsw">iPhone 5 &ndash; iOS 7.1 &ndash; Global iPhone5,2 (11D167)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/031-2979.20140221.8j5GW/iPhone5,2_7.0.6_11B651_Restore.ipsw">iPhone 5 &ndash; iOS 7.0.6 &ndash; Global iPhone5,2 (11B651)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/031-1790.20131114.P3wE4/iPhone5,2_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw">iPhone 5 &ndash; iOS 7.0.4 &ndash; Global iPhone5,2 (11B554a)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/031-0910.20131022.EerKf/iPhone5,2_7.0.3_11B511_Restore.ipsw">iPhone 5 &ndash; iOS 7.0.3 &ndash; Global iPhone5,2 (11B511)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/091-9843.20130924.FYUxd/iPhone5,2_7.0.2_11A501_Restore.ipsw">iPhone 5 &ndash; iOS 7.0.2 &ndash; Global iPhone5,2 (11A501)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/091-9475.20130918.9Fu45/iPhone5,2_7.0_11A465_Restore.ipsw">iPhone 5 &ndash; iOS 7.0 &ndash; Global iPhone5,2 (11A465)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6.1/091-3423.20130502.Tr3Lz/iPhone5,2_6.1.4_10B350_Restore.ipsw">iPhone 5 &ndash; iOS 6.1.4 &ndash; Global iPhone5,2 (10B350)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6.1/091-2516.20130319.7164R/iPhone5,2_6.1.3_10B329_Restore.ipsw">iPhone 5 &ndash; iOS 6.1.3 &ndash; Global iPhone5,2 (10B329)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6.1/091-0727.20130215.Prgt5/iPhone5,2_6.1.2_10B146_Restore.ipsw">iPhone 5 &ndash; iOS 6.1.2 &ndash; Global iPhone5,2 (10B146)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6.1/041-6487.20130128.Ihb56/iPhone5,2_6.1_10B143_Restore.ipsw">iPhone 5 &ndash; iOS 6.1 &ndash; Global iPhone5,2 (10B143)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6/041-4272.20121217.Zsw29/iPhone5,2_6.0.2_10A551_Restore.ipsw">iPhone 5 &ndash; iOS 6.0.2 &ndash; Global iPhone5,2 (10A551)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6/041-8531.20121101.Fvjr6/iPhone5,2_6.0.1_10A525_Restore.ipsw">iPhone 5 &ndash; iOS 6.0.1 &ndash; Global iPhone5,2 (10A525)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6/Restore/041-7171.20120919.doJ1e/iPhone5,2_6.0_10A405_Restore.ipsw">iPhone 5 &ndash; iOS 6.0 &ndash; Global iPhone5,2 (10A405)</option><option value="">- &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; iPhone 5 GSM &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; -</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.3/058-14361-20150408-6F9D447A-DAEB-11E4-9C08-906C90F2D2C2/iPhone5,1_8.3_12F70_Restore.ipsw">iPhone 5 &ndash; iOS 8.3 &ndash; GSM iPhone5,1 (12F70)</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.2/031-06526-20150309-D4DAABD0-C1FE-11E4-88F6-28803780E501/iPhone5,1_8.2_12D508_Restore.ipsw">iPhone 5 &ndash; iOS 8.2 &ndash; GSM iPhone5,1 (12D508)</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.1.3/031-15533-20150119-33AFF93A-A008-11E4-A0A7-0B595BAA4ECA/iPhone5,1_8.1.3_12B466_Restore.ipsw">iPhone 5 &ndash; iOS 8.1.3 &ndash; GSM iPhone5,1 (12B466)</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.1.2/031-12381.20141208.cpnrY/iPhone5,1_8.1.2_12B440_Restore.ipsw">iPhone 5 &ndash; iOS 8.1.2 &ndash; GSM iPhone5,1 (12B440)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8.1.1/031-09776.20141117.vXXfN/iPhone5,1_8.1.1_12B435_Restore.ipsw">iPhone 5 &ndash; iOS 8.1.1 &ndash; GSM iPhone5,1 (12B435)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8.1/031-09568.20141020.2Dfj1/iPhone5,1_8.1_12B411_Restore.ipsw">iPhone 5 &ndash; iOS 8.1 &ndash; GSM iPhone5,1 (12B411)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8/031-08105.20140925.vNarx/iPhone5,1_8.0.2_12A405_Restore.ipsw">iPhone 5 &ndash; iOS 8.0.2 &ndash; GSM iPhone5,1 (12A405)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8/031-05342.20140917.ZPfIL/iPhone5,1_8.0_12A365_Restore.ipsw">iPhone 5 &ndash; iOS 8.0 &ndash; GSM iPhone5,1 (12A365)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7.1/031-4773.20140627.undN4/iPhone5,1_7.1.2_11D257_Restore.ipsw">iPhone 5 &ndash; iOS 7.1.2 &ndash; GSM iPhone5,1 (11D257)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7.1/031-00091.20140425.AGVWW/iPhone5,1_7.1.1_11D201_Restore.ipsw">iPhone 5 &ndash; iOS 7.1.1 &ndash; GSM iPhone5,1 (11D201)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7.1/031-4323.20140310.gdKZa/iPhone5,1_7.1_11D167_Restore.ipsw">iPhone 5 &ndash; iOS 7.1 &ndash; GSM iPhone5,1 (11D167)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/031-2899.20140221.8j5GW/iPhone5,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw">iPhone 5 &ndash; iOS 7.0.6 &ndash; GSM iPhone5,1 (11B651)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/031-1700.20131114.P3wE4/iPhone5,1_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw">iPhone 5 &ndash; iOS 7.0.4 &ndash; GSM iPhone5,1 (11B554a)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/031-0855.20131022.astg4/iPhone5,1_7.0.3_11B511_Restore.ipsw">iPhone 5 &ndash; iOS 7.0.3 &ndash; GSM iPhone5,1 (11B511)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/091-9790.20130924.sMNZz/iPhone5,1_7.0.2_11A501_Restore.ipsw">iPhone 5 &ndash; iOS 7.0.2 &ndash; GSM iPhone5,1 (11A501)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/091-9495.20130918.FuFu4/iPhone5,1_7.0_11A465_Restore.ipsw">iPhone 5 &ndash; iOS 7.0 &ndash; GSM iPhone5,1 (11A465)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6.1/091-3403.20130502.Xerz1/iPhone5,1_6.1.4_10B350_Restore.ipsw">iPhone 5 &ndash; iOS 6.1.4 &ndash; GSM iPhone5,1 (10B350)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6.1/091-2341.20130319.C24tg/iPhone5,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw">iPhone 5 &ndash; iOS 6.1.3 &ndash; GSM iPhone5,1 (10B329)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6.1/091-0720.20130215.Xerg4/iPhone5,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw">iPhone 5 &ndash; iOS 6.1.2 &ndash; GSM iPhone5,1 (10B146)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6.1/041-6485.20130128.mt0dy/iPhone5,1_6.1_10B143_Restore.ipsw">iPhone 5 &ndash; iOS 6.1 &ndash; GSM iPhone5,1 (10B143)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6/041-0779.20121217.Dre43/iPhone5,1_6.0.2_10A551_Restore.ipsw">iPhone 5 &ndash; iOS 6.0.2 &ndash; GSM iPhone5,1 (10A551)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6/041-8530.20121101.svtly/iPhone5,1_6.0.1_10A525_Restore.ipsw">iPhone 5 &ndash; iOS 6.0.1 &ndash; GSM iPhone5,1 (10A525)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6/Restore/041-7169.20120919.5Mial/iPhone5,1_6.0_10A405_Restore.ipsw">iPhone 5 &ndash; iOS 6.0 &ndash; GSM iPhone5,1 (10A405)</option><option value="">- &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; iPhone 4S &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; -</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.3/058-16120-20150408-6F9DF1C2-DAEB-11E4-AC1D-9A6C90F2D2C2/iPhone4,1_8.3_12F70_Restore.ipsw">iPhone 4S &ndash; iOS 8.3 &ndash; iPhone 4,1 (12F70)</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.2/031-06594-20150309-AAF6EFBC-C1FF-11E4-8349-EE813780E501/iPhone4,1_8.2_12D508_Restore.ipsw">iPhone 4S &ndash; iOS 8.2 &ndash; iPhone 4,1 (12D508)</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.1.3/031-15466-20150119-8A77FDB0-A005-11E4-9FF7-3A565BAA4ECA/iPhone4,1_8.1.3_12B466_Restore.ipsw">iPhone 4S &ndash; iOS 8.1.3 &ndash; iPhone 4,1 (12B466)</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.1.2/031-12334.20141208.uTuEB/iPhone4,1_8.1.2_12B440_Restore.ipsw">iPhone 4S &ndash; iOS 8.1.2 &ndash; iPhone 4,1 (12B440)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8.1.1/031-10020.20141117.ytRjS/iPhone4,1_8.1.1_12B435_Restore.ipsw">iPhone 4S &ndash; iOS 8.1.1 &ndash; iPhone 4,1 (12B435)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8.1/031-09535.20141020.XaY73/iPhone4,1_8.1_12B411_Restore.ipsw">iPhone 4S &ndash; iOS 8.1 &ndash; iPhone 4,1 (12B411)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8/031-08309.20140925.c8iFQ/iPhone4,1_8.0.2_12A405_Restore.ipsw">iPhone 4S &ndash; iOS 8.0.2 &ndash; iPhone 4,1 (12A405)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8/031-05612.20140917.FB40v/iPhone4,1_8.0_12A365_Restore.ipsw">iPhone 4S &ndash; iOS 8.0 &ndash; iPhone 4,1 (12A365)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7.1/031-4816.20140627.XQbdQ/iPhone4,1_7.1.2_11D257_Restore.ipsw">iPhone 4S &ndash; iOS 7.1.2 &ndash; iPhone 4,1 (11D257)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7.1/031-00360.20140425.NdB5S/iPhone4,1_7.1.1_11D201_Restore.ipsw">iPhone 4S &ndash; iOS 7.1.1 &ndash; iPhone 4,1 (11D201)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7.1/031-4642.20140310.FFN31/iPhone4,1_7.1_11D167_Restore.ipsw">iPhone 4S &ndash; iOS 7.1 &ndash; iPhone 4,1 (11D167)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/031-3023.20140221.8j5GW/iPhone4,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw">iPhone 4S &ndash; iOS 7.0.6 &ndash; iPhone 4,1 (11B651)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/031-1833.20131114.P3wE4/iPhone4,1_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw">iPhone 4S &ndash; iOS 7.0.4 &ndash; iPhone 4,1 (11B554a)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/031-0948.20131022.Sim1l/iPhone4,1_7.0.3_11B511_Restore.ipsw">iPhone 4S &ndash; iOS 7.0.3 &ndash; iPhone 4,1 (11B511)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/091-9872.20130924.2wc82/iPhone4,1_7.0.2_11A501_Restore.ipsw">iPhone 4S &ndash; iOS 7.0.2 &ndash; iPhone 4,1 (11A501)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/091-9486.20130918.V5WIX/iPhone4,1_7.0_11A465_Restore.ipsw">iPhone 4S &ndash; iOS 7.0 &ndash; iPhone 4,1 (11A465)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6.1/091-2611.20130319.Fr54r/iPhone4,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw">iPhone 4S &ndash; iOS 6.1.3 &ndash; iPhone 4,1 (10B329)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6.1/091-0926.20130215.DaTe4/iPhone4,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw">iPhone 4S &ndash; iOS 6.1.2 &ndash; iPhone 4,1 (10B146)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6.1/091-0723.20130211.Fcr43/iPhone4,1_6.1.1_10B145_Restore.ipsw">iPhone 4S &ndash; iOS 6.1.1 &ndash; iPhone 4,1 (10B145)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6.1/041-5902.20130128.bhyt6/iPhone4,1_6.1_10B142_Restore.ipsw">iPhone 4S &ndash; iOS 6.1 &ndash; iPhone 4,1 (10B142)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6/041-7953.20121101.Apmtr/iPhone4,1_6.0.1_10A523_Restore.ipsw">iPhone 4S &ndash; iOS 6.0.1 &ndash; iPhone 4,1 (10A523)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6/Restore/041-7181.20120919.lEuOK/iPhone4,1_6.0_10A403_Restore.ipsw">iPhone 4S &ndash; iOS 6.0 &ndash; iPhone 4,1 (10A403)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS5.1.1/041-4346.20120427.1RuDG/iPhone4,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw">iPhone 4S &ndash; iOS 5.1.1 &ndash; iPhone 4,1 (9B206)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS5/041-1530.20120307.LDDac/iPhone4,1_5.1_9B179_Restore.ipsw">iPhone 4S &ndash; iOS 5.1 &ndash; iPhone 4,1 (9B179)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iPhone4/041-3305.20111109.Bghy6/iPhone4,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw">iPhone 4S &ndash; iOS 5.0.1 &ndash; iPhone 4,1 (9A405)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iPhone4/041-1317.20111012.UVTgr/iPhone4,1_5.0_9A334_Restore.ipsw">iPhone 4S &ndash; iOS 5.0 &ndash; iPhone 4,1 (9A334)</option><option value="">- &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; iPhone 4 CDMA &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; -</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7.1/031-4768.20140627.DXmmp/iPhone3,3_7.1.2_11D257_Restore.ipsw">iPhone 4 &ndash; iOS 7.1.2 &ndash; CDMA iPhone 3,3 (11D257)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7.1/031-00103.20140425.zKfHX/iPhone3,3_7.1.1_11D201_Restore.ipsw">iPhone 4 &ndash; iOS 7.1.1 &ndash; CDMA iPhone 3,3 (11D201)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7.1/031-4333.20140310.ZXCj3/iPhone3,3_7.1_11D167_Restore.ipsw">iPhone 4 &ndash; iOS 7.1 &ndash; CDMA iPhone 3,3 (11D167)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/031-2901.20140221.8j5GW/iPhone3,3_7.0.6_11B651_Restore.ipsw">iPhone 4 &ndash; iOS 7.0.6 &ndash; CDMA iPhone 3,3 (11B651)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/031-1864.20131114.P3wE4/iPhone3,3_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw">iPhone 4 &ndash; iOS 7.0.4 &ndash; CDMA iPhone 3,3 (11B554a)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/031-1022.20131022.pptgk/iPhone3,3_7.0.3_11B511_Restore.ipsw">iPhone 4 &ndash; iOS 7.0.3 &ndash; CDMA iPhone 3,3 (11B511)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/091-9794.20130924.umlNu/iPhone3,3_7.0.2_11A501_Restore.ipsw">iPhone 4 &ndash; iOS 7.0.2 &ndash; CDMA iPhone 3,3 (11A501)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/091-9459.20130918.Fre43/iPhone3,3_7.0_11A465_Restore.ipsw">iPhone 4 &ndash; iOS 7.0 &ndash; CDMA iPhone 3,3 (11A465)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6.1/091-2351.20130319.Fe431/iPhone3,3_6.1.3_10B329_Restore.ipsw">iPhone 4 &ndash; iOS 6.1.3 &ndash; CDMA iPhone 3,3 (10B329)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6.1/091-0726.20130215.Npal4/iPhone3,3_6.1.2_10B146_Restore.ipsw">iPhone 4 &ndash; iOS 6.1.2 &ndash; CDMA iPhone 3,3 (10B146)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6.1/041-6505.20130128.Cpt63/iPhone3,3_6.1_10B141_Restore.ipsw">iPhone 4 &ndash; iOS 6.1 &ndash; CDMA iPhone 3,3 (10B141)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6/041-7952.20121101.aClm5/iPhone3,3_6.0.1_10A523_Restore.ipsw">iPhone 4 &ndash; iOS 6.0.1 &ndash; CDMA iPhone 3,3 (10A523)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6/Restore/041-7179.20120919.bDw4g/iPhone3,3_6.0_10A403_Restore.ipsw">iPhone 4 &ndash; iOS 6.0 &ndash; CDMA iPhone 3,3 (10A403)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS5.1.1/041-4291.20120427.Zs8F0/iPhone3,3_5.1.1_9B206_Restore.ipsw">iPhone 4 &ndash; iOS 5.1.1 &ndash; CDMA iPhone 3,3 (9B206)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS5/041-1529.20120307.looTW/iPhone3,3_5.1_9B176_Restore.ipsw">iPhone 4 &ndash; iOS 5.1 &ndash; CDMA iPhone 3,3 (9B176)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iPhone4/041-3304.20111109.Vgtyh/iPhone3,3_5.0.1_9A405_Restore.ipsw">iPhone 4 &ndash; iOS 5.0.1 &ndash; CDMA iPhone 3,3 (9A405)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iPhone4/041-9743.20111012.vjhfp/iPhone3,3_5.0_9A334_Restore.ipsw">iPhone 4 &ndash; iOS 5.0 &ndash; CDMA iPhone 3,3 (9A334)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iPhone4/041-1959.20110721.jvP29/iPhone3,3_4.2.10_8E600_Restore.ipsw">iPhone 4 &ndash; iOS 4.2.10 &ndash; CDMA iPhone 3,3 (8E600)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iPhone4/041-1916.20110715.V5rUA/iPhone3,3_4.2.9_8E501_Restore.ipsw">iPhone 4 &ndash; iOS 4.2.9 &ndash; CDMA iPhone 3,3 (8E501)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iPhone4/041-1022.20110503.5g8k7/iPhone3,3_4.2.8_8E401_Restore.ipsw">iPhone 4 &ndash; iOS 4.2.8 &ndash; CDMA iPhone 3,3 (8E401)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iPhone4/041-0614.20110414.B47xa/iPhone3,3_4.2.7_8E303_Restore.ipsw">iPhone 4 &ndash; iOS 4.2.7 &ndash; CDMA iPhone 3,3 (8E303)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iPhone4/041-0177.20110131.Pyvrz/iPhone3,3_4.2.6_8E200_Restore.ipsw">iPhone 4 &ndash; iOS 4.2.6 &ndash; CDMA iPhone 3,3 (8E200)</option><option value="">- &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; iPhone 4 Newer Model &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; -</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7.1/031-4785.20140627.zZ42j/iPhone3,2_7.1.2_11D257_Restore.ipsw">iPhone 4 &ndash; iOS 7.1.2 &ndash; Newer Model iPhone 3,2 (11D257)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7.1/031-00200.20140425.cqb6v/iPhone3,2_7.1.1_11D201_Restore.ipsw">iPhone 4 &ndash; iOS 7.1.1 &ndash; Newer Model iPhone 3,2 (11D201)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7.1/031-4450.20140310.UeuCA/iPhone3,2_7.1_11D169_Restore.ipsw">iPhone 4 &ndash; iOS 7.1 &ndash; Newer Model iPhone 3,2 (11D169)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/031-2943.20140221.8j5GW/iPhone3,2_7.0.6_11B651_Restore.ipsw">iPhone 4 &ndash; iOS 7.0.6 &ndash; Newer Model iPhone 3,2 (11B651)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/031-1748.20131114.P3wE4/iPhone3,2_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw">iPhone 4 &ndash; iOS 7.0.4 &ndash; Newer Model iPhone 3,2 (11B554a)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/031-0884.20131022.54554/iPhone3,2_7.0.3_11B511_Restore.ipsw">iPhone 4 &ndash; iOS 7.0.3 &ndash; Newer Model iPhone 3,2 (11B511)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/091-9821.20130924.jJ61o/iPhone3,2_7.0.2_11A501_Restore.ipsw">iPhone 4 &ndash; iOS 7.0.2 &ndash; Newer Model iPhone 3,2 (11A501)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/091-9469.20130918.XXW3g/iPhone3,2_7.0_11A465_Restore.ipsw">iPhone 4 &ndash; iOS 7.0 &ndash; Newer Model iPhone 3,2 (11A465)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6.1/091-2444.20130319.exFqm/iPhone3,2_6.1.3_10B329_Restore.ipsw">iPhone 4 &ndash; iOS 6.1.3 &ndash; Newer Model iPhone 3,2 (10B329)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6.1/091-0739.20130215.F654R/iPhone3,2_6.1.2_10B146_Restore.ipsw">iPhone 4 &ndash; iOS 6.1.2 &ndash; Newer Model iPhone 3,2 (10B146)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6.1/091-0692.20130128.R3lr4/iPhone3,2_6.1_10B144_Restore.ipsw">iPhone 4 &ndash; iOS 6.1 &ndash; Newer Model iPhone 3,2 (10B144)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6/041-7951.20121101.GetM4/iPhone3,2_6.0.1_10A523_Restore.ipsw">iPhone 4 &ndash; iOS 6.0.1 &ndash; Newer Model iPhone 3,2 (10A523)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6/Restore/041-7177.20120919.xqoqs/iPhone3,2_6.0_10A403_Restore.ipsw">iPhone 4 &ndash; iOS 6.0 &ndash; Newer Model iPhone 3,2 (10A403)</option><option value="">- &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; iPhone 4 GSM &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; -</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7.1/031-4812.20140627.cq6y8/iPhone3,1_7.1.2_11D257_Restore.ipsw">iPhone 4 &ndash; iOS 7.1.2 &ndash; GSM iPhone3,1 (11D257)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7.1/031-00357.20140425.ZFJJw/iPhone3,1_7.1.1_11D201_Restore.ipsw">iPhone 4 &ndash; iOS 7.1.1 &ndash; GSM iPhone3,1 (11D201)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7.1/031-4639.20140310.Pvdbt/iPhone3,1_7.1_11D169_Restore.ipsw">iPhone 4 &ndash; iOS 7.1 &ndash; GSM iPhone3,1 (11D169)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/031-3020.20140221.8j5GW/iPhone3,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw">iPhone 4 &ndash; iOS 7.0.6 &ndash; GSM iPhone3,1 (11B651)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/031-1831.20131114.P3wE4/iPhone3,1_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw">iPhone 4 &ndash; iOS 7.0.4 &ndash; GSM iPhone3,1 (11B554a)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/031-1038.20131022.Llkit/iPhone3,1_7.0.3_11B511_Restore.ipsw">iPhone 4 &ndash; iOS 7.0.3 &ndash; GSM iPhone3,1 (11B511)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/091-9871.20130924.7imYu/iPhone3,1_7.0.2_11A501_Restore.ipsw">iPhone 4 &ndash; iOS 7.0.2 &ndash; GSM iPhone3,1 (11A501)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/091-9485.20130918.Xa98u/iPhone3,1_7.0_11A465_Restore.ipsw">iPhone 4 &ndash; iOS 7.0 &ndash; GSM iPhone3,1 (11A465)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6.1/091-2610.20130319.Bedr4/iPhone3,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw">iPhone 4 &ndash; iOS 6.1.3 &ndash; GSM iPhone3,1 (10B329)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6.1/091-0722.20130215.BzrgV/iPhone3,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw">iPhone 4 &ndash; iOS 6.1.2 &ndash; GSM iPhone3,1 (10B146)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6.1/091-0682.20130128.mefc4/iPhone3,1_6.1_10B144_Restore.ipsw">iPhone 4 &ndash; iOS 6.1 &ndash; GSM iPhone3,1 (10B144)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6/041-7950.20121101.Lmr45/iPhone3,1_6.0.1_10A523_Restore.ipsw">iPhone 4 &ndash; iOS 6.0.1 &ndash; GSM iPhone3,1 (10A523)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6/Restore/041-7175.20120919.wvv7Y/iPhone3,1_6.0_10A403_Restore.ipsw">iPhone 4 &ndash; iOS 6.0 &ndash; GSM iPhone3,1 (10A403)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS5.1.1/041-4293.20120427.3DRyb/iPhone3,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw">iPhone 4 &ndash; iOS 5.1.1 &ndash; GSM iPhone3,1 (9B206)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS5/041-1537.20120307.EJrm4/iPhone3,1_5.1_9B176_Restore.ipsw">iPhone 4 &ndash; iOS 5.1 &ndash; GSM iPhone3,1 (9B176)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iPhone4/041-3309.20111109.64rtg/iPhone3,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw">iPhone 4 &ndash; iOS 5.0.1 &ndash; GSM iPhone3,1 (9A405)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iPhone4/041-8358.20111012.FFc34/iPhone3,1_5.0_9A334_Restore.ipsw">iPhone 4 &ndash; iOS 5.0 &ndash; GSM iPhone3,1 (9A334)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iPhone4/041-1966.20110721.V3Ufe/iPhone3,1_4.3.5_8L1_Restore.ipsw">iPhone 4 &ndash; iOS 4.3.5 &ndash; GSM iPhone3,1 (8L1)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iPhone4/041-1923.20110715.BnATg/iPhone3,1_4.3.4_8K2_Restore.ipsw">iPhone 4 &ndash; iOS 4.3.4 &ndash; GSM iPhone3,1 (8K2)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iPhone4/041-1011.20110503.q7fGc/iPhone3,1_4.3.3_8J2_Restore.ipsw">iPhone 4 &ndash; iOS 4.3.3 &ndash; GSM iPhone3,1 (8J2)</option><option value="ttp://appldnld.apple.com/iPhone4/041-0662.20110414.byQ84/iPhone3,1_4.3.2_8H7_Restore.ipsw">iPhone 4 &ndash; iOS 4.3.2 &ndash; GSM iPhone3,1 (8H7)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iPhone4/041-0551.20110325.Aw2Dr/iPhone3,1_4.3.1_8G4_Restore.ipsw">iPhone 4 &ndash; iOS 4.3.1 &ndash; GSM iPhone3,1 (8G4)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iPhone4/041-0330.20110311.Cswe3/iPhone3,1_4.3_8F190_Restore.ipsw">iPhone 4 &ndash; iOS 4.3 &ndash; GSM iPhone3,1 (8F190)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iPhone4/061-9858.20101122.Er456/iPhone3,1_4.2.1_8C148_Restore.ipsw">iPhone 4 &ndash; iOS 4.2 &ndash; GSM iPhone3,1 (8C148)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iPhone4/061-7939.20100908.Lcyg3/iPhone3,1_4.1_8B117_Restore.ipsw">iPhone 4 &ndash; iOS 4.1 &ndash; GSM iPhone3,1 (8B117)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iPhone4/061-8807.20100811.3Edre/iPhone3,1_4.0.2_8A400_Restore.ipsw">iPhone 4 &ndash; iOS 4.0.2 &ndash; GSM iPhone3,1 (8A400)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iPhone4/061-8619.20100715.4Pnsx/iPhone3,1_4.0.1_8A306_Restore.ipsw">iPhone 4 &ndash; iOS 4.0.1 &ndash; GSM iPhone3,1 (8A306)</option><option value="http://appldnld.apple.com.edgesuite.net/content.info.apple.com/iPhone4/061-7380.20100621,Vfgb5/iPhone3,1_4.0_8A293_Restore.ipsw">iPhone 4 &ndash; iOS 4.0 &ndash; GSM iPhone3,1 (8A293)</option><option value="">- &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; iPhone 3GS &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; -</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6.1/091-3457.20140221.Btt3e/iPhone2,1_6.1.6_10B500_Restore.ipsw">iPhone 3GS &ndash; iOS 6.1.6 &ndash; iPhone 2,1 (10B500)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6.1/091-2371.20130319.715gt/iPhone2,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw">iPhone 3GS &ndash; iOS 6.1.3 &ndash; iPhone 2,1 (10B329)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6.1/091-0744.20130215.2E34r/iPhone2,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw">iPhone 3GS &ndash; iOS 6.1.2 &ndash; iPhone 2,1 (10B146)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6.1/041-6493.20130128.sh4rG/iPhone2,1_6.1_10B141_Restore.ipsw">iPhone 3GS &ndash; iOS 6.1 &ndash; iPhone 2,1 (10B141)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6/041-7949.20121101.Ortn5/iPhone2,1_6.0.1_10A523_Restore.ipsw">iPhone 3GS &ndash; iOS 6.0.1 &ndash; iPhone 2,1 (10A523)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6/Restore/041-7173.20120919.sDDMh/iPhone2,1_6.0_10A403_Restore.ipsw">iPhone 3GS &ndash; iOS 6.0 &ndash; iPhone 2,1 (10A403)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS5.1.1/041-4347.20120427.o2yov/iPhone2,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw">iPhone 3GS &ndash; iOS 5.1.1 &ndash; iPhone 2,1 (9B206)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS5/041-1535.20120307.Jer6N/iPhone2,1_5.1_9B176_Restore.ipsw">iPhone 3GS &ndash; iOS 5.1 &ndash; iPhone 2,1 (9B176)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iPhone4/041-3307.20111109.5tGhu/iPhone2,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw">iPhone 3GS &ndash; iOS 5.0.1 &ndash; iPhone 2,1 (9A405)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iPhone4/041-8356.20111012.SQRDT/iPhone2,1_5.0_9A334_Restore.ipsw">iPhone 3GS &ndash; iOS 5.0 &ndash; iPhone 2,1 (9A334)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iPhone4/041-1965.20110721.gxUB5/iPhone2,1_4.3.5_8L1_Restore.ipsw">iPhone 3GS &ndash; iOS 4.3.5 &ndash; iPhone 2,1 (8L1)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iPhone4/041-1921.20110715.ItuLh/iPhone2,1_4.3.4_8K2_Restore.ipsw">iPhone 3GS &ndash; iOS 4.3.4 &ndash; iPhone 2,1 (8K2)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iPhone4/041-1009.20110503.M73Yr/iPhone2,1_4.3.3_8J2_Restore.ipsw">iPhone 3GS &ndash; iOS 4.3.3 &ndash; iPhone 2,1 (8J2)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iPhone4/041-0660.20110414.Gwed5/iPhone2,1_4.3.2_8H7_Restore.ipsw">iPhone 3GS &ndash; iOS 4.3.2 &ndash; iPhone 2,1 (8H7)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iPhone4/041-0549.20110325.ZxP8u/iPhone2,1_4.3.1_8G4_Restore.ipsw">iPhone 3GS &ndash; iOS 4.3.1 &ndash; iPhone 2,1 (8G4)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iPhone4/041-0328.20110311.Lkhy6/iPhone2,1_4.3_8F190_Restore.ipsw">iPhone 3GS &ndash; iOS 4.3 &ndash; iPhone 2,1 (8F190)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iPhone4/061-9895.20101122.Cdew2/iPhone2,1_4.2.1_8C148a_Restore.ipsw">iPhone 3GS &ndash; iOS 4.2 &ndash; iPhone 2,1 (8C148a)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iPhone4/061-7938.20100908.F3rCk/iPhone2,1_4.1_8B117_Restore.ipsw">iPhone 3GS &ndash; iOS 4.1 &ndash; iPhone 2,1 (8B117)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iPhone4/061-8805.20100811.Dcr4e/iPhone2,1_4.0.2_8A400_Restore.ipsw">iPhone 3GS &ndash; iOS 4.0.2 &ndash; iPhone 2,1 (8A400)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iPhone4/061-8618.20100715.Zapn4/iPhone2,1_4.0.1_8A306_Restore.ipsw">iPhone 3GS &ndash; iOS 4.0.1 &ndash; iPhone 2,1 (8A306)</option><option value="http://appldnld.apple.com.edgesuite.net/content.info.apple.com/iPhone4/061-7437.20100621.5urG8/iPhone2,1_4.0_8A293_Restore.ipsw">iPhone 3GS &ndash; iOS 4.0 &ndash; iPhone 2,1 (8A293)</option><option value="http://appldnld.apple.com.edgesuite.net/content.info.apple.com/iPhone/061-7472.20100202.8tugj/iPhone2,1_3.1.3_7E18_Restore.ipsw">iPhone 3GS &ndash; iOS 3.1.3 &ndash; iPhone 2,1 (7E18)</option><option value="http://appldnld.apple.com.edgesuite.net/content.info.apple.com/iPhone/061-7270.20091008.phn32/iPhone2,1_3.1.2_7D11_Restore.ipsw">iPhone 3GS &ndash; iOS 3.1.2 &ndash; iPhone 2,1 (7D11)</option><option value="http://appldnld.apple.com.edgesuite.net/content.info.apple.com/iPhone/061-6600.20090909.AwndZ/iPhone1,2_3.1_7C144_Restore.ipsw">iPhone 3GS &ndash; iOS 3.1 &ndash; iPhone 2,1 (7C144)</option><option value="http://appldnld.apple.com.edgesuite.net/content.info.apple.com/iPhone/061-6976.20090731.Vgbt5/iPhone2,1_3.0.1_7A400_Restore.ipsw">iPhone 3GS &ndash; iOS 3.0.1 &ndash; iPhone 2,1 (7A400)</option><option value="http://appldnld.apple.com.edgesuite.net/content.info.apple.com/iPhone/061-6582.20090617.LlI87/iPhone2,1_3.0_7A341_Restore.ipsw">iPhone 3GS &ndash; iOS 3.0 &ndash; iPhone 2,1 (7A341)</option><option value="URL">- &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; iPhone 3G &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; -</option><option value="http://appldnld.apple.com/iPhone4/061-9853.20101122.Vfgt5/iPhone1,2_4.2.1_8C148_Restore.ipsw">iPhone 3G &ndash; iOS 4.2.1 &ndash; iPhone1,2 (8C148)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iPhone4/061-7932.20100908.3fgt5/iPhone1,2_4.1_8B117_Restore.ipsw">iPhone 3G &ndash; iOS 4.1 &ndash; iPhone1,2 (8B117)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iPhone4/061-8802.20100811.XcfpR/iPhone1,2_4.0.2_8A400_Restore.ipsw">iPhone 3G &ndash; iOS 4.0.2 &ndash; iPhone1,2 (8A400)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iPhone4/061-8616.20100715.phnt4/iPhone1,2_4.0.1_8A306_Restore.ipsw">iPhone 3G &ndash; iOS 4.0.1 &ndash; iPhone1,2 (8A306)</option><option value="http://appldnld.apple.com.edgesuite.net/content.info.apple.com/iPhone4/061-7436.20100621.58Yt4/iPhone1,2_4.0_8A293_Restore.ipsw">iPhone 3G &ndash; iOS 4.0 &ndash; iPhone1,2 (8A293)</option><option value="http://appldnld.apple.com.edgesuite.net/content.info.apple.com/iPhone/061-7468.20100202.pbnrt/iPhone1,2_3.1.3_7E18_Restore.ipsw">iPhone 3G &ndash; iOS 3.1.3 &ndash; iPhone1,2 (7E18)</option><option value="http://appldnld.apple.com.edgesuite.net/content.info.apple.com/iPhone/061-7265.20091008.Xsd32/iPhone1,2_3.1.2_7D11_Restore.ipsw">iPhone 3G &ndash; iOS 3.1.2 &ndash; iPhone1,2 (7D11)</option><option value="http://appldnld.apple.com.edgesuite.net/content.info.apple.com/iPhone/061-6600.20090909.AwndZ/iPhone1,2_3.1_7C144_Restore.ipsw">iPhone 3G &ndash; iOS 3.1 &ndash; iPhone1,2 (7C144)</option><option value="http://appldnld.apple.com.edgesuite.net/content.info.apple.com/iPhone/061-6972.20090731.Zx3Rr/iPhone1,2_3.0.1_7A400_Restore.ipsw">iPhone 3G &ndash; iOS 3.0.1 &ndash; iPhone1,2 (7A400)</option><option value="http://appldnld.apple.com.edgesuite.net/content.info.apple.com/iPhone/061-6578.20090617.VfgtU/iPhone1,2_3.0_7A341_Restore.ipsw">iPhone 3G &ndash; iOS 3.0 &ndash; iPhone1,2 (7A341)</option><option value="http://appldnld.apple.com.edgesuite.net/content.info.apple.com/iPhone/061-5828.20090127.aQLi8/iPhone1,2_2.2.1_5H11_Restore.ipsw">iPhone 3G &ndash; iOS 2.2.1 &ndash; iPhone1,2 (5H11)</option><option value="http://appldnld.apple.com.edgesuite.net/content.info.apple.com/iPhone/061-5778.20081120.Aqw4R/iPhone1,2_2.2_5G77_Restore.ipsw">iPhone 3G &ndash; iOS 2.2 &ndash; iPhone1,2 (5G77)</option><option value="http://appldnld.apple.com.edgesuite.net/content.info.apple.com/iPhone/061-5198.20080909.K3294/iPhone1,2_2.1_5F136_Restore.ipsw">iPhone 3G &ndash; iOS 2.1 &ndash; iPhone1,2 (5F136)</option><option value="http://appldnld.apple.com.edgesuite.net/content.info.apple.com/iPhone/061-5241.20080818.t5Fv3/iPhone1,2_2.0.2_5C1_Restore.ipsw">iPhone 3G &ndash; iOS 2.0.2 &ndash; iPhone1,2 (5C1)</option><option value="http://appldnld.apple.com.edgesuite.net/content.info.apple.com/iPhone/061-5134.20080729.Q2W3E/iPhone1,2_2.0.1_5B108_Restore.ipsw">iPhone 3G &ndash; iOS 2.0.1 &ndash; iPhone1,2 (5B108)</option><option value="http://appldnld.apple.com.edgesuite.net/content.info.apple.com/iPhone/061-4955.20080710.bgt53/iPhone1,2_2.0_5A347_Restore.ipsw">iPhone 3G &ndash; iOS 2.0 &ndash; iPhone1,2 (5A347)</option><option value="URL">- &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; iPhone &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; -</option><option value="http://appldnld.apple.com.edgesuite.net/content.info.apple.com/iPhone/061-7481.20100202.4orot/iPhone1,1_3.1.3_7E18_Restore.ipsw">iPhone &ndash; iOS 3.1.3 &ndash; iPhone 1,1 (7E18)</option><option value="http://appldnld.apple.com.edgesuite.net/content.info.apple.com/iPhone/061-7268.20091008.32pNe/iPhone1,1_3.1.2_7D11_Restore.ipsw">iPhone &ndash; iOS 3.1.2 &ndash; iPhone 1,1 (7D11)</option><option value="http://appldnld.apple.com.edgesuite.net/content.info.apple.com/iPhone/061-6605.20090909.PQ3ws/iPhone1,1_3.1_7C144_Restore.ipsw">iPhone &ndash; iOS 3.1 &ndash; iPhone 1,1 (7C144)</option><option value="http://appldnld.apple.com.edgesuite.net/content.info.apple.com/iPhone/061-6974.20090731.Cf4Tg/iPhone1,1_3.0.1_7A400_Restore.ipsw">iPhone &ndash; iOS 3.0.1 &ndash; iPhone 1,1 (7A400)</option><option value="http://appldnld.apple.com.edgesuite.net/content.info.apple.com/iPhone/061-6580.20090617.XsP76/iPhone1,1_3.0_7A341_Restore.ipsw">iPhone &ndash; iOS 3.0 &ndash; iPhone 1,1 (7A341)</option><option value="http://appldnld.apple.com.edgesuite.net/content.info.apple.com/iPhone/061-5830.20090127.Mmni6/iPhone1,1_2.2.1_5H11_Restore.ipsw">iPhone &ndash; iOS 2.2.1 &ndash; iPhone 1,1 (5H11)</option><option value="http://appldnld.apple.com.edgesuite.net/content.info.apple.com/iPhone/061-5779.20081120.Pt5yH/iPhone1,1_2.2_5G77_Restore.ipsw">iPhone &ndash; iOS 2.2 &ndash; iPhone 1,1 (5G77)</option><option value="http://appldnld.apple.com.edgesuite.net/content.info.apple.com/iPhone/061-5202.20080909.gkbEj/iPhone1,1_2.1_5F136_Restore.ipsw">iPhone &ndash; iOS 2.1 &ndash; iPhone 1,1 (5F136)</option><option value="http://appldnld.apple.com.edgesuite.net/content.info.apple.com/iPhone/061-5246.20080818.2V0hO/iPhone1,1_2.0.2_5C1_Restore.ipsw">iPhone &ndash; iOS 2.0.2 &ndash; iPhone 1,1 (5C1)</option><option value="http://appldnld.apple.com.edgesuite.net/content.info.apple.com/iPhone/061-5135.20080729.Vfgtr/iPhone1,1_2.0.1_5B108_Restore.ipsw">iPhone &ndash; iOS 2.0.1 &ndash; iPhone 1,1 (5B108)</option><option value="http://appldnld.apple.com.edgesuite.net/content.info.apple.com/iPhone/061-4956.20080710.V50OI/iPhone1,1_2.0_5A347_Restore.ipsw">iPhone &ndash; iOS 2.0 &ndash; iPhone 1,1 (5A347)</option><option value="http://appldnld.apple.com.edgesuite.net/content.info.apple.com/iPhone/061-4313.20080226.Sw39i/iPhone1,1_1.1.4_4A102_Restore.ipsw">iPhone &ndash; iOS 1.1.4 &ndash; iPhone 1,1 (4A102)</option><option value="http://appldnld.apple.com.edgesuite.net/content.info.apple.com/iPhone/061-4061.20080115.4Fvn7/iPhone1,1_1.1.3_4A93_Restore.ipsw">iPhone &ndash; iOS 1.1.3 &ndash; iPhone 1,1 (4A93)</option><option value="http://appldnld.apple.com.edgesuite.net/content.info.apple.com/iPhone/061-4037.20071107.5Bghn/iPhone1,1_1.1.2_3B48b_Restore.ipsw">iPhone &ndash; iOS 1.1.2 &ndash; iPhone 1,1 (3B48b)</option><option value="http://appldnld.apple.com.edgesuite.net/content.info.apple.com/iPhone/061-3883.20070927.In76t/iPhone1,1_1.1.1_3A109a_Restore.ipsw">iPhone &ndash; iOS 1.1.1 &ndash; iPhone 1,1 (3A109a)</option><option value="http://appldnld.apple.com.edgesuite.net/content.info.apple.com/iPhone/061-3823.20070821.vormd/iPhone1,1_1.0.2_1C28_Restore.ipsw">iPhone &ndash; iOS 1.0.2 &ndash; iPhone 1,1 (1C28)</option><option value="http://appldnld.apple.com.edgesuite.net/content.info.apple.com/iPhone/061-3614.20070731.Nt6Y7/iPhone1,1_1.0.1_1C25_Restore.ipsw">iPhone &ndash; iOS 1.0.1 &ndash; iPhone 1,1 (1C25)</option><option value="http://appldnld.apple.com.edgesuite.net/content.info.apple.com/iPhone/061-3538.20070629.B7vXa/iPhone1,1_1.0_1A543a_Restore.ipsw">iPhone &ndash; iOS 1.0 &ndash; iPhone 1,1 (1A543a)</option></select></div>

<div style="float: left; display: inline; line-height: 25px; height: 25px;"><input type="submit" value="Go" /></div>
</form>

<br><p><strong>iPad software download</strong></p>

<form onsubmit="open(this.url.value,'','');return false;" style="clear: both; line-height: 25px; height: 25px; vertical-align: top; margin-bottom: 15px;">
<div style="float: left; display: inline; margin-right: 5px; width: 200px; line-line-height: 25px; height: 25px;"><select name="url" style="width: 200px; padding: 1px;"><option value="">Download iPad firmwares</option><option value="">- &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; iPad Air 2 Cellular &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; -</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.3/031-14799-20150408-4298F14E-D8B7-11E4-A105-CC1A90F2D2C2/iPad5,4_8.3_12F69_Restore.ipsw">iPad Air 2 &ndash; iOS 8.3 &ndash; Cellular iPad5,4 (12F69)</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.2/031-06604-20150309-BEB4D1AE-C1FF-11E4-943A-A5823780E501/iPad5,4_8.2_12D508_Restore.ipsw">iPad Air 2 &ndash; iOS 8.2 &ndash; Cellular iPad5,4 (12D508)</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.1.3/031-15475-20150119-8A720D1A-A005-11E4-BE43-40565BAA4ECA/iPad5,4_8.1.3_12B466_Restore.ipsw">iPad Air 2 &ndash; iOS 8.1.3 &ndash; Cellular iPad5,4 (12B466)</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.1.2/031-13202.20141208.WRBWq/iPad5,4_8.1.2_12B440_Restore.ipsw">iPad Air 2 &ndash; iOS 8.1.2 &ndash; Cellular iPad5,4 (12B440)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8.1.1/031-12361.20141117.Whste/iPad5,4_8.1.1_12B436_Restore.ipsw">iPad Air 2 &ndash; iOS 8.1.1 &ndash; Cellular iPad5,4 (12B436)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8.1/031-08977.20141020.ShyDN/iPad5,4_8.1_12B410_Restore.ipsw">iPad Air 2 &ndash; iOS 8.1 &ndash; Cellular iPad5,4 (12B410)</option><option value="">- &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; iPad Air 2 Wi-Fi &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; -</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.3/031-15007-20150408-3CFD15D4-D8B8-11E4-BFA4-8B1D90F2D2C2/iPad5,3_8.3_12F69_Restore.ipsw">iPad Air 2 &ndash; iOS 8.3 &ndash; Wi-Fi iPad5,3 (12F69)</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.2/031-06593-20150309-A67DCA50-C1FF-11E4-B8A9-C7813780E501/iPad5,3_8.2_12D508_Restore.ipsw">iPad Air 2 &ndash; iOS 8.2 &ndash; Wi-Fi iPad5,3 (12D508)</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.1.3/031-15519-20150119-24D36F28-A008-11E4-8D90-BD585BAA4ECA/iPad5,3_8.1.3_12B466_Restore.ipsw">iPad Air 2 &ndash; iOS 8.1.3 &ndash; Wi-Fi iPad5,3 (12B466)</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.1.2/031-13188.20141208.34blY/iPad5,3_8.1.2_12B440_Restore.ipsw">iPad Air 2 &ndash; iOS 8.1.2 &ndash; Wi-Fi iPad5,3 (12B440)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8.1.1/031-12503.20141117.842BD/iPad5,3_8.1.1_12B436_Restore.ipsw">iPad Air 2 &ndash; iOS 8.1.1 &ndash; Wi-Fi iPad5,3 (12B436)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8.1/031-09027.20141020.TLRqV/iPad5,3_8.1_12B410_Restore.ipsw">iPad Air 2 &ndash; iOS 8.1 &ndash; Wi-Fi iPad5,3 (12B410)</option><option value="">- &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; iPad mini 3 China &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; -</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.3/031-14791-20150408-429903BE-D8B7-11E4-9379-CB1A90F2D2C2/iPad4,9_8.3_12F69_Restore.ipsw">iPad mini 3 &ndash; iOS 8.3 &ndash; China iPad4,9 (12F69)</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.2/031-06601-20150309-BD8E30C2-C1FF-11E4-AE42-8B823780E501/iPad4,9_8.2_12D508_Restore.ipsw">iPad mini 3 &ndash; iOS 8.2 &ndash; China iPad4,9 (12D508)</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.1.3/031-15472-20150119-8A8761CE-A005-11E4-B546-3E565BAA4ECA/iPad4,9_8.1.3_12B466_Restore.ipsw">iPad mini 3 &ndash; iOS 8.1.3 &ndash; China iPad4,9 (12B466)</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.1.2/031-13196.20141208.WXIM5/iPad4,9_8.1.2_12B440_Restore.ipsw">iPad mini 3 &ndash; iOS 8.1.2 &ndash; China iPad4,9 (12B440)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8.1.1/031-12359.20141117.5Vgto/iPad4,9_8.1.1_12B436_Restore.ipsw">iPad mini 3 &ndash; iOS 8.1.1 &ndash; China iPad4,9 (12B436)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8.1/031-08975.20141020.vc7OO/iPad4,9_8.1_12B410_Restore.ipsw">iPad mini 3 &ndash; iOS 8.1 &ndash; China iPad4,9 (12B410)</option><option value="">- &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; iPad mini 3 Cellular &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; -</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.3/031-14671-20150408-429576CC-D8B7-11E4-8C4C-B81A90F2D2C2/iPad4,8_8.3_12F69_Restore.ipsw">iPad mini 3 &ndash; iOS 8.3 &ndash; Cellular iPad4,8 (12F69)</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.2/031-06561-20150309-D4DD60BE-C1FE-11E4-8F58-41803780E501/iPad4,8_8.2_12D508_Restore.ipsw">iPad mini 3 &ndash; iOS 8.2 &ndash; Cellular iPad4,8 (12D508)</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.1.3/031-15448-20150119-8A789A54-A005-11E4-88D8-33565BAA4ECA/iPad4,8_8.1.3_12B466_Restore.ipsw">iPad mini 3 &ndash; iOS 8.1.3 &ndash; Cellular iPad4,8 (12B466)</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.1.2/031-13195.20141208.zqfyW/iPad4,8_8.1.2_12B440_Restore.ipsw">iPad mini 3 &ndash; iOS 8.1.2 &ndash; Cellular iPad4,8 (12B440)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8.1.1/031-11469.20141117.ReVrt/iPad4,8_8.1.1_12B436_Restore.ipsw">iPad mini 3 &ndash; iOS 8.1.1 &ndash; Cellular iPad4,8 (12B436)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8.1/031-08942.20141020.zI6YM/iPad4,8_8.1_12B410_Restore.ipsw">iPad mini 3 &ndash; iOS 8.1 &ndash; Cellular iPad4,8 (12B410)</option><option value="">- &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; iPad mini 3 Wi-Fi &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; -</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.3/031-14802-20150408-4298E244-D8B7-11E4-A7A1-D01A90F2D2C2/iPad4,7_8.3_12F69_Restore.ipsw">iPad mini 3 &ndash; iOS 8.3 &ndash; Wi-Fi iPad4,7 (12F69)</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.2/031-06606-20150309-CCC51DBC-C1FF-11E4-BE41-EF823780E501/iPad4,7_8.2_12D508_Restore.ipsw">iPad mini 3 &ndash; iOS 8.2 &ndash; Wi-Fi iPad4,7 (12D508)</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.1.3/031-15476-20150119-8A79AF2A-A005-11E4-A06B-43565BAA4ECA/iPad4,7_8.1.3_12B466_Restore.ipsw">iPad mini 3 &ndash; iOS 8.1.3 &ndash; Wi-Fi iPad4,7 (12B466)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8.1.2/031-13197.20141208.zT60F/iPad4,7_8.1.2_12B440_Restore.ipsw">iPad mini 3 &ndash; iOS 8.1.2 &ndash; Wi-Fi iPad4,7 (12B440)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8.1.1/031-12365.20141117.Zqnse/iPad4,7_8.1.1_12B436_Restore.ipsw">iPad mini 3 &ndash; iOS 8.1.1 &ndash; Wi-Fi iPad4,7 (12B436)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8.1/031-08980.20141020.btsHQ/iPad4,7_8.1_12B410_Restore.ipsw">iPad mini 3 &ndash; iOS 8.1 &ndash; Wi-Fi iPad4,7 (12B410)</option><option value="">- &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; iPad mini Retina China &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; -</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.3/031-14606-20150408-4293762E-D8B7-11E4-86CC-B21A90F2D2C2/iPad4,6_8.3_12F69_Restore.ipsw">iPad mini Retina &ndash; iOS 8.3 &ndash; China iPad4,6 (12F69)</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.2/031-06536-20150309-D4DC2FF0-C1FE-11E4-86A4-2F803780E501/iPad4,6_8.2_12D508_Restore.ipsw">iPad mini Retina &ndash; iOS 8.2 &ndash; China iPad4,6 (12D508)</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.1.3/031-15431-20150119-8A3B782C-A005-11E4-B830-29565BAA4ECA/iPad4,6_8.1.3_12B466_Restore.ipsw">iPad mini Retina &ndash; iOS 8.1.3 &ndash; China iPad4,6 (12B466)</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.1.2/058-11169.20141208.EjxrD/iPad4,6_8.1.2_12B440_Restore.ipsw">iPad mini Retina &ndash; iOS 8.1.2 &ndash; China iPad4,6 (12B440)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8.1.1/031-09812.20141117.CYh4K/iPad4,6_8.1.1_12B435_Restore.ipsw">iPad mini Retina &ndash; iOS 8.1.1 &ndash; China iPad4,6 (12B435)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8.1/031-08930.20141020.uRvza/iPad4,6_8.1_12B410_Restore.ipsw">iPad mini Retina &ndash; iOS 8.1 &ndash; China iPad4,6 (12B410)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8/031-08094.20140925.cw37Q/iPad4,6_8.0.2_12A405_Restore.ipsw">iPad mini Retina &ndash; iOS 8.0.2 &ndash; China iPad4,6 (12A405)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8/031-07479.20140924.5EiEr/iPad4,6_8.0.1_12A402_Restore.ipsw">iPad mini Retina &ndash; iOS 8.0.1 &ndash; China iPad4,6 (12A402)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8/031-05380.20140917.aj8Sv/iPad4,6_8.0_12A365_Restore.ipsw">iPad mini Retina &ndash; iOS 8.0 &ndash; China iPad4,6 (12A365)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7.1/031-4767.20140627.0AbGI/iPad4,6_7.1.2_11D257_Restore.ipsw">iPad mini Retina &ndash; iOS 7.1.2 &ndash; China iPad4,6 (11D257)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7.1/031-00135.20140425.aFTj1/iPad4,6_7.1.1_11D201_Restore.ipsw">iPad mini Retina &ndash; iOS 7.1.1 &ndash; China iPad4,6 (11D201)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7.1/031-4370.20140310.CjAFs/iPad4,6_7.1_11D167_Restore.ipsw">iPad mini Retina &ndash; iOS 7.1 &ndash; China iPad4,6 (11D167)</option><option value="">- &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; iPad mini Retina Cellular &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; -</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.3/031-14853-20150408-429ACA64-D8B7-11E4-AA9B-D81A90F2D2C2/iPad4,5_8.3_12F69_Restore.ipsw">iPad mini Retina &ndash; iOS 8.3 &ndash; Cellular iPad4,5 (12F69)</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.2/031-06537-20150309-D4D96C20-C1FE-11E4-BB4D-31803780E501/iPad4,5_8.2_12D508_Restore.ipsw">iPad mini Retina &ndash; iOS 8.2 &ndash; Cellular iPad4,5 (12D508)</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.1.3/031-15489-20150119-8A87A1D4-A005-11E4-A5F6-48565BAA4ECA/iPad4,5_8.1.3_12B466_Restore.ipsw">iPad mini Retina &ndash; iOS 8.1.3 &ndash; Cellular iPad4,5 (12B466)</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.1.2/031-12400.20141208.UUMQQ/iPad4,5_8.1.2_12B440_Restore.ipsw">iPad mini Retina &ndash; iOS 8.1.2 &ndash; Cellular iPad4,5 (12B440)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8.1.1/031-09815.20141117.K40LE/iPad4,5_8.1.1_12B435_Restore.ipsw">iPad mini Retina &ndash; iOS 8.1.1 &ndash; Cellular iPad4,5 (12B435)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8.1/031-08990.20141020.4w0x0/iPad4,5_8.1_12B410_Restore.ipsw">iPad mini Retina &ndash; iOS 8.1 &ndash; Cellular iPad4,5 (12B410)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8/031-08110.20140925.JXDGq/iPad4,5_8.0.2_12A405_Restore.ipsw">iPad mini Retina &ndash; iOS 8.0.2 &ndash; Cellular iPad4,5 (12A405)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8/031-07481.20140924.lsbxZ/iPad4,5_8.0.1_12A402_Restore.ipsw">iPad mini Retina &ndash; iOS 8.0.1 &ndash; Cellular iPad4,5 (12A402)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8/031-05386.20140917.bcrCf/iPad4,5_8.0_12A365_Restore.ipsw">iPad mini Retina &ndash; iOS 8.0 &ndash; Cellular iPad4,5 (12A365)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7.1/031-4775.20160627.gYS09/iPad4,5_7.1.2_11D257_Restore.ipsw">iPad mini Retina &ndash; iOS 7.1.2 &ndash; Cellular iPad4,5 (11D257)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7.1/031-00139.20140425.0SmFv/iPad4,5_7.1.1_11D201_Restore.ipsw">iPad mini Retina &ndash; iOS 7.1.1 &ndash; Cellular iPad4,5 (11D201)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7.1/031-4374.20140310.R5Kv4/iPad4,5_7.1_11D167_Restore.ipsw">iPad mini Retina &ndash; iOS 7.1 &ndash; Cellular iPad4,5 (11D167)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/031-2918.20140221.8j5GW/iPad4,5_7.0.6_11B651_Restore.ipsw">iPad mini Retina &ndash; iOS 7.0.6 &ndash; Cellular iPad4,5 (11B651)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/031-1722.20131114.P3wE4/iPad4,5_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw">iPad mini Retina &ndash; iOS 7.0.4 &ndash; Cellular iPad4,5 (11B554a)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/031-0863.20131022.ewh5t/iPad4,5_7.0.3_11B511_Restore.ipsw">iPad mini Retina &ndash; iOS 7.0.3 &ndash; Cellular iPad4,5 (11B511)</option><option value="">- &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; iPad mini Retina Wi-Fi &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; -</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.3/031-14680-20150408-4294355A-D8B7-11E4-BCFC-BB1A90F2D2C2/iPad4,4_8.3_12F69_Restore.ipsw">iPad mini Retina &ndash; iOS 8.3 &ndash; Wi-Fi iPad4,4 (12F69)</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.2/031-06563-20150309-D4DC7DE8-C1FE-11E4-B129-45803780E501/iPad4,4_8.2_12D508_Restore.ipsw">iPad mini Retina &ndash; iOS 8.2 &ndash; Wi-Fi iPad4,4 (12D508)</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.1.3/031-15452-20150119-8A8948FE-A005-11E4-A74C-35565BAA4ECA/iPad4,4_8.1.3_12B466_Restore.ipsw">iPad mini Retina &ndash; iOS 8.1.3 &ndash; Wi-Fi iPad4,4 (12B466)</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.1.2/031-11417.20141208.sqoCE/iPad4,4_8.1.2_12B440_Restore.ipsw">iPad mini Retina &ndash; iOS 8.1.2 &ndash; Wi-Fi iPad4,4 (12B440)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8.1.1/031-09902.20141117.Q37RF/iPad4,4_8.1.1_12B435_Restore.ipsw">iPad mini Retina &ndash; iOS 8.1.1 &ndash; Wi-Fi iPad4,4 (12B435)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8.1/031-08941.20141020.pBfGG/iPad4,4_8.1_12B410_Restore.ipsw">iPad mini Retina &ndash; iOS 8.1 &ndash; Wi-Fi iPad4,4 (12B410)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8/031-08197.20140925.pJhXL/iPad4,4_8.0.2_12A405_Restore.ipsw">iPad mini Retina &ndash; iOS 8.0.2 &ndash; Wi-Fi iPad4,4 (12A405)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8/031-07508.20140924.v7Sk9/iPad4,4_8.0.1_12A402_Restore.ipsw">iPad mini Retina &ndash; iOS 8.0.1 &ndash; Wi-Fi iPad4,4 (12A402)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8/031-05485.20140917.2eDW4/iPad4,4_8.0_12A365_Restore.ipsw">iPad mini Retina &ndash; iOS 8.0 &ndash; Wi-Fi iPad4,4 (12A365)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7.1/031-4793.20140627.Qm45v/iPad4,4_7.1.2_11D257_Restore.ipsw">iPad mini Retina &ndash; iOS 7.1.2 &ndash; Wi-Fi iPad4,4 (11D257)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7.1/031-00236.20140425.uSDv7/iPad4,4_7.1.1_11D201_Restore.ipsw">iPad mini Retina &ndash; iOS 7.1.1 &ndash; Wi-Fi iPad4,4 (11D201)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7.1/031-4496.20140310.K932s/iPad4,4_7.1_11D167_Restore.ipsw">iPad mini Retina &ndash; iOS 7.1 &ndash; Wi-Fi iPad4,4 (11D167)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/031-2961.20140221.8j5GW/iPad4,4_7.0.6_11B651_Restore.ipsw">iPad mini Retina &ndash; iOS 7.0.6 &ndash; Wi-Fi iPad4,4 (11B651)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/031-1772.20131114.P3wE4/iPad4,4_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw">iPad mini Retina &ndash; iOS 7.0.4 &ndash; Wi-Fi iPad4,4 (11B554a)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/031-0897.20131022.Xbstt/iPad4,4_7.0.3_11B511_Restore.ipsw">iPad mini Retina &ndash; iOS 7.0.3 &ndash; Wi-Fi iPad4,4 (11B511)</option><option value="">- &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; iPad Air China &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; -</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.3/031-14714-20150408-429561C8-D8B7-11E4-9141-BE1A90F2D2C2/iPad4,3_8.3_12F69_Restore.ipsw">iPad Air &ndash; iOS 8.3 &ndash; China iPad4,3 (12F69)</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.2/031-06572-20150309-D4DDE4B2-C1FE-11E4-9C1F-4B803780E501/iPad4,3_8.2_12D508_Restore.ipsw">iPad Air &ndash; iOS 8.2 &ndash; China iPad4,3 (12D508)</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.1.3/031-15446-20150119-8A66989A-A005-11E4-8B58-30565BAA4ECA/iPad4,3_8.1.3_12B466_Restore.ipsw">iPad Air &ndash; iOS 8.1.3 &ndash; China iPad4,3 (12B466)</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.1.2/058-11183.20141208.cSD7k/iPad4,3_8.1.2_12B440_Restore.ipsw">iPad Air &ndash; iOS 8.1.2 &ndash; China iPad4,3 (12B440)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8.1.1/031-09940.20141117.gxc9T/iPad4,3_8.1.1_12B435_Restore.ipsw">iPad Air &ndash; iOS 8.1.1 &ndash; China iPad4,3 (12B435)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8.1/031-08958.20141020.HfGeV/iPad4,3_8.1_12B410_Restore.ipsw">iPad Air &ndash; iOS 8.1 &ndash; China iPad4,3 (12B410)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8/031-08237.20140925.l0skK/iPad4,3_8.0.2_12A405_Restore.ipsw">iPad Air &ndash; iOS 8.0.2 &ndash; China iPad4,3 (12A405)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8/031-07514.20140924.smKrz/iPad4,3_8.0.1_12A402_Restore.ipsw">iPad Air &ndash; iOS 8.0.1 &ndash; China iPad4,3 (12A402)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8/031-05526.20140917.JKqeh/iPad4,3_8.0_12A365_Restore.ipsw">iPad Air &ndash; iOS 8.0 &ndash; China iPad4,3 (12A365)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7.1/031-4797.20140627.bjBDg/iPad4,3_7.1.2_11D257_Restore.ipsw">iPad Air &ndash; iOS 7.1.2 &ndash; China iPad4,3 (11D257)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7.1/031-00273.20140425.1kWZO/iPad4,3_7.1.1_11D201_Restore.ipsw">iPad Air &ndash; iOS 7.1.1 &ndash; China iPad4,3 (11D201)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7.1/031-4538.20140310.AGJcG/iPad4,3_7.1_11D167_Restore.ipsw">iPad Air &ndash; iOS 7.1 &ndash; China iPad4,3 (11D167)</option><option value="">- &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; iPad Air Cellular &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; -</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.3/031-14994-20150408-36AAEDBE-D8B8-11E4-A59A-4D1D90F2D2C2/iPad4,2_8.3_12F69_Restore.ipsw">iPad Air &ndash; iOS 8.3 &ndash; Cellular iPad4,2 (12F69)</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.2/031-06587-20150309-D4DEFDCA-C1FE-11E4-8FC9-55803780E501/iPad4,2_8.2_12D508_Restore.ipsw">iPad Air &ndash; iOS 8.2 &ndash; Cellular iPad4,2 (12D508)</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.1.3/031-15515-20150119-F1898152-A007-11E4-94FC-9B585BAA4ECA/iPad4,2_8.1.3_12B466_Restore.ipsw">iPad Air &ndash; iOS 8.1.3 &ndash; Cellular iPad4,2 (12B466)</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.1.2/031-12493.20141208.kdjEY/iPad4,2_8.1.2_12B440_Restore.ipsw">iPad Air &ndash; iOS 8.1.2 &ndash; Cellular iPad4,2 (12B440)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8.1.1/031-10000.20141117.0bBBV/iPad4,2_8.1.1_12B435_Restore.ipsw">iPad Air &ndash; iOS 8.1.1 &ndash; Cellular iPad4,2 (12B435)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8.1/031-09022.20141020.PwEm9/iPad4,2_8.1_12B410_Restore.ipsw">iPad Air &ndash; iOS 8.1 &ndash; Cellular iPad4,2 (12B410)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8/031-08294.20140925.Fjmyo/iPad4,2_8.0.2_12A405_Restore.ipsw">iPad Air &ndash; iOS 8.0.2 &ndash; Cellular iPad4,2 (12A405)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8/031-07527.20140924.ajMoy/iPad4,2_8.0.1_12A402_Restore.ipsw">iPad Air &ndash; iOS 8.0.1 &ndash; Cellular iPad4,2 (12A402)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8/031-05594.20140917.kypBi/iPad4,2_8.0_12A365_Restore.ipsw">iPad Air &ndash; iOS 8.0 &ndash; Cellular iPad4,2 (12A365)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7.1/031-4810.20140627.pfA96/iPad4,2_7.1.2_11D257_Restore.ipsw">iPad Air &ndash; iOS 7.1.2 &ndash; Cellular iPad4,2 (11D257)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7.1/031-00340.20140425.hblK6/iPad4,2_7.1.1_11D201_Restore.ipsw">iPad Air &ndash; iOS 7.1.1 &ndash; Cellular iPad4,2 (11D201)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7.1/031-4617.20140310.Siwgt/iPad4,2_7.1_11D167_Restore.ipsw">iPad Air &ndash; iOS 7.1 &ndash; Cellular iPad4,2 (11D167)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/031-3013.20140221.8j5GW/iPad4,2_7.0.6_11B651_Restore.ipsw">iPad Air &ndash; iOS 7.0.6 &ndash; Cellular iPad4,2 (11B651)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/031-1824.20131114.P3wE4/iPad4,2_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw">iPad Air &ndash; iOS 7.0.4 &ndash; Cellular iPad4,2 (11B554a)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/031-0939.20131022.10Cpy/iPad4,2_7.0.3_11B511_Restore.ipsw">iPad Air &ndash; iOS 7.0.3 &ndash; Cellular iPad4,2 (11B511)</option><option value="">- &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; iPad Air Wi-Fi &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; -</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.3/031-14939-20150408-14D6A26E-D8B8-11E4-B0AC-8C1C90F2D2C2/iPad4,1_8.3_12F69_Restore.ipsw">iPad Air &ndash; iOS 8.3 &ndash; Wi-Fi iPad4,1(12F69)</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.2/031-06565-20150309-D4DD9818-C1FE-11E4-B19A-47803780E501/iPad4,1_8.2_12D508_Restore.ipsw">iPad Air &ndash; iOS 8.2 &ndash; Wi-Fi iPad4,1(12D508)</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.1.3/031-15505-20150119-CBA3FAD0-A007-11E4-B999-F9575BAA4ECA/iPad4,1_8.1.3_12B466_Restore.ipsw">iPad Air &ndash; iOS 8.1.3 &ndash; Wi-Fi iPad4,1(12B466)</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.1.2/031-12456.20141208.LXAm6/iPad4,1_8.1.2_12B440_Restore.ipsw">iPad Air &ndash; iOS 8.1.2 &ndash; Wi-Fi iPad4,1(12B440)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8.1.1/031-09919.20141117.NZJZF/iPad4,1_8.1.1_12B435_Restore.ipsw">iPad Air &ndash; iOS 8.1.1 &ndash; Wi-Fi iPad4,1(12B435)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8.1/031-09010.20141020.zHeLy/iPad4,1_8.1_12B410_Restore.ipsw">iPad Air &ndash; iOS 8.1 &ndash; Wi-Fi iPad4,1(12B410)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8/031-08217.20140925.Ttueu/iPad4,1_8.0.2_12A405_Restore.ipsw">iPad Air &ndash; iOS 8.0.2 &ndash; Wi-Fi iPad4,1(12A405)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8/031-07509.20140924.jzGKv/iPad4,1_8.0.1_12A402_Restore.ipsw">iPad Air &ndash; iOS 8.0.1 &ndash; Wi-Fi iPad4,1(12A402)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8/031-05508.20140917.uXvIg/iPad4,1_8.0_12A365_Restore.ipsw">iPad Air &ndash; iOS 8.0 &ndash; Wi-Fi iPad4,1(12A365)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7.1/031-4795.20140627.IaHBj/iPad4,1_7.1.2_11D257_Restore.ipsw">iPad Air &ndash; iOS 7.1.2 &ndash; Wi-Fi iPad4,1(11D257)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7.1/031-00258.20140425.VtoJe/iPad4,1_7.1.1_11D201_Restore.ipsw">iPad Air &ndash; iOS 7.1.1 &ndash; Wi-Fi iPad4,1(11D201)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7.1/031-4521.20140310.D2Ydl/iPad4,1_7.1_11D167_Restore.ipsw">iPad Air &ndash; iOS 7.1 &ndash; Wi-Fi iPad4,1(11D167)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/031-2972.20140221.8j5GW/iPad4,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw">iPad Air &ndash; iOS 7.0.6 &ndash; Wi-Fi iPad4,1(11B651)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/031-1783.20131114.P3wE4/iPad4,1_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw">iPad Air &ndash; iOS 7.0.4 &ndash; Wi-Fi iPad4,1(11B554a)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/031-0904.20131022.Estog/iPad4,1_7.0.3_11B511_Restore.ipsw">iPad Air &ndash; iOS 7.0.3 &ndash; Wi-Fi iPad4,1(11B511)</option><option value="">- &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; iPad 4 Global &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; -</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.3/031-14822-20150408-429AA976-D8B7-11E4-9243-D61A90F2D2C2/iPad3,6_8.3_12F69_Restore.ipsw">iPad 4 &ndash; iOS 8.3 &ndash; Global iPad3,6 (12F69)</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.2/031-06527-20150309-D4DBA35A-C1FE-11E4-AF68-29803780E501/iPad3,6_8.2_12D508_Restore.ipsw">iPad 4 &ndash; iOS 8.2 &ndash; Global iPad3,6 (12D508)</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.1.3/031-15480-20150119-8A822740-A005-11E4-99BD-46565BAA4ECA/iPad3,6_8.1.3_12B466_Restore.ipsw">iPad 4 &ndash; iOS 8.1.3 &ndash; Global iPad3,6 (12B466)</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.1.2/031-12382.20141208.oYM8L/iPad3,6_8.1.2_12B440_Restore.ipsw">iPad 4 &ndash; iOS 8.1.2 &ndash; Global iPad3,6 (12B440)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8.1.1/031-09780.20141117.lcmOk/iPad3,6_8.1.1_12B435_Restore.ipsw">iPad 4 &ndash; iOS 8.1.1 &ndash; Global iPad3,6 (12B435)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8.1/031-08986.20141020.f6g10/iPad3,6_8.1_12B410_Restore.ipsw">iPad 4 &ndash; iOS 8.1 &ndash; Global iPad3,6 (12B410)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8/031-08106.20140925.AmAoF/iPad3,6_8.0.2_12A405_Restore.ipsw">iPad 4 &ndash; iOS 8.0.2 &ndash; Global iPad3,6 (12A405)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8/031-07477.20140924.yOd4i/iPad3,6_8.0.1_12A402_Restore.ipsw">iPad 4 &ndash; iOS 8.0.1 &ndash; Global iPad3,6 (12A402)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8/031-05346.20140917.76T9G/iPad3,6_8.0_12A365_Restore.ipsw">iPad 4 &ndash; iOS 8.0 &ndash; Global iPad3,6 (12A365)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7.1/031-4771.20140627.AsBX2/iPad3,6_7.1.2_11D257_Restore.ipsw">iPad 4 &ndash; iOS 7.1.2 &ndash; Global iPad3,6 (11D257)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7.1/031-00100.20140425.Su50z/iPad3,6_7.1.1_11D201_Restore.ipsw">iPad 4 &ndash; iOS 7.1.1 &ndash; Global iPad3,6 (11D201)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7.1/031-4326.20140310.JBoD9/iPad3,6_7.1_11D167_Restore.ipsw">iPad 4 &ndash; iOS 7.1 &ndash; Global iPad3,6 (11D167)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/031-2904.20140221.8j5GW/iPad3,6_7.0.6_11B651_Restore.ipsw">iPad 4 &ndash; iOS 7.0.6 &ndash; Global iPad3,6 (11B651)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/031-0852.20131022.Okedf/iPad3,6_7.0.3_11B511_Restore.ipsw">iPad 4 &ndash; iOS 7.0.3 &ndash; Global iPad3,6 (11B511)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/091-9793.20130924.Et3Tj/iPad3,6_7.0.2_11A501_Restore.ipsw">iPad 4 &ndash; iOS 7.0.2 &ndash; Global iPad3,6 (11A501)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/091-9461.20130918.Bqjnt/iPad3,6_7.0_11A465_Restore.ipsw">iPad 4 &ndash; iOS 7.0 &ndash; Global iPad3,6 (11A465)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6.1/091-2347.20130319.Aqwe3/iPad3,6_6.1.3_10B329_Restore.ipsw">iPad 4 &ndash; iOS 6.1.3 &ndash; Global iPad3,6 (10B329)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6.1/091-0721.20130215.FkaJr/iPad3,6_6.1.2_10B147_Restore.ipsw">iPad 4 &ndash; iOS 6.1.2 &ndash; Global iPad3,6 (10B147)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6.1/041-6611.20130128.cagw3/iPad3,6_6.1_10B141_Restore.ipsw">iPad 4 &ndash; iOS 6.1.2 &ndash; Global iPad3,6 (10B141)</option><option value="http://appldnld.apple.com//iOS6/041-5482.20121209.479Gv/iPad3,6_6.0.1_10A8426_Restore.ipsw">iPad 4 &ndash; iOS 6.0.1 &ndash; Global iPad3,6 (10A8426)</option><option value="">- &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; iPad 4 GSM &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; -</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.3/031-14736-20150408-4293A734-D8B7-11E4-B2F8-C01A90F2D2C2/iPad3,5_8.3_12F69_Restore.ipsw">iPad 4 &ndash; iOS 8.3 &ndash; GSM iPad3,5 (12F69)</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.2/031-06579-20150309-D4DDD058-C1FE-11E4-93DC-50803780E501/iPad3,5_8.2_12D508_Restore.ipsw">iPad 4 &ndash; iOS 8.2 &ndash; GSM iPad3,5 (12D508)</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.1.3/031-15458-20150119-8A751C58-A005-11E4-B41F-36565BAA4ECA/iPad3,5_8.1.3_12B466_Restore.ipsw">iPad 4 &ndash; iOS 8.1.3 &ndash; GSM iPad3,5 (12B466)</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.1.2/031-12319.20141208.B3TZE/iPad3,5_8.1.2_12B440_Restore.ipsw">iPad 4 &ndash; iOS 8.1.2 &ndash; GSM iPad3,5 (12B440)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8.1.1/031-09972.20141117.bedbD/iPad3,5_8.1.1_12B435_Restore.ipsw">iPad 4 &ndash; iOS 8.1.1 &ndash; GSM iPad3,5 (12B435)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8.1/031-08962.20141020.l2Kvy/iPad3,5_8.1_12B410_Restore.ipsw">iPad 4 &ndash; iOS 8.1 &ndash; GSM iPad3,5 (12B410)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8/031-08266.20140925.xPC8X/iPad3,5_8.0.2_12A405_Restore.ipsw">iPad 4 &ndash; iOS 8.0.2 &ndash; GSM iPad3,5 (12A405)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8/031-07520.20140924.rl9dt/iPad3,5_8.0.1_12A402_Restore.ipsw">iPad 4 &ndash; iOS 8.0.1 &ndash; GSM iPad3,5 (12A402)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8/031-05562.20140917.E0S9Y/iPad3,5_8.0_12A365_Restore.ipsw">iPad 4 &ndash; iOS 8.0 &ndash; GSM iPad3,5 (12A365)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7.1/031-4803.20140627.nAmS8/iPad3,5_7.1.2_11D257_Restore.ipsw">iPad 4 &ndash; iOS 7.1.2 &ndash; GSM iPad3,5 (11D257)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7.1/031-00300.20140425.7s6By/iPad3,5_7.1.1_11D201_Restore.ipsw">iPad 4 &ndash; iOS 7.1.1 &ndash; GSM iPad3,5 (11D201)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7.1/031-4572.20140310.BKHf2/iPad3,5_7.1_11D167_Restore.ipsw">iPad 4 &ndash; iOS 7.1 &ndash; GSM iPad3,5 (11D167)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/031-2996.20140221.8j5GW/iPad3,5_7.0.6_11B651_Restore.ipsw">iPad 4 &ndash; iOS 7.0.6 &ndash; GSM iPad3,5 (11B651)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/031-0924.20131022.vajre/iPad3,5_7.0.3_11B511_Restore.ipsw">iPad 4 &ndash; iOS 7.0.3 &ndash; GSM iPad3,5 (11B511)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/091-9855.20130924.kp7DF/iPad3,5_7.0.2_11A501_Restore.ipsw">iPad 4 &ndash; iOS 7.0.2 &ndash; GSM iPad3,5 (11A501)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/091-9479.20130918.grt5t/iPad3,5_7.0_11A465_Restore.ipsw">iPad 4 &ndash; iOS 7.0 &ndash; GSM iPad3,5 (11A465)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6.1/091-2560.20130319.ySu43/iPad3,5_6.1.3_10B329_Restore.ipsw">iPad 4 &ndash; iOS 6.1.3 &ndash; GSM iPad3,5 (10B329)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6.1/091-0719.20130215.FssOd/iPad3,5_6.1.2_10B147_Restore.ipsw">iPad 4 &ndash; iOS 6.1.2 &ndash; GSM iPad3,5 (10B147)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6.1/041-6608.20130128.6605t/iPad3,5_6.1_10B141_Restore.ipsw">iPad 4 &ndash; iOS 6.1 &ndash; GSM iPad3,5 (10B141)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6/041-5481.20121109.aPCdk/iPad3,5_6.0.1_10A8426_Restore.ipsw">iPad 4 &ndash; iOS 6.0.1 &ndash; GSM iPad3,5 (10A8426)</option><option value="">- &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; iPad 4 Wi-Fi &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; -</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.3/031-14866-20150408-429B2E0A-D8B7-11E4-B28A-DB1A90F2D2C2/iPad3,4_8.3_12F69_Restore.ipsw">iPad 4 &ndash; iOS 8.3 &ndash; Wi-Fi iPad3,4 (12F69)</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.2/031-06545-20150309-D4DD7194-C1FE-11E4-95F4-35803780E501/iPad3,4_8.2_12D508_Restore.ipsw">iPad 4 &ndash; iOS 8.2 &ndash; Wi-Fi iPad3,4 (12D508)</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.1.3/031-15492-20150119-8A77433E-A005-11E4-967E-4C565BAA4ECA/iPad3,4_8.1.3_12B466_Restore.ipsw">iPad 4 &ndash; iOS 8.1.3 &ndash; Wi-Fi iPad3,4 (12B466)</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.1.2/031-12409.20141208.j3glB/iPad3,4_8.1.2_12B440_Restore.ipsw">iPad 4 &ndash; iOS 8.1.2 &ndash; Wi-Fi iPad3,4 (12B440)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8.1/031-08992.20141020.H9Dbi/iPad3,4_8.1_12B410_Restore.ipsw">iPad 4 &ndash; iOS 8.1.1 &ndash; Wi-Fi iPad3,4 (12B435)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8.1/031-08992.20141020.H9Dbi/iPad3,4_8.1_12B410_Restore.ipsw">iPad 4 &ndash; iOS 8.1 &ndash; Wi-Fi iPad3,4 (12B410)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8/031-08127.20140925.lrCxx/iPad3,4_8.0.2_12A405_Restore.ipsw">iPad 4 &ndash; iOS 8.0.2 &ndash; Wi-Fi iPad3,4 (12A405)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8/031-07487.20140924.6V7W8/iPad3,4_8.0.1_12A402_Restore.ipsw">iPad 4 &ndash; iOS 8.0.1 &ndash; Wi-Fi iPad3,4 (12A402)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8/031-05409.20140917.ygg87/iPad3,4_8.0_12A365_Restore.ipsw">iPad 4 &ndash; iOS 8.0 &ndash; Wi-Fi iPad3,4 (12A365)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7.1/031-4781.20140627.kvhCc/iPad3,4_7.1.2_11D257_Restore.ipsw">iPad 4 &ndash; iOS 7.1.2 &ndash; Wi-Fi iPad3,4 (11D257)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7.1/031-00156.20140425.6XCbC/iPad3,4_7.1.1_11D201_Restore.ipsw">iPad 4 &ndash; iOS 7.1.1 &ndash; Wi-Fi iPad3,4 (11D201)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7.1/031-4395.20140310.FnwaL/iPad3,4_7.1_11D167_Restore.ipsw">iPad 4 &ndash; iOS 7.1 &ndash; Wi-Fi iPad3,4 (11D167)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/031-2921.20140221.8j5GW/iPad3,4_7.0.6_11B651_Restore.ipsw">iPad 4 &ndash; iOS 7.0.6 &ndash; Wi-Fi iPad3,4 (11B651)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/031-0868.20131022.444e3/iPad3,4_7.0.3_11B511_Restore.ipsw">iPad 4 &ndash; iOS 7.0.3 &ndash; Wi-Fi iPad3,4 (11B511)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/091-9811.20130924.bz21c/iPad3,4_7.0.2_11A501_Restore.ipsw">iPad 4 &ndash; iOS 7.0.2 &ndash; Wi-Fi iPad3,4 (11A501)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/091-9465.20130918.OBH6T/iPad3,4_7.0_11A465_Restore.ipsw">iPad 4 &ndash; iOS 7.0 &ndash; Wi-Fi iPad3,4 (11A465)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6.1/091-2407.20130319.vs6yt/iPad3,4_6.1.3_10B329_Restore.ipsw">iPad 4 &ndash; iOS 6.1.3 &ndash; Wi-Fi iPad3,4 (10B329)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6.1/091-0734.20130215.543df/iPad3,4_6.1.2_10B146_Restore.ipsw">iPad 4 &ndash; iOS 6.1.2 &ndash; Wi-Fi iPad3,4 (10B146)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6.1/041-6468.20130128.Ch565/iPad3,4_6.1_10B141_Restore.ipsw">iPad 4 &ndash; iOS 6.1 &ndash; Wi-Fi iPad3,4 (10B141)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6/041-7858.20121101.Hbhy6/iPad3,4_6.0.1_10A523_Restore.ipsw">iPad 4 &ndash; iOS 6.0.1 &ndash; Wi-Fi iPad3,4 (10A523)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6/041-7543.20121101.trs43/iPad3,4_6.0_10A407_Restore.ipsw">iPad 4 &ndash; iOS 6.0 &ndash; Wi-Fi iPad3,4 (10A407)</option><option value="">- &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; iPad 3 Global &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; -</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.3/031-14993-20150408-2A73B1FC-D8B8-11E4-A2D3-191D90F2D2C2/iPad3,3_8.3_12F69_Restore.ipsw">iPad 3 &ndash; iOS 8.3 &ndash; Global iPad3,3 (12F69)</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.2/031-06586-20150309-D4DDA204-C1FE-11E4-B4E8-54803780E501/iPad3,3_8.2_12D508_Restore.ipsw">iPad 3 &ndash; iOS 8.2 &ndash; Global iPad3,3 (12D508)</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.1.3/031-15514-20150119-EB17E804-A007-11E4-8001-7A585BAA4ECA/iPad3,3_8.1.3_12B466_Restore.ipsw">iPad 3 &ndash; iOS 8.1.3 &ndash; Global iPad3,3 (12B466)</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.1.2/031-12492.20141208.JkSS4/iPad3,3_8.1.2_12B440_Restore.ipsw">iPad 3 &ndash; iOS 8.1.2 &ndash; Global iPad3,3 (12B440)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8.1.1/031-09999.20141117.EL2Tn/iPad3,3_8.1.1_12B435_Restore.ipsw">iPad 3 &ndash; iOS 8.1.1 &ndash; Global iPad3,3 (12B435)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8.1/031-09021.20141020.HSgEr/iPad3,3_8.1_12B410_Restore.ipsw">iPad 3 &ndash; iOS 8.1 &ndash; Global iPad3,3 (12B410)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8/031-08293.20140925.kYMaq/iPad3,3_8.0.2_12A405_Restore.ipsw">iPad 3 &ndash; iOS 8.0.2 &ndash; Global iPad3,3 (12A405)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8/031-07526.20140924.elR3n/iPad3,3_8.0.1_12A402_Restore.ipsw">iPad 3 &ndash; iOS 8.0.1 &ndash; Global iPad3,3 (12A402)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8/031-05593.20140917.3iAlm/iPad3,3_8.0_12A365_Restore.ipsw">iPad 3 &ndash; iOS 8.0 &ndash; Global iPad3,3 (12A365)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7.1/031-4809.20140627.xuqPL/iPad3,3_7.1.2_11D257_Restore.ipsw">iPad 3 &ndash; iOS 7.1.2 &ndash; Global iPad3,3 (11D257)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7.1/031-00339.20140425.sE9fT/iPad3,3_7.1.1_11D201_Restore.ipsw">iPad 3 &ndash; iOS 7.1.1 &ndash; Global iPad3,3 (11D201)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7.1/031-4615.20140310.HJvGp/iPad3,3_7.1_11D167_Restore.ipsw">iPad 3 &ndash; iOS 7.1 &ndash; Global iPad3,3 (11D167)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/031-3012.20140221.8j5GW/iPad3,3_7.0.6_11B651_Restore.ipsw">iPad 3 &ndash; iOS 7.0.6 &ndash; Global iPad3,3 (11B651)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/031-1823.20131114.P3wE4/iPad3,3_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw">iPad 3 &ndash; iOS 7.0.4 &ndash; Global iPad3,3 (11B554a)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/031-0938.20131022.Qw23d/iPad3,3_7.0.3_11B511_Restore.ipsw">iPad 3 &ndash; iOS 7.0.3 &ndash; Global iPad3,3 (11B511)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/091-9866.20130924.ngB18/iPad3,3_7.0.2_11A501_Restore.ipsw">iPad 3 &ndash; iOS 7.0.2 &ndash; Global iPad3,3 (11A501)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/091-9483.20130918.AOc12/iPad3,3_7.0_11A465_Restore.ipsw">iPad 3 &ndash; iOS 7.0 &ndash; Global iPad3,3 (11A465)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6.1/091-2592.20130319.64uy6/iPad3,3_6.1.3_10B329_Restore.ipsw">iPad 3 &ndash; iOS 6.1.3 &ndash; Global iPad3,3 (10B329)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6.1/091-0747.20130215.6994G/iPad3,3_6.1.2_10B146_Restore.ipsw">iPad 3 &ndash; iOS 6.1.2 &ndash; Global iPad3,3 (10B146)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6.1/041-6467.20130128.Ugw14/iPad3,3_6.1_10B141_Restore.ipsw">iPad 3 &ndash; iOS 6.1 &ndash; Global iPad3,3 (10B141)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6/041-7943.20121101.DuI5t/iPad3,3_6.0.1_10A523_Restore.ipsw">iPad 3 &ndash; iOS 6.0.1 &ndash; Global iPad3,3 (10A523)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6/Restore/041-7163.20120919.19UEI/iPad3,3_6.0_10A403_Restore.ipsw">iPad 3 &ndash; iOS 6.0 &ndash; Global iPad3,3 (10A403)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS5.1.1/041-4329.20120427.LTkro/iPad3,3_5.1.1_9B206_Restore.ipsw">iPad 3 &ndash; iOS 5.1.1 &ndash; Global iPad3,3 (9B206)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS5/041-1956.20120307.jzugh/iPad3,3_5.1_9B176_Restore.ipsw">iPad 3 &ndash; iOS 5.1 &ndash; Global iPad3,3 (9B176)</option><option value="">- &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; iPad 3 CDMA &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; -</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.3/031-14647-20150408-42936F30-D8B7-11E4-8A1A-B41A90F2D2C2/iPad3,2_8.3_12F69_Restore.ipsw">iPad 3 &ndash; iOS 8.3 &ndash; CDMA iPad3,2 (12F69)</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.2/031-06550-20150309-D4DC3270-C1FE-11E4-86A4-39803780E501/iPad3,2_8.2_12D508_Restore.ipsw">iPad 3 &ndash; iOS 8.2 &ndash; CDMA iPad3,2 (12D508)</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.1.3/031-15434-20150119-8A3D5D40-A005-11E4-8C8F-2A565BAA4ECA/iPad3,2_8.1.3_12B466_Restore.ipsw">iPad 3 &ndash; iOS 8.1.3 &ndash; CDMA iPad3,2 (12B466)</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.1.2/031-11429.20141208.BHqnH/iPad3,2_8.1.2_12B440_Restore.ipsw">iPad 3 &ndash; iOS 8.1.2 &ndash; CDMA iPad3,2 (12B440)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8.1.1/031-09863.20141117.QEtTT/iPad3,2_8.1.1_12B435_Restore.ipsw">iPad 3 &ndash; iOS 8.1.1 &ndash; CDMA iPad3,2 (12B435)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8.1/031-08948.20141020.oEr4o/iPad3,2_8.1_12B410_Restore.ipsw">iPad 3 &ndash; iOS 8.1 &ndash; CDMA iPad3,2 (12B410)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8/031-08158.20140925.3A69Y/iPad3,2_8.0.2_12A405_Restore.ipsw">iPad 3 &ndash; iOS 8.0.2 &ndash; CDMA iPad3,2 (12A405)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8/031-07493.20140924.4mkZa/iPad3,2_8.0.1_12A402_Restore.ipsw">iPad 3 &ndash; iOS 8.0.1 &ndash; CDMA iPad3,2 (12A402)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8/031-05438.20140917.LhTqV/iPad3,2_8.0_12A365_Restore.ipsw">iPad 3 &ndash; iOS 8.0 &ndash; CDMA iPad3,2 (12A365)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7.1/031-4782.20140627.CqBnG/iPad3,2_7.1.2_11D257_Restore.ipsw">iPad 3 &ndash; iOS 7.1.2 &ndash; CDMA iPad3,2 (11D257)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7.1/031-00190.20140425.7ZW1L/iPad3,2_7.1.1_11D201_Restore.ipsw">iPad 3 &ndash; iOS 7.1.1 &ndash; CDMA iPad3,2 (11D201)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7.1/031-4439.20140310.W3GDf/iPad3,2_7.1_11D167_Restore.ipsw">iPad 3 &ndash; iOS 7.1 &ndash; CDMA iPad3,2 (11D167)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/031-2939.20140221.8j5GW/iPad3,2_7.0.6_11B651_Restore.ipsw">iPad 3 &ndash; iOS 7.0.6 &ndash; CDMA iPad3,2 (11B651)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/031-0880.20131022.Pag3r/iPad3,2_7.0.3_11B511_Restore.ipsw">iPad 3 &ndash; iOS 7.0.3 &ndash; CDMA iPad3,2 (11B511)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/091-9815.20130924.jhXk0/iPad3,2_7.0.2_11A501_Restore.ipsw">iPad 3 &ndash; iOS 7.0.2 &ndash; CDMA iPad3,2 (11A501)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/091-9467.20130918.GT54R/iPad3,2_7.0_11A465_Restore.ipsw">iPad 3 &ndash; iOS 7.0 &ndash; CDMA iPad3,2 (11A465)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6.1/091-2432.20130319.Be867/iPad3,2_6.1.3_10B329_Restore.ipsw">iPad 3 &ndash; iOS 6.1.3 &ndash; CDMA iPad3,2 (10B329)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6.1/091-0710.20130215.Vfgst/iPad3,2_6.1.2_10B146_Restore.ipsw">iPad 3 &ndash; iOS 6.1.2 &ndash; CDMA iPad3,2 (10B146)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6.1/041-5907.20130128.tgt54/iPad3,2_6.1_10B141_Restore.ipsw">iPad 3 &ndash; iOS 6.1 &ndash; CDMA iPad3,2 (10B141)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6/041-7941.20121101.Sami5/iPad3,2_6.0.1_10A523_Restore.ipsw">iPad 3 &ndash; iOS 6.0.1 &ndash; CDMA iPad3,2 (10A523)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6/Restore/041-7161.20120919.5CyjO/iPad3,2_6.0_10A403_Restore.ipsw">iPad 3 &ndash; iOS 6.0 &ndash; CDMA iPad3,2 (10A403)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS5.1.1/041-4328.20120427.1sCra/iPad3,2_5.1.1_9B206_Restore.ipsw">iPad 3 &ndash; iOS 5.1.1 &ndash; CDMA iPad3,2 (9B206)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS5/041-1955.20120307.CQvrt/iPad3,2_5.1_9B176_Restore.ipsw">iPad 3 &ndash; iOS 5.1 &ndash; CDMA iPad3,2 (9B176)</option><option value="">- &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; iPad 3 Wi-Fi &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; -</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.3/031-14981-20150408-2683BC4A-D8B8-11E4-8D2C-F21C90F2D2C2/iPad3,1_8.3_12F69_Restore.ipsw">iPad 3 &ndash; iOS 8.3 &ndash; Wi-Fi iPad3,1 (12F69)</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.2/031-06581-20150309-D4DE0EBA-C1FE-11E4-8B45-52803780E501/iPad3,1_8.2_12D508_Restore.ipsw">iPad 3 &ndash; iOS 8.2 &ndash; Wi-Fi iPad3,1 (12D508)</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.1.3/031-15512-20150119-E598ACE2-A007-11E4-BEF8-59585BAA4ECA/iPad3,1_8.1.3_12B466_Restore.ipsw">iPad 3 &ndash; iOS 8.1.3 &ndash; Wi-Fi iPad3,1 (12B466)</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.1.2/031-12485.20141208.Q8iqd/iPad3,1_8.1.2_12B440_Restore.ipsw">iPad 3 &ndash; iOS 8.1.2 &ndash; Wi-Fi iPad3,1 (12B440)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8.1.1/031-09981.20141117.RGDaL/iPad3,1_8.1.1_12B435_Restore.ipsw">iPad 3 &ndash; iOS 8.1.1 &ndash; Wi-Fi iPad3,1 (12B435)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8.1/031-09018.20141020.FTd5f/iPad3,1_8.1_12B410_Restore.ipsw">iPad 3 &ndash; iOS 8.1 &ndash; Wi-Fi iPad3,1 (12B410)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8.1/031-09018.20141020.FTd5f/iPad3,1_8.1_12B410_Restore.ipsw">iPad 3 &ndash; iOS 8.1 &ndash; Wi-Fi iPad3,1 (12B410)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8/031-08280.20140925.aq3w1/iPad3,1_8.0.2_12A405_Restore.ipsw">iPad 3 &ndash; iOS 8.0.2 &ndash; Wi-Fi iPad3,1 (12A405)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8/031-07522.20140924.mNSKD/iPad3,1_8.0.1_12A402_Restore.ipsw">iPad 3 &ndash; iOS 8.0.1 &ndash; Wi-Fi iPad3,1 (12A402)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8/031-05574.20140917.Ws8pf/iPad3,1_8.0_12A365_Restore.ipsw">iPad 3 &ndash; iOS 8.0 &ndash; Wi-Fi iPad3,1 (12A365)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7.1/031-4805.20140627.zW4AC/iPad3,1_7.1.2_11D257_Restore.ipsw">iPad 3 &ndash; iOS 7.1.2 &ndash; Wi-Fi iPad3,1 (11D257)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7.1/031-00319.20140425.ZroZK/iPad3,1_7.1.1_11D201_Restore.ipsw">iPad 3 &ndash; iOS 7.1.1 &ndash; Wi-Fi iPad3,1 (11D201)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7.1/031-4595.20140310.wmuef/iPad3,1_7.1_11D167_Restore.ipsw">iPad 3 &ndash; iOS 7.1 &ndash; Wi-Fi iPad3,1 (11D167)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/031-3005.20140221.8j5GW/iPad3,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw">iPad 3 &ndash; iOS 7.0.6 &ndash; Wi-Fi iPad3,1 (11B651)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/031-1815.20131114.P3wE4/iPad3,1_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw">iPad 3 &ndash; iOS 7.0.4 &ndash; Wi-Fi iPad3,1 (11B554a)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/031-0929.20131022.092ed/iPad3,1_7.0.3_11B511_Restore.ipsw">iPad 3 &ndash; iOS 7.0.3 &ndash; Wi-Fi iPad3,1 (11B511)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/091-9859.20130924.r3x8l/iPad3,1_7.0.2_11A501_Restore.ipsw">iPad 3 &ndash; iOS 7.0.2 &ndash; Wi-Fi iPad3,1 (11A501)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/091-9480.20130918.Qvy54/iPad3,1_7.0_11A465_Restore.ipsw">iPad 3 &ndash; iOS 7.0 &ndash; Wi-Fi iPad3,1 (11A465)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6.1/091-2576.20130319.JeX43/iPad3,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw">iPad 3 &ndash; iOS 6.1.3 &ndash; Wi-Fi iPad3,1 (10B329)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6.1/091-0736.20130215.Wwft4/iPad3,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw">iPad 3 &ndash; iOS 6.1.2 &ndash; Wi-Fi iPad3,1 (10B146)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6.1/041-6462.20130128.cnlgh5/iPad3,1_6.1_10B141_Restore.ipsw">iPad 3 &ndash; iOS 6.1 &ndash; Wi-Fi iPad3,1 (10B141)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6/041-7940.20121101.Sand6/iPad3,1_6.0.1_10A523_Restore.ipsw">iPad 3 &ndash; iOS 6.0.1 &ndash; Wi-Fi iPad3,1 (10A523)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6/Restore/041-3515.20120919.OYzOG/iPad3,1_6.0_10A403_Restore.ipsw">iPad 3 &ndash; iOS 6.0 &ndash; Wi-Fi iPad3,1 (10A403)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS5.1.1/041-4327.20120427.xW6U6/iPad3,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw">iPad 3 &ndash; iOS 5.1.1 &ndash; Wi-Fi iPad3,1 (9B206)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS5/041-1954.20120307.FFase/iPad3,1_5.1_9B176_Restore.ipsw">iPad 3 &ndash; iOS 5.1 &ndash; Wi-Fi iPad3,1 (9B176)</option><option value="">- &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; iPad mini Global &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; -</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.3/031-14591-20150408-429483C0-D8B7-11E4-BFD9-B01A90F2D2C2/iPad2,7_8.3_12F69_Restore.ipsw">iPad mini &ndash; iOS 8.3 &ndash; Global iPad2,7 (12F69)</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.2/031-06532-20150309-D4DE01AE-C1FE-11E4-8650-2E803780E501/iPad2,7_8.2_12D508_Restore.ipsw">iPad mini &ndash; iOS 8.2 &ndash; Global iPad2,7 (12D508)</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.1.3/031-15429-20150119-8A3B78CC-A005-11E4-B830-27565BAA4ECA/iPad2,7_8.1.3_12B466_Restore.ipsw">iPad mini &ndash; iOS 8.1.3 &ndash; Global iPad2,7 (12B466)</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.1.2/031-11455.20141208.w994o/iPad2,7_8.1.2_12B440_Restore.ipsw">iPad mini &ndash; iOS 8.1.2 &ndash; Global iPad2,7 (12B440)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8.1.1/031-09788.20141117.EtQ6c/iPad2,7_8.1.1_12B435_Restore.ipsw">iPad mini &ndash; iOS 8.1.1 &ndash; Global iPad2,7 (12B435)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8.1/031-08952.20141020.oT99g/iPad2,7_8.1_12B410_Restore.ipsw">iPad mini &ndash; iOS 8.1 &ndash; Global iPad2,7 (12B410)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8/031-08081.20140925.djA7V/iPad2,7_8.0.2_12A405_Restore.ipsw">iPad mini &ndash; iOS 8.0.2 &ndash; Global iPad2,7 (12A405)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8/031-07478.20140924.Bbgy6/iPad2,7_8.0.1_12A402_Restore.ipsw">iPad mini &ndash; iOS 8.0.1 &ndash; Global iPad2,7 (12A402)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8/031-05356.20140917.F2YLb/iPad2,7_8.0_12A365_Restore.ipsw">iPad mini &ndash; iOS 8.0 &ndash; Global iPad2,7 (12A365)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7.1/031-4774.20140627.QlN3e/iPad2,7_7.1.2_11D257_Restore.ipsw">iPad mini &ndash; iOS 7.1.2 &ndash; Global iPad2,7 (11D257)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7.1/031-00110.20140425.2spvh/iPad2,7_7.1.1_11D201_Restore.ipsw">iPad mini &ndash; iOS 7.1.1 &ndash; Global iPad2,7 (11D201)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7.1/031-4341.20140310.KV4Gf/iPad2,7_7.1_11D167_Restore.ipsw">iPad mini &ndash; iOS 7.1 &ndash; Global iPad2,7 (11D167)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/031-2905.20140221.8j5GW/iPad2,7_7.0.6_11B651_Restore.ipsw">iPad mini &ndash; iOS 7.0.6 &ndash; Global iPad2,7 (11B651)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/031-1868.20131114.P3wE4/iPad2,7_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw">iPad mini &ndash; iOS 7.0.4 &ndash; Global iPad2,7 (11B554a)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/031-0845.20131022.GoTed/iPad2,7_7.0.3_11B511_Restore.ipsw">iPad mini &ndash; iOS 7.0.3 &ndash; Global iPad2,7 (11B511)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/091-9796.20130924.jumlN/iPad2,7_7.0.2_11A501_Restore.ipsw">iPad mini &ndash; iOS 7.0.2 &ndash; Global iPad2,7 (11A501)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/091-9460.20130918.re34f/iPad2,7_7.0_11A465_Restore.ipsw">iPad mini &ndash; iOS 7.0 &ndash; Global iPad2,7 (11A465)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6.1/091-2356.20130319.54rGB/iPad2,7_6.1.3_10B329_Restore.ipsw">iPad mini &ndash; iOS 6.1.3 &ndash; Global iPad2,7 (10B329)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6.1/091-0730.20130215.Acsit/iPad2,7_6.1.2_10B147_Restore.ipsw">iPad mini &ndash; iOS 6.1.2 &ndash; Global iPad2,7 (10B147)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6.1/041-6615.20130128.i5rft/iPad2,7_6.1_10B141_Restore.ipsw">iPad mini &ndash; iOS 6.1 &ndash; Global iPad2,7 (10B141)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6/041-9154.20121217.Nestg/iPad2,7_6.0.2_10A8500_Restore.ipsw">iPad mini &ndash; iOS 6.0.2 &ndash; Global iPad2,7 (10A8500)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6/041-5485.20121109.Zp6Ki/iPad2,7_6.0.1_10A8426_Restore.ipsw">iPad mini &ndash; iOS 6.0.1 &ndash; Global iPad2,7 (10A8426)</option><option value="">- &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; iPad mini GSM &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; -</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.3/031-14911-20150408-F695CFFA-D8B7-11E4-88A4-1E1C90F2D2C2/iPad2,6_8.3_12F69_Restore.ipsw">iPad mini &ndash; iOS 8.3 &ndash; GSM iPad2,6 (12F69)</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.2/031-06558-20150309-D4DDE3F4-C1FE-11E4-9C1F-3C803780E501/iPad2,6_8.2_12D508_Restore.ipsw">iPad mini &ndash; iOS 8.2 &ndash; GSM iPad2,6 (12D508)</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.1.3/031-15501-20150119-F71852CA-A006-11E4-BD08-91575BAA4ECA/iPad2,6_8.1.3_12B466_Restore.ipsw">iPad mini &ndash; iOS 8.1.3 &ndash; GSM iPad2,6 (12B466)</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.1.2/031-12433.20141208.PkBeC/iPad2,6_8.1.2_12B440_Restore.ipsw">iPad mini &ndash; iOS 8.1.2 &ndash; GSM iPad2,6 (12B440)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8.1.1/031-09887.20141117.ivh0j/iPad2,6_8.1.1_12B435_Restore.ipsw">iPad mini &ndash; iOS 8.1.1 &ndash; GSM iPad2,6 (12B435)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8.1/031-08999.20141020.LVbsd/iPad2,6_8.1_12B410_Restore.ipsw">iPad mini &ndash; iOS 8.1 &ndash; GSM iPad2,6 (12B410)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8/031-08182.20140925.ICW91/iPad2,6_8.0.2_12A405_Restore.ipsw">iPad mini &ndash; iOS 8.0.2 &ndash; GSM iPad2,6 (12A405)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8/031-07504.20140924.I1CFb/iPad2,6_8.0.1_12A402_Restore.ipsw">iPad mini &ndash; iOS 8.0.1 &ndash; GSM iPad2,6 (12A402)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8/031-05464.20140917.Y3zCS/iPad2,6_8.0_12A365_Restore.ipsw">iPad mini &ndash; iOS 8.0 &ndash; GSM iPad2,6 (12A365)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7.1/031-4789.20140627.wcpeV/iPad2,6_7.1.2_11D257_Restore.ipsw">iPad mini &ndash; iOS 7.1.2 &ndash; GSM iPad2,6 (11D257)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7.1/031-00218.20140425.UFVCr/iPad2,6_7.1.1_11D201_Restore.ipsw">iPad mini &ndash; iOS 7.1.1 &ndash; GSM iPad2,6 (11D201)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7.1/031-4470.20140310.Ca7EB/iPad2,6_7.1_11D167_Restore.ipsw">iPad mini &ndash; iOS 7.1 &ndash; GSM iPad2,6 (11D167)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/031-2953.20140221.8j5GW/iPad2,6_7.0.6_11B651_Restore.ipsw">iPad mini &ndash; iOS 7.0.6 &ndash; GSM iPad2,6 (11B651)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/031-1761.20131114.P3wE4/iPad2,6_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw">iPad mini &ndash; iOS 7.0.4 &ndash; GSM iPad2,6 (11B554a)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/031-0891.20131022.mmanD/iPad2,6_7.0.3_11B511_Restore.ipsw">iPad mini &ndash; iOS 7.0.3 &ndash; GSM iPad2,6 (11B511)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/091-9829.20130924.eVzUT/iPad2,6_7.0.2_11A501_Restore.ipsw">iPad mini &ndash; iOS 7.0.2 &ndash; GSM iPad2,6 (11A501)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/091-9470.20130918.vvn4r/iPad2,6_7.0_11A465_Restore.ipsw">iPad mini &ndash; iOS 7.0 &ndash; GSM iPad2,6 (11A465)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6.1/091-2461.20130319.Hgt54/iPad2,6_6.1.3_10B329_Restore.ipsw">iPad mini &ndash; iOS 6.1.3 &ndash; GSM iPad2,6 (10B329)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6.1/091-0749.20130215.96TgY/iPad2,6_6.1.2_10B147_Restore.ipsw">iPad mini &ndash; iOS 6.1.2 &ndash; GSM iPad2,6 (10B147)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6.1/041-6613.20130128.Pre3r/iPad2,6_6.1_10B141_Restore.ipsw">iPad mini &ndash; iOS 6.1 &ndash; GSM iPad2,6 (10B141)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6/041-9158.20121217.d65tr/iPad2,6_6.0.2_10A8500_Restore.ipsw">iPad mini &ndash; iOS 6.0.2 &ndash; GSM iPad2,6 (10A8500)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6/041-5484.20121109.ALets/iPad2,6_6.0.1_10A8426_Restore.ipsw">iPad mini &ndash; iOS 6.0.1 &ndash; GSM iPad2,6 (10A8426)</option><option value="">- &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; iPad mini Wi-Fi &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; -</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.3/031-14876-20150408-42A440D0-D8B7-11E4-8649-DC1A90F2D2C2/iPad2,5_8.3_12F69_Restore.ipsw">iPad mini &ndash; iOS 8.3 &ndash; Wi-Fi iPad2,5 (12F69)</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.2/031-06547-20150309-D4DD0E5C-C1FE-11E4-A185-37803780E501/iPad2,5_8.2_12D508_Restore.ipsw">iPad mini &ndash; iOS 8.2 &ndash; Wi-Fi iPad2,5 (12D508)</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.1.3/031-15494-20150119-8A708AF8-A005-11E4-B43C-4D565BAA4ECA/iPad2,5_8.1.3_12B466_Restore.ipsw">iPad mini &ndash; iOS 8.1.3 &ndash; Wi-Fi iPad2,5 (12B466)</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.1.2/031-12415.20141208.5ZCt9/iPad2,5_8.1.2_12B440_Restore.ipsw">iPad mini &ndash; iOS 8.1.2 &ndash; Wi-Fi iPad2,5 (12B440)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8.1.1/031-09847.20141117.Wmo23/iPad2,5_8.1.1_12B435_Restore.ipsw">iPad mini &ndash; iOS 8.1.1 &ndash; Wi-Fi iPad2,5 (12B435)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8.1/031-08993.20141020.iaNOG/iPad2,5_8.1_12B410_Restore.ipsw">iPad mini &ndash; iOS 8.1 &ndash; Wi-Fi iPad2,5 (12B410)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8/031-08141.20140925.XQkVC/iPad2,5_8.0.2_12A405_Restore.ipsw">iPad mini &ndash; iOS 8.0.2 &ndash; Wi-Fi iPad2,5 (12A405)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8/031-07490.20140924.QO0ZC/iPad2,5_8.0.1_12A402_Restore.ipsw">iPad mini &ndash; iOS 8.0.1 &ndash; Wi-Fi iPad2,5 (12A402)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8/031-05420.20140917.KAV4c/iPad2,5_8.0_12A365_Restore.ipsw">iPad mini &ndash; iOS 8.0 &ndash; Wi-Fi iPad2,5 (12A365)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7.1/031-4783.20140627.jRusU/iPad2,5_7.1.2_11D257_Restore.ipsw">iPad mini &ndash; iOS 7.1.2 &ndash; Wi-Fi iPad2,5 (11D257)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7.1/031-00169.20140425.USnnx/iPad2,5_7.1.1_11D201_Restore.ipsw">iPad mini &ndash; iOS 7.1.1 &ndash; Wi-Fi iPad2,5 (11D201)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7.1/031-4412.20140310.90ybF/iPad2,5_7.1_11D167_Restore.ipsw">iPad mini &ndash; iOS 7.1 &ndash; Wi-Fi iPad2,5 (11D167)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/031-2927.20140221.8j5GW/iPad2,5_7.0.6_11B651_Restore.ipsw">iPad mini &ndash; iOS 7.0.6 &ndash; Wi-Fi iPad2,5 (11B651)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/031-1732.20131114.P3wE4/iPad2,5_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw">iPad mini &ndash; iOS 7.0.4 &ndash; Wi-Fi iPad2,5 (11B554a)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/031-0870.20131022.ser34/iPad2,5_7.0.3_11B511_Restore.ipsw">iPad mini &ndash; iOS 7.0.3 &ndash; Wi-Fi iPad2,5 (11B511)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/091-9812.20130924.S2dgY/iPad2,5_7.0.2_11A501_Restore.ipsw">iPad mini &ndash; iOS 7.0.2 &ndash; Wi-Fi iPad2,5 (11A501)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/091-9466.20130918.F9UYG/iPad2,5_7.0_11A465_Restore.ipsw">iPad mini &ndash; iOS 7.0 &ndash; Wi-Fi iPad2,5 (11A465)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6.1/091-2417.20130319.Nh23w/iPad2,5_6.1.3_10B329_Restore.ipsw">iPad mini &ndash; iOS 6.1.3 &ndash; Wi-Fi iPad2,5 (10B329)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6.1/091-0746.20130215.436Gb/iPad2,5_6.1.2_10B146_Restore.ipsw">iPad mini &ndash; iOS 6.1.2 &ndash; Wi-Fi iPad2,5 (10B146)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6.1/041-6469.20130128.tasor/iPad2,5_6.1_10B141_Restore.ipsw">iPad mini &ndash; iOS 6.1 &ndash; Wi-Fi iPad2,5 (10B141)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6/041-0785.20121217.Fvrt4/iPad2,5_6.0.2_10A550_Restore.ipsw">iPad mini &ndash; iOS 6.0.2 &ndash; Wi-Fi iPad2,5 (10A550)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6/041-7859.20121101.gys65/iPad2,5_6.0.1_10A523_Restore.ipsw">iPad mini &ndash; iOS 6.0.1 &ndash; Wi-Fi iPad2,5 (10A523)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6/041-5525.20121101.Rstre/iPad2,5_6.0_10A406_Restore.ipsw">iPad mini &ndash; iOS 6.0 &ndash; Wi-Fi iPad2,5 (10A406)</option><option value="">- &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; iPad 2 Wi-Fi (Rev A) &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; -</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.3/031-15032-20150408-4F74362A-D8B8-11E4-B51F-D81D90F2D2C2/iPad2,4_8.3_12F69_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 8.3 &ndash; Wi-Fi iPad2,4 (12F69)</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.2/031-06598-20150309-B4920CBE-C1FF-11E4-9462-39823780E501/iPad2,4_8.2_12D508_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 8.2 &ndash; Wi-Fi iPad2,4 (12D508)</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.1.3/031-15521-20150119-2EC724E8-A008-11E4-ACD3-F7585BAA4ECA/iPad2,4_8.1.3_12B466_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 8.1.3 &ndash; Wi-Fi iPad2,4 (12B466)</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.1.2/031-12522.20141208.nWf7U/iPad2,4_8.1.2_12B440_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 8.1.2 &ndash; Wi-Fi iPad2,4 (12B440)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8.1.1/031-10040.20141117.WNO2d/iPad2,4_8.1.1_12B435_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 8.1.1 &ndash; Wi-Fi iPad2,4 (12B435)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8.1/031-09028.20141020.Wj4yk/iPad2,4_8.1_12B410_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 8.1 &ndash; Wi-Fi iPad2,4 (12B410)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8/031-08337.20140925.vQLUs/iPad2,4_8.0.2_12A405_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 8.0.2 &ndash; Wi-Fi iPad2,4 (12A405)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8/031-07537.20140924.61NJA/iPad2,4_8.0.1_12A402_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 8.0.1 &ndash; Wi-Fi iPad2,4 (12A402)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8/031-05640.20140917.HFZpj/iPad2,4_8.0_12A365_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 8.0 &ndash; Wi-Fi iPad2,4 (12A365)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7.1/031-4815.20140627.HSkri/iPad2,4_7.1.2_11D257_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 7.1.2 &ndash; Wi-Fi iPad2,4 (11D257)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7.1/031-00388.20140425.gr1z6/iPad2,4_7.1.1_11D201_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 7.1.1 &ndash; Wi-Fi iPad2,4 (11D201)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7.1/031-4674.20140310.DDB45/iPad2,4_7.1_11D167_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 7.1 &ndash; Wi-Fi iPad2,4 (11D167)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/031-3032.20140221.8j5GW/iPad2,4_7.0.6_11B651_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 7.0.6 &ndash; Wi-Fi iPad2,4 (11B651)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/031-1843.20131114.P3wE4/iPad2,4_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 7.0.4 &ndash; Wi-Fi iPad2,4 (11B554a)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/031-0955.20131022.Lion3/iPad2,4_7.0.3_11B511_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 7.0.3 &ndash; Wi-Fi iPad2,4 (11B511)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/091-9881.20130924.yCStT/iPad2,4_7.0.2_11A501_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 7.0.2 &ndash; Wi-Fi iPad2,4 (11A501)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/091-9487.20130918.u45rf/iPad2,4_7.0_11A465_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 7.0 &ndash; Wi-Fi iPad2,4 (11A465)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6.1/091-2633.20130319.Xd54r/iPad2,4_6.1.3_10B329_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 6.1.3 &ndash; Wi-Fi iPad2,4 (10B329)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6.1/091-0750.20130215.Fb65t/iPad2,4_6.1.2_10B146_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 6.1.2 &ndash; Wi-Fi iPad2,4 (10B146)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6.1/041-6478.20130128.Mgr4g/iPad2,4_6.1_10B141_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 6.1 &ndash; Wi-Fi iPad2,4 (10B141)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6/041-7944.20121101.Tre3r/iPad2,4_6.0.1_10A523_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 6.0.1 &ndash; Wi-Fi iPad2,4 (10A523)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6/Restore/041-2187.20120919.vmGkW/iPad2,4_6.0_10A403_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 6.0 &ndash; Wi-Fi iPad2,4 (10A403)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS5.1.1/041-4295.20120427.8nB8U/iPad2,4_5.1.1_9B206_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 5.1.1 &ndash; Wi-Fi iPad2,4 (9B206)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS5/041-2052.20120307.5JGht/iPad2,4_5.1_9B176_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 5.1 &ndash; Wi-Fi iPad2,4 (9B176)</option><option value="">- &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; iPad 2 CDMA &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; -</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.3/031-14914-20150408-082350F8-D8B8-11E4-8407-441C90F2D2C2/iPad2,3_8.3_12F69_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 8.3 &ndash; CDMA iPad2,3 (12F69)</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.2/031-06559-20150309-D4DC9D32-C1FE-11E4-8981-3F803780E501/iPad2,3_8.2_12D508_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 8.2 &ndash; CDMA iPad2,3 (12D508)</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.1.3/031-15502-20150119-FF0944B2-A006-11E4-85D4-B3575BAA4ECA/iPad2,3_8.1.3_12B466_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 8.1.3 &ndash; CDMA iPad2,3 (12B466)</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.1.2/031-12437.20141208.TeUzK/iPad2,3_8.1.2_12B440_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 8.1.2 &ndash; CDMA iPad2,3 (12B440)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8.1.1/031-09889.20141117.h6JUs/iPad2,3_8.1.1_12B435_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 8.1.1 &ndash; CDMA iPad2,3 (12B435)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8.1/031-09001.20141020.ibpN8/iPad2,3_8.1_12B410_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 8.1 &ndash; CDMA iPad2,3 (12B410)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8/031-08186.20140925.XVUYR/iPad2,3_8.0.2_12A405_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 8.0.2 &ndash; CDMA iPad2,3 (12A405)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8/031-07505.20140924.6Gp6g/iPad2,3_8.0.1_12A402_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 8.0.1 &ndash; CDMA iPad2,3 (12A402)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8/031-05467.20140917.v9X5G/iPad2,3_8.0_12A365_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 8 &ndash; CDMA iPad2,3 (12A365)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7.1/031-4790.20140627.EDsAA/iPad2,3_7.1.2_11D257_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 7.1.2 &ndash; CDMA iPad2,3 (11D257)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7.1/031-00221.20140425.eLQk3/iPad2,3_7.1.1_11D201_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 7.1.1 &ndash; CDMA iPad2,3 (11D201)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7.1/031-4473.20140310.LwD2y/iPad2,3_7.1_11D167_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 7.1 &ndash; CDMA iPad2,3 (11D167)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/031-2954.20140221.8j5GW/iPad2,3_7.0.6_11B651_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 7.0.6 &ndash; CDMA iPad2,3 (11B651)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/031-1762.20131114.P3wE4/iPad2,3_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 7.0.4 &ndash; CDMA iPad2,3 (11B554a)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/031-1027.20131022.cpykg/iPad2,3_7.0.3_11B511_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 7.0.3 &ndash; CDMA iPad2,3 (11B511)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/091-9830.20130924.xfiBi/iPad2,3_7.0.2_11A501_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 7.0.2 &ndash; CDMA iPad2,3 (11A501)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/091-9471.20130918.Sin12/iPad2,3_7.0_11A465_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 7.0 &ndash; CDMA iPad2,3 (11A465)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6.1/091-2464.20130319.KF6yt/iPad2,3_6.1.3_10B329_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 6.1.3 &ndash; CDMA iPad2,3 (10B329)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6.1/091-0708.20130215.Qm6q4/iPad2,3_6.1.2_10B146_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 6.1.2 &ndash; CDMA iPad2,3 (10B146)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6.1/041-6483.20130128.Gdsob/iPad2,3_6.1_10B141_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 6.1 &ndash; CDMA iPad2,3 (10B141)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6/041-7946.20121101.Mxs3e/iPad2,3_6.0.1_10A523_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 6.0.1 &ndash; CDMA iPad2,3 (10A523)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6/Restore/041-7167.20120919.y2ard/iPad2,3_6.0_10A403_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 6.0 &ndash; CDMA iPad2,3 (10A403)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS5.1.1/041-4297.20120427.NAvbf/iPad2,3_5.1.1_9B206_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 5.1.1 &ndash; CDMA iPad2,3 (9B206)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS5/041-1541.20120307.WrbS2/iPad2,3_5.1_9B176_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 5.1 &ndash; CDMA iPad2,3 (9B176)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iPhone4/041-3312.20111109.zp3ws/iPad2,3_5.0.1_9A405_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 5.0.1 &ndash; CDMA iPad2,3 (9A405)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iPhone4/041-9620.20111012.pnB4r/iPad2,3_5.0_9A334_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 5.0 &ndash; CDMA iPad2,3 (9A334)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iPhone4/041-1962.20110721.rWxrf/iPad2,3_4.3.5_8L1_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 4.3.5 &ndash; CDMA iPad2,3 (8L1)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iPhone4/041-1917.2011.715.ZbLkn/iPad2,3_4.3.4_8K2_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 4.3.4 &ndash; CDMA iPad2,3 (8K2)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iPhone4/041-1014.20110503.52dap/iPad2,3_4.3.3_8J2_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 4.3.3 &ndash; CDMA iPad2,3 (8J2)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iPhone4/041-0665.20110414.MbwVr/iPad2,3_4.3.2_8H8_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 4.3.2 &ndash; CDMA iPad2,3 (8H8)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iPhone4/041-0544.20110325.Dew3r/iPad2,3_4.3.1_8G4_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 4.3.1 &ndash; CDMA iPad2,3 (8G4)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iPhone4/041-0334.20110311Plgt5/iPad2,3_4.3_8F191_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 4.3 &ndash; CDMA iPad2,3 (8F191)</option><option value="">- &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; iPad 2 GSM &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; -</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.3/031-14921-20150408-124A64C2-D8B8-11E4-85C3-6C1C90F2D2C2/iPad2,2_8.3_12F69_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 8.3 &ndash; GSM iPad2,2 (12F69)</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.2/031-06562-20150309-D4DE5AB4-C1FE-11E4-B5CA-43803780E501/iPad2,2_8.2_12D508_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 8.2 &ndash; GSM iPad2,2 (12B466)</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.1.3/031-15503-20150119-A0F9D246-A007-11E4-A9FE-D6575BAA4ECA/iPad2,2_8.1.3_12B466_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 8.1.3 &ndash; GSM iPad2,2 (12D508)</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.1.2/031-12441.20141208.qAyrY/iPad2,2_8.1.2_12B440_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 8.1.2 &ndash; GSM iPad2,2 (12B440)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8.1.1/031-09898.20141117.DnCVi/iPad2,2_8.1.1_12B435_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 8.1.1 &ndash; GSM iPad2,2 (12B435)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8.1/031-09004.20141020.z23Li/iPad2,2_8.1_12B410_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 8.1 &ndash; GSM iPad2,2 (12B410)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8/031-08195.20140925.K4n8k/iPad2,2_8.0.2_12A405_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 8.0.2 &ndash; GSM iPad2,2 (12A405)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8/031-07507.20140924.eUHtO/iPad2,2_8.0.1_12A402_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 8.0.1 &ndash; GSM iPad2,2 (12A402)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8/031-05482.20140917.MUK6P/iPad2,2_8.0_12A365_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 8.0 &ndash; GSM iPad2,2 (12A365)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7.1/031-4791.20140627.5r2nx/iPad2,2_7.1.2_11D257_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 7.1.2 &ndash; GSM iPad2,2 (11D257)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7.1/031-00228.20140425.9zqxW/iPad2,2_7.1.1_11D201_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 7.1.1 &ndash; GSM iPad2,2 (11D201)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7.1/031-4484.20140310.CfrFr/iPad2,2_7.1_11D167_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 7.1 &ndash; GSM iPad2,2 (11D167)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/031-2957.20140221.8j5GW/iPad2,2_7.0.6_11B651_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 7.0.6 &ndash; GSM iPad2,2 (11B651)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/031-1767.20131114.P3wE4/iPad2,2_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 7.0.4 &ndash; GSM iPad2,2 (11B554a)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/031-1029.20131022.Llkfc/iPad2,2_7.0.3_11B511_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 7.0.3 &ndash; GSM iPad2,2 (11B511)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/091-9832.20130924.LlIm6/iPad2,2_7.0.2_11A501_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 7.0.2 &ndash; GSM iPad2,2 (11A501)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/091-9472.20130918.Ew3Qs/iPad2,2_7.0_11A465_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 7.0 &ndash; GSM iPad2,2 (11A465)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6.1/091-2472.20130319.Ta4rt/iPad2,2_6.1.3_10B329_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 6.1.3 &ndash; GSM iPad2,2 (10B329)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6.1/091-0724.20130215.2D4rt/iPad2,2_6.1.2_10B146_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 6.1.2 &ndash; GSM iPad2,2 (10B146)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6.1/041-6508.20130128.Ohdre/iPad2,2_6.1_10B141_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 6.1 &ndash; GSM iPad2,2 (10B141)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6/041-7945.20121101.Ofr42/iPad2,2_6.0.1_10A523_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 6.0.1 &ndash; GSM iPad2,2 (10A523)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6/Restore/041-7165.20120919.eZTyh/iPad2,2_6.0_10A403_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 6.0 &ndash; GSM iPad2,2 (10A403)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS5.1.1/041-4296.20120427.dPX6x/iPad2,2_5.1.1_9B206_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 5.1.1 &ndash; GSM iPad2,2 (9B206)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS5/041-1540.20120307.tw0go/iPad2,2_5.1_9B176_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 5.1 &ndash; GSM iPad2,2 (9B176)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iPhone4/041-3311.20111109.Vpr43/iPad2,2_5.0.1_9A405_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 5.0.1 &ndash; GSM iPad2,2 (9A405)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iPhone4/041-9619.20111012.y34Nx/iPad2,2_5.0_9A334_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 5.0 &ndash; GSM iPad2,2 (9A334)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iPhone4/041-1961.20110721.zigyd/iPad2,2_4.3.5_8L1_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 4.3.5 &ndash; GSM iPad2,2 (8L1)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iPhone4/041-1914.20110715.Xdw2Q/iPad2,2_4.3.4_8K2_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 4.3.4 &ndash; GSM iPad2,2 (8K2)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iPhone4/041-1013.20110503.1m73D/iPad2,2_4.3.3_8J2_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 4.3.3 &ndash; GSM iPad2,2 (8J2)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iPhone4/041-0664.20110414.39vUS/iPad2,2_4.3.2_8H7_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 4.3.2 &ndash; GSM iPad2,2 (8H7)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iPhone4/041-0557.20110325.Jy76y/iPad2,2_4.3.1_8G4_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 4.3.1 &ndash; GSM iPad2,2 (8G4)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iPhone4/041-0369.20110311.Xzsew/iPad2,2_4.3_8F191_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 4.3 &ndash; GSM iPad2,2 (8F191)</option><option value="">- &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; iPad 2 Wi-Fi &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; -</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.3/031-14862-20150408-42988B78-D8B7-11E4-B18B-DA1A90F2D2C2/iPad2,1_8.3_12F69_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 8.3 &ndash; Wi-Fi iPad2,1 (12F69)</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.2/031-06542-20150309-D4DC2FBE-C1FE-11E4-84FD-34803780E501/iPad2,1_8.2_12D508_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 8.2 &ndash; Wi-Fi iPad2,1 (12D508)</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.1.3/031-15491-20150119-8A7898EC-A005-11E4-88D8-4B565BAA4ECA/iPad2,1_8.1.3_12B466_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 8.1.3 &ndash; Wi-Fi iPad2,1 (12B466)</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.1.2/031-12405.20141208.wjy81/iPad2,1_8.1.2_12B440_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 8.1.2 &ndash; Wi-Fi iPad2,1 (12B440)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8.1.1/031-09827.20141117.bYw4D/iPad2,1_8.1.1_12B435_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 8.1.1 &ndash; Wi-Fi iPad2,1 (12B435)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8.1/031-08991.20141020.geV1G/iPad2,1_8.1_12B410_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 8.1 &ndash; Wi-Fi iPad2,1 (12B410)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8/031-08115.20140925.jWgVT/iPad2,1_8.0.2_12A405_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 8.0.2 &ndash; Wi-Fi iPad2,1 (12A405)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8/031-07485.20140924.ZBhyD/iPad2,1_8.0.1_12A402_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 8.0.1 &ndash; Wi-Fi iPad2,1 (12A402)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8/031-05398.20140917.9eo9l/iPad2,1_8.0_12A365_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 8.0 &ndash; Wi-Fi iPad2,1 (12A365)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7.1/031-4776.20140627.JjYSr/iPad2,1_7.1.2_11D257_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 7.1.2 &ndash; Wi-Fi iPad2,1 (11D257)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7.1/031-00151.20140425.v0Bd0/iPad2,1_7.1.1_11D201_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 7.1.1 &ndash; Wi-Fi iPad2,1 (11D201)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7.1/031-4388.20140310.ZA355/iPad2,1_7.1_11D167_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 7.1 &ndash; Wi-Fi iPad2,1 (11D167)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/031-2920.20140221.8j5GW/iPad2,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 7.0.6 &ndash; Wi-Fi iPad2,1 (11B651)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/031-1724.20131114.P3wE4/iPad2,1_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 7.0.4 &ndash; Wi-Fi iPad2,1 (11B554a)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/031-1020.20131022.14lik/iPad2,1_7.0.3_11B511_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 7.0.3 &ndash; Wi-Fi iPad2,1 (11B511)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/091-9807.20130924.uIRgn/iPad2,1_7.0.2_11A501_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 7.0.2 &ndash; Wi-Fi iPad2,1 (11A501)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/091-9464.20130918.jozAF/iPad2,1_7.0_11A465_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 7.0 &ndash; Wi-Fi iPad2,1 (11A465)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6.1/091-2397.20130319.EEae9/iPad2,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 6.1.3 &ndash; Wi-Fi iPad2,1 (10B329)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6.1/091-0714.20130215.Mpsr2/iPad2,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 6.1.2 &ndash; Wi-Fi iPad2,1 (10B146)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6.1/041-6476.20130128.Hrb56/iPad2,1_6.1_10B141_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 6.1 &ndash; Wi-Fi iPad2,1 (10B141)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6/041-7942.20121101.Intn3/iPad2,1_6.0.1_10A523_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 6.0.1 &ndash; Wi-Fi iPad2,1 (10A523)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6/Restore/041-0804.20120919.9SgHU/iPad2,1_6.0_10A403_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 6.0 &ndash; Wi-Fi iPad2,1 (10A403)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS5.1.1/041-4294.20120427.Pp5qM/iPad2,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 5.1.1 &ndash; Wi-Fi iPad2,1 (9B206)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS5/041-1539.20120307.JwD8A/iPad2,1_5.1_9B176_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 5.1 &ndash; Wi-Fi iPad2,1 (9B176)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iPhone4/041-3310.20111109.Cfp76/iPad2,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 5.0.1 &ndash; Wi-Fi iPad2,1 (9A405)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iPhone4/041-9618.20111012.Zxb22/iPad2,1_5.0_9A334_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 5.0 &ndash; Wi-Fi iPad2,1 (9A334)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iPhone4/041-1960.20110721.UsAO4/iPad2,1_4.3.5_8L1_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 4.3.5 &ndash; Wi-Fi iPad2,1 (8L1)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iPhone4/041-1924.2011.0715.qP4r3/iPad2,1_4.3.4_8K2_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 4.3.4 &ndash; Wi-Fi iPad2,1 (8K2)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iPhone4/041-1012.20110503.tmmBc/iPad2,1_4.3.3_8J2_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 4.3.3 &ndash; Wi-Fi iPad2,1 (8J2)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iPhone4/041-0663.20110414.U7bTI/iPad2,1_4.3.2_8H7_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 4.3.2 &ndash; Wi-Fi iPad2,1 (8H7)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iPhone4/041-0556.20110325.64rfg/iPad2,1_4.3.1_8G4_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 4.3.1 &ndash; Wi-Fi iPad2,1 (8G4)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iPhone4/041-0368.20110311.SwtHr/iPad2,1_4.3_8F191_Restore.ipsw">iPad 2 &ndash; iOS 4.3 &ndash; Wi-Fi iPad2,1 (8F191)</option><option value="">- &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; iPad &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; -</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS5.1.1/041-4292.02120427.Tkk0d/iPad1,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw">iPad &ndash; iOS 5.1.1 &ndash; iPad1,1 (9B206)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS5/041-1536.20120307.XvCtw/iPad1,1_5.1_9B176_Restore.ipsw">iPad &ndash; iOS 5.1 &ndash; iPad1,1 (9B176)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iPhone4/041-3308.20111109.Fvgtr/iPad1,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw">iPad &ndash; iOS 5.0.1 &ndash; iPad1,1 (9A405)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iPhone4/041-8357.20111012.DTOrM/iPad1,1_5.0_9A334_Restore.ipsw">iPad &ndash; iOS 5.0 &ndash; iPad1,1 (9A334)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iPhone4/041-1957.20110721.6UHaN/iPad1,1_4.3.5_8L1_Restore.ipsw">iPad &ndash; iOS 4.3.5 &ndash; iPad1,1 (8L1)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iPhone4/041-1913.20110715.cvTyu/iPad1,1_4.3.4_8K2_Restore.ipsw">iPad &ndash; iOS 4.3.4 &ndash; iPad1,1 (8K2)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iPhone4/041-1010.20110503.ScEp3/iPad1,1_4.3.3_8J3_Restore.ipsw">iPad &ndash; iOS 4.3.3 &ndash; iPad1,1 (8J3)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iPhone4/041-0661.20110414.W9Q8r/iPad1,1_4.3.2_8H7_Restore.ipsw">iPad &ndash; iOS 4.3.2 &ndash; iPad1,1 (8H7)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iPhone4/041-0550.20110325.Zsw6y/iPad1,1_4.3.1_8G4_Restore.ipsw">iPad &ndash; iOS 4.3.1 &ndash; iPad1,1 (8G4)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iPhone4/041-0329.20110311.Cvfre/iPad1,1_4.3_8F190_Restore.ipsw">iPad &ndash; iOS 4.3 &ndash; iPad1,1 (8F190)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iPad/061-9857.20101122.VGthy/iPad1,1_4.2.1_8C148_Restore.ipsw">iPad &ndash; iOS 4.2 &ndash; iPad1,1 (8C148)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iPad/061-8801.20100811.CvfR5/iPad1,1_3.2.2_7B500_Restore.ipsw">iPad &ndash; iOS 3.2.2 &ndash; iPad1,1 (7B500)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iPad/061-8282.20100713.vgtgh/iPad1,1_3.2.1_7B405_Restore.ipsw">iPad &ndash; iOS 3.2.1 &ndash; iPad1,1 (7B405)</option><option value="http://appldnld.apple.com.edgesuite.net/content.info.apple.com/iPad/061-7987.20100403.mjiTr/iPad1,1_3.2_7B367_Restore.ipsw">iPad &ndash; iOS 3.2 &ndash; iPad1,1 (7B367)</option></select></div>

<div style="float: left; display: inline; line-height: 25px; height: 25px;"><input type="submit" value="Go" /></div>
</form>

<p><strong>iPod software download</strong></p>

<form onsubmit="open(this.url.value,'','');return false;" style="clear: both; line-height: 25px; height: 25px; vertical-align: top; margin-bottom: 15px;">
<div style="float: left; display: inline; margin-right: 5px; width: 200px; line-line-height: 25px; height: 25px;"><select name="url" style="width: 200px; padding: 1px;"><option value="">Download iPod touch firmwares</option><option value="">- &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; iPod touch 5G &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; -</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.3/031-14952-20150408-2379BA68-D8B8-11E4-9A04-C21C90F2D2C2/iPod5,1_8.3_12F69_Restore.ipsw">iPod touch 5G &ndash; iOS 8.3 &ndash; iPod5,1 (12F69)</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.2/031-06573-20150309-D4DEAC44-C1FE-11E4-A39D-4D803780E501/iPod5,1_8.2_12D508_Restore.ipsw">iPod touch 5G &ndash; iOS 8.2 &ndash; iPod5,1 (12D508)</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.1.3/031-15506-20150119-D53F31FE-A007-11E4-B3BD-25585BAA4ECA/iPod5,1_8.1.3_12B466_Restore.ipsw">iPod touch 5G &ndash; iOS 8.1.3 &ndash; iPod5,1 (12B466)</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.1.2/031-12465.20141208.0cAYy/iPod5,1_8.1.2_12B440_Restore.ipsw">iPod touch 5G &ndash; iOS 8.1.2 &ndash; iPod5,1 (12B440)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8.1.1/031-09942.20141117.rPzRB/iPod5,1_8.1.1_12B435_Restore.ipsw">iPod touch 5G &ndash; iOS 8.1.1 &ndash; iPod5,1 (12B435)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8.1/031-09646.20141020.ZWaD1/iPod5,1_8.1_12B411_Restore.ipsw">iPod touch 5G &ndash; iOS 8.1 &ndash; iPod5,1 (12B411)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8/031-08240.20140925.eEBtM/iPod5,1_8.0.2_12A405_Restore.ipsw">iPod touch 5G &ndash; iOS 8.0.2 &ndash; iPod5,1 (12A405)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8/031-05528.20140917.Z5pDb/iPod5,1_8.0_12A365_Restore.ipsw">iPod touch 5G &ndash; iOS 8.0 &ndash; iPod5,1 (12A365)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7.1/031-4800.20140627.37lE1/iPod5,1_7.1.2_11D257_Restore.ipsw">iPod touch 5G &ndash; iOS 7.1.2 &ndash; iPod5,1 (11D257)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7.1/031-00275.20140425.z6AZy/iPod5,1_7.1.1_11D201_Restore.ipsw">iPod touch 5G &ndash; iOS 7.1.1 &ndash; iPod5,1 (11D201)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7.1/031-4542.20140310.CuCCW/iPod5,1_7.1_11D167_Restore.ipsw">iPod touch 5G &ndash; iOS 7.1 &ndash; iPod5,1 (11D167)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/031-2981.20140221.8j5GW/iPod5,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw">iPod touch 5G &ndash; iOS 7.0.6 &ndash; iPod5,1 (11B651)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/031-1792.20131114.P3wE4/iPod5,1_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw">iPod touch 5G &ndash; iOS 7.0.4 &ndash; iPod5,1 (11B554a)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/031-0912.20131022.Seedf/iPod5,1_7.0.3_11B511_Restore.ipsw">iPod touch 5G &ndash; iOS 7.0.3 &ndash; iPod5,1 (11B511)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/091-9844.20130924.XT0DT/iPod5,1_7.0.2_11A501_Restore.ipsw">iPod touch 5G &ndash; iOS 7.0.2 &ndash; iPod5,1 (11A501)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/091-9476.20130918.jVRTr/iPod5,1_7.0_11A465_Restore.ipsw">iPod touch 5G &ndash; iOS 7.0 &ndash; iPod5,1 (11A465)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6.1/091-2520.20130319.5gty7/iPod5,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw">iPod touch 5G &ndash; iOS 6.1.3 &ndash; iPod5,1 (10B329)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6.1/091-0731.20130215.At0tt/iPod5,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw">iPod touch 5G &ndash; iOS 6.1.2 &ndash; iPod5,1 (10B146)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6.1/041-6488.20130128.L3etg/iPod5,1_6.1_10B141_Restore.ipsw">iPod touch 5G &ndash; iOS 6.1 &ndash; iPod5,1 (10B141)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6/041-7438.20121101.Usre4/iPod5,1_6.0.1_10A523_Restore.ipsw">iPod touch 5G &ndash; iOS 6.0.1 &ndash; iPod5,1 (10A523)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6/Restore/041-3517.20120919.9ln3Q/iPod5,1_6.0_10A406_Restore.ipsw">iPod touch 5G &ndash; iOS 6.0 &ndash; iPod5,1 (10A406)</option><option value="">- &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; iPod touch 4G &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; -</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6.1/031-3211.20140221.Placef/iPod4,1_6.1.6_10B500_Restore.ipsw">iPod touch 4G &ndash; iOS 6.1.6 &ndash; iPod4,1 (10B500)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6.1/091-3505.20131106.PosTg/iPod4,1_6.1.5_10B400_Restore.ipsw">iPod touch 4G &ndash; iOS 6.1.5 &ndash; iPod4,1 (10B400)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6.1/091-2655.20130319.Wyt54/iPod4,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw">iPod touch 4G &ndash; iOS 6.1.3 &ndash; iPod4,1 (10B329)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6.1/091-0732.20130215.Mkmt5/iPod4,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw">iPod touch 4G &ndash; iOS 6.1.2 &ndash; iPod4,1 (10B146)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6.1/091-0688.20130128.omwy3/iPod4,1_6.1_10B144_Restore.ipsw">iPod touch 4G &ndash; iOS 6.1 &ndash; iPod4,1 (10B144)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6/041-7439.20121101.rgt54/iPod4,1_6.0.1_10A523_Restore.ipsw">iPod touch 4G &ndash; iOS 6.0.1 &ndash; iPod4,1 (10A523)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS6/Restore/041-0807.20120919.soT6X/iPod4,1_6.0_10A403_Restore.ipsw">iPod touch 4G &ndash; iOS 6.0 &ndash; iPod4,1 (10A403)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS5.1.1/041-4298.20120427.Tzr8w/iPod4,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw">iPod touch 4G &ndash; iOS 5.1.1 &ndash; iPod4,1 (9B206)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS5/041-1542.20120307.Jyknq/iPod4,1_5.1_9B176_Restore.ipsw">iPod touch 4G &ndash; iOS 5.1 &ndash; iPod4,1 (9B176)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iPhone4/041-3313.20111109.Azxe3/iPod4,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw">iPod touch 4G &ndash; iOS 5.0.1 &ndash; iPod4,1 (9A405)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iPhone4/061-9622.20111012.Evry3/iPod4,1_5.0_9A334_Restore.ipsw">iPod touch 4G &ndash; iOS 5.0 &ndash; iPod4,1 (9A334)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iPhone4/041-1963.20110721.Huant/iPod4,1_4.3.5_8L1_Restore.ipsw">iPod touch 4G &ndash; iOS 4.3.5 &ndash; iPod4,1 (8L1)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iPhone4/041-1918.20110715.MgWsk/iPod4,1_4.3.4_8K2_Restore.ipsw">iPod touch 4G &ndash; iOS 4.3.4 &ndash; iPod4,1 (8K2)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iPhone4/041-1015.20110503.d7i57/iPod4,1_4.3.3_8J2_Restore.ipsw">iPod touch 4G &ndash; iOS 4.3.2 &ndash; iPod4,1 (8J2)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iPhone4/041-0666.20110414.3QvM1/iPod4,1_4.3.2_8H7_Restore.ipsw">iPod touch 4G &ndash; iOS 4.3.2 &ndash; iPod4,1 (8H7)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iPhone4/041-0545.20110325.We3Rt/iPod4,1_4.3.1_8G4_Restore.ipsw">iPod touch 4G &ndash; iOS 4.3.1 &ndash; iPod4,1 (8G4)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iPhone4/061-9588.20110311.GtP7y/iPod4,1_4.3_8F190_Restore.ipsw">iPod touch 4G &ndash; iOS 4.3 &ndash; iPod4,1 (8F190)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iPhone4/061-9859.20101122.$erft/iPod4,1_4.2.1_8C148_Restore.ipsw">iPod touch 4G &ndash; iOS 4.2.1 &ndash; iPod4,1 (8C148)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iPhone4/061-9344.20100922.Urgt43/iPod4,1_4.1_8B118_Restore.ipsw">iPod touch 4G &ndash; iOS 4.1 &ndash; iPod4,1 (8B118)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iPhone4/061-8490.20100901.hyjtR/iPod4,1_4.1_8B117_Restore.ipsw">iPod touch 4G &ndash; iOS 4.1 &ndash; iPod4,1 (8B117)</option><option value="">- &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; iPod touch 3G &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; -</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS5.1.1/041-4300.20120427.WvgGq/iPod3,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw">iPod touch 3G &ndash; iOS 5.1.1 &ndash; iPod3,1 (9B206)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS5/041-1547.20120307.KerHy/iPod3,1_5.1_9B176_Restore.ipsw">iPod touch 3G &ndash; iOS 5.1 &ndash; iPod3,1 (9B176)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iPhone4/041-3314.20111109.Mbgh6/iPod3,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw">iPod touch 3G &ndash; iOS 5.0.1 &ndash; iPod3,1 (9A405)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iPhone4/061-8360.20111012.New3w/iPod3,1_5.0_9A334_Restore.ipsw">iPod touch 3G &ndash; iOS 5.0 &ndash; iPod3,1 (9A334)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iPhone4/041-1964.20110721.P9Cg3/iPod3,1_4.3.5_8L1_Restore.ipsw">iPod touch 3G &ndash; iOS 4.3.5 &ndash; iPod3,1 (8L1)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iPhone4/041-1919.20110715.ShHh4/iPod3,1_4.3.4_8K2_Restore.ipsw">iPod touch 3G &ndash; iOS 4.3.4 &ndash; iPod3,1 (8K2)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iPhone4/041-1021.20110503.8Lfs1/iPod3,1_4.3.3_8J2_Restore.ipsw">iPod touch 3G &ndash; iOS 4.3.3 &ndash; iPod3,1 (8J2)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iPhone4/041-0667.20110414.95hVL/iPod3,1_4.3.2_8H7_Restore.ipsw">iPod touch 3G &ndash; iOS 4.3.2 &ndash; iPod3,1 (8H7)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iPhone4/041-0552.20110325.Yt67u/iPod3,1_4.3.1_8G4_Restore.ipsw">iPod touch 3G &ndash; iOS 4.3.1 &ndash; iPod3,1 (8G4)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iPhone4/061-8366.20110311.Fr45t/iPod3,1_4.3_8F190_Restore.ipsw">iPod touch 3G &ndash; iOS 4.3 &ndash; iPod3,1 (8F190)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iPhone4/061-9860.20101122.Xsde3/iPod3,1_4.2.1_8C148_Restore.ipsw">iPod touch 3G &ndash; iOS 4.2 &ndash; iPod3,1 (8C148)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iPhone4/061-7941.20100908.sV9KE/iPod3,1_4.1_8B117_Restore.ipsw">iPod touch 3G &ndash; iOS 4.1 &ndash; iPod3,1 (8B117)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iPhone4/061-8554.20100811.Bgt54/iPod3,1_4.0.2_8A400_Restore.ipsw">iPod touch 3G &ndash; iOS 4.0.2 &ndash; iPod3,1 (8A400)</option><option value="http://appldnld.apple.com.edgesuite.net/content.info.apple.com/iPhone4/061-7381.20100621.AzSP9/iPod3,1_4.0_8A293_Restore.ipsw">iPod touch 3G &ndash; iOS 4.0 &ndash; iPod3,1 (8A293)</option><option value="http://appldnld.apple.com.edgesuite.net/content.info.apple.com/iPhone/061-7473.20100202.4i44t/iPod3,1_3.1.3_7E18_Restore.ipsw">iPod touch 3G &ndash; iOS 3.1.3 &ndash; iPod3,1 (7E18)</option><option value="http://appldnld.apple.com.edgesuite.net/content.info.apple.com/iPhone/061-7271.20091008.Tch23/iPod3,1_3.1.2_7D11_Restore.ipsw">iPod touch 3G &ndash; iOS 3.1.2 &ndash; iPod3,1 (7D11)</option><option value="http://appldnld.apple.com.edgesuite.net/content.info.apple.com/iPod/SBML/osx/bundles/061-7163.20090909.NtstR/iPod3,1_3.1.1_7C145_Restore.ipsw">iPod touch 3G &ndash; iOS 3.1.1 &ndash; iPod3,1 (7C145)</option><option value="">- &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; iPod touch 2G &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; -</option><option value="http://appldnld.apple.com/iPhone4/061-9855.20101122.Lrft6/iPod2,1_4.2.1_8C148_Restore.ipsw">iPod touch 2G &ndash; iOS 4.2.1 &ndash; iPod2,1 (8C148)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iPhone4/061-7937.20100908.ghj4f/iPod2,1_4.1_8B117_Restore.ipsw">iPod touch 2G &ndash; iOS 4.1 &ndash; iPod2,1 (8B117)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iPhone4/061-8551.20100811.Xcder/iPod2,1_4.0.2_8A400_Restore.ipsw">iPod touch 2G &ndash; iOS 4.0.2 &ndash; iPod2,1 (8A400)</option><option value="http://appldnld.apple.com.edgesuite.net/content.info.apple.com/iPhone4/061-7435.20100621.tr49t/iPod2,1_4.0_8A293_Restore.ipsw">iPod touch 2G &ndash; iOS 4.0 &ndash; iPod2,1 (8A293)</option><option value="http://appldnld.apple.com.edgesuite.net/content.info.apple.com/iPhone/061-5863.20090127.rt56K/iPod2,1_2.2.1_5H11a_Restore.ipsw">iPod touch 2G &ndash; iOS 2.2.1 &ndash; iPod2,1 (5H11a)</option><option value="http://appldnld.apple.com.edgesuite.net/content.info.apple.com/iPod/SBML/osx/061-5358.20081120.Gtghy/iPod2,1_2.2_5G77a_Restore.ipsw">iPod touch 2G &ndash; iOS 2.2 &ndash; iPod2,1 (5G77a)</option><option value="">- &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; iPod touch &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; -</option><option value="http://appldnld.apple.com.edgesuite.net/content.info.apple.com/iPod/SBML/osx/bundles/061-4841.20080714.bgy8O/iPod1,1_1.1.5_4B1_Restore.ipsw">iPod touch &ndash; iOS 1.1.5 &ndash; iPod1,1 (4B1)</option><option value="http://appldnld.apple.com.edgesuite.net/content.info.apple.com/iPod/SBML/osx/bundles/061-4312.20080226.Btu45/iPod1,1_1.1.4_4A102_Restore.ipsw">iPod touch &ndash; iOS 1.1.4 &ndash; iPod1,1 (4A102)</option><option value="http://appldnld.apple.com.edgesuite.net/content.info.apple.com/iPod/SBML/osx/061-4060.20080115.9Iuh5/iPod1,1_1.1.3_4A93_Restore.ipsw">iPod touch &ndash; iOS 1.1.3 &ndash; iPod1,1 (4A93)</option><option value="http://appldnld.apple.com.edgesuite.net/content.info.apple.com/iPod/SBML/osx/bundles/061-4036.20071107.9g3DF/iPod1,1_1.1.2_3B48b_Restore.ipsw">iPod touch &ndash; iOS 1.1.2 &ndash; iPod1,1 (3B48b)</option><option value="http://appldnld.apple.com.edgesuite.net/content.info.apple.com/iPod/SBML/osx/bundles/061-3932.20070927.p23dD/iPod1,1_1.1.1_3A110a_Restore.ipsw">iPod touch &ndash; iOS 1.1.1 &ndash; iPod1,1 (3A110a)</option><option value="http://appldnld.apple.com.edgesuite.net/content.info.apple.com/iPod/SBML/osx/bundles/061-3882.20070910.N8uyT/iPod1,1_1.1_3A101a_Restore.ipsw">iPod touch &ndash; iOS 1.0 &ndash; iPod1,1 (3A101a)</option></select></div>

<div style="float: left; display: inline; line-height: 25px; height: 25px;"><input type="submit" value="Go" /></div>
</form>

<p><strong>Apple TV software download</strong></p>

<form onsubmit="open(this.url.value,'','');return false;" style="clear: both; line-height: 25px; height: 25px; vertical-align: top; margin-bottom: 15px;">
<div style="float: left; display: inline; margin-right: 5px; width: 200px; line-line-height: 25px; height: 25px;"><select name="url" style="width: 200px; padding: 1px;"><option value="">Download Apple TV firmwares</option><option value="">- &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; Apple TV 3G (3,2) &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; -</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.3/031-14801-20150408-42992F42-D8B7-11E4-9F0A-CE1A90F2D2C2/AppleTV3,2_7.1_12F69_Restore.ipsw">Apple TV 3G &ndash; iOS 7.1 &ndash; AppleTV3,2 (12F69)</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.2/031-06605-20150309-BF438052-C1FF-11E4-984E-B4823780E501/AppleTV3,2_7.1_12D508_Restore.ipsw">Apple TV 3G &ndash; iOS 7.1 &ndash; AppleTV3,2 (12D508)</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.1.3/031-12798-20150119-8A3A2684-A005-11E4-ABBD-23565BAA4ECA/AppleTV3,2_7.0.2_12B466_Restore.ipsw">Apple TV 3G &ndash; iOS 7.0.2 &ndash; AppleTV3,2 (12B466)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8.1.1/031-10067.20141117.3p1i6/AppleTV3,2_7.0.2_12B435_Restore.ipsw">Apple TV 3G &ndash; iOS 7.0.2 &ndash; AppleTV3,2 (12B435)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8.1/031-08978.20141014.2VB2l/AppleTV3,2_7.0.1_12B410a_Restore.ipsw">Apple TV 3G &ndash; iOS 7.0.1 &ndash; AppleTV3,2 (12B410a)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8/031-05663.20140917.n2Zd6/AppleTV3,2_7.0_12A365b_Restore.ipsw">Apple TV 3G &ndash; iOS 7.0 &ndash; AppleTV3,2 (12A365b)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7.1/031-04308.20140630.epLLm/AppleTV3,2_6.2_11D257c_Restore.ipsw">Apple TV 3G &ndash; iOS 6.2 &ndash; AppleTV3,2 (11D257c)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7.1/031-01465.20140422.a3J6p/AppleTV3,2_6.1.1_11D201c_Restore.ipsw">Apple TV 3G &ndash; iOS 6.1.1 &ndash; AppleTV3,2 (11D201c)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7.1/031-4699.20140310.7L5wE/AppleTV3,2_6.1_11D169b_Restore.ipsw">Apple TV 3G &ndash; iOS 6.1 &ndash; AppleTV3,2 (11D169b)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/031-1850.20131114.P3wE4/AppleTV3,2_6.0.2_11B554a_Restore.ipsw">Apple TV 3G &ndash; iOS 6.0.2 &ndash; AppleTV3,2 (11B554a)</option><option value="http://appldnld.apple.com/AppleTV/091-8994.20131024.BbedF/AppleTV3,2_6.0.1_11B511d_Restore.ipsw">Apple TV 3G &ndash; iOS 6.0.1 &ndash; AppleTV3,2 (11B511d)</option><option value="http://appldnld.apple.com/AppleTV/031-0457.20130923.8n2FL/AppleTV3,2_6.0_11A502_Restore.ipsw">Apple TV 3G &ndash; iOS 6.0 &ndash; AppleTV3,2 (11A502)</option><option value="http://appldnld.apple.com/AppleTV/091-5259.20130618.90Rft/AppleTV3,2_5.3_10B809_Restore.ipsw">Apple TV 3G &ndash; iOS 5.3 &ndash; AppleTV3,2 (10B809)</option><option value="http://appldnld.apple.com/AppleTV/091-2665.20130319.M1nul/AppleTV3,2_5.2.1_10B329a_Restore.ipsw">Apple TV 3G &ndash; iOS 5.2.1 &ndash; AppleTV3,2 (10B329a)</option><option value="http://appldnld.apple.com/AppleTV/041-6472.20130128.dUtpr/AppleTV3,2_5.2_10B144b_Restore.ipsw">Apple TV 3G &ndash; iOS 5.2 &ndash; AppleTV3,2 (10B144b)</option><option value="">- &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; Apple TV 3G (3,1) &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; -</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.3/031-14765-20150408-4298A52C-D8B7-11E4-83B8-C61A90F2D2C2/AppleTV3,1_7.1_12F69_Restore.ipsw">Apple TV 3G &ndash; iOS 7.1 &ndash; AppleTV3,1 (12F69)</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.2/031-06595-20150309-AEA8E822-C1FF-11E4-B722-13823780E501/AppleTV3,1_7.1_12D508_Restore.ipsw">Apple TV 3G &ndash; iOS 7.1 &ndash; AppleTV3,1 (12D508)</option><option value="http://appldnld.apple.com/ios8.1.3/031-12766-20150119-8A3917A8-A005-11E4-95D1-21565BAA4ECA/AppleTV3,1_7.0.2_12B466_Restore.ipsw">Apple TV 3G &ndash; iOS 7.0.2 &ndash; AppleTV3,1 (12B466)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8.1.1/031-10021.20141117.MMEwU/AppleTV3,1_7.0.2_12B435_Restore.ipsw">Apple TV 3G &ndash; iOS 7.0.2 &ndash; AppleTV3,1 (12B435)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8.1/031-08971.20141014.kdG8W/AppleTV3,1_7.0.1_12B410a_Restore.ipsw">Apple TV 3G &ndash; iOS 7.0.1 &ndash; AppleTV3,1 (12B410a)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8/031-05613.20140917.R9AQa/AppleTV3,1_7.0_12A365b_Restore.ipsw">Apple TV 3G &ndash; iOS 7.0 &ndash; AppleTV3,1 (12A365b)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7.1/031-04312.20140630.bTHzT/AppleTV3,1_6.2_11D257c_Restore.ipsw">Apple TV 3G &ndash; iOS 6.2 &ndash; AppleTV3,1 (11D257c)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7.1/031-01429.20140422.xMMUT/AppleTV3,1_6.1.1_11D201c_Restore.ipsw">Apple TV 3G &ndash; iOS 6.1.1 &ndash; AppleTV3,1 (11D201c)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7.1/031-4643.20140310.5wEEO/AppleTV3,1_6.1_11D169b_Restore.ipsw">Apple TV 3G &ndash; iOS 6.1 &ndash; AppleTV3,1 (11D169b)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/031-1834.20131114.P3wE4/AppleTV3,1_6.0.2_11B554a_Restore.ipsw">Apple TV 3G &ndash; iOS 6.0.2 &ndash; AppleTV3,1 (11B554a)</option><option value="http://appldnld.apple.com/AppleTV/091-8951.20131024.mvt4t/AppleTV3,1_6.0.1_11B511d_Restore.ipsw">Apple TV 3G &ndash; iOS 6.0.1 &ndash; AppleTV3,1 (11B511d)</option><option value="http://appldnld.apple.com/AppleTV/031-0456.20130923.3Wtrk/AppleTV3,1_6.0_11A502_Restore.ipsw">Apple TV 3G &ndash; iOS 6.0 &ndash; AppleTV3,1 (11A502)</option><option value="http://appldnld.apple.com/AppleTV/091-5257.20130618.Eu5uy/AppleTV3,1_5.3_10B809_Restore.ipsw">Apple TV 3G &ndash; iOS 5.3 &ndash; AppleTV3,1 (10B809)</option><option value="http://appldnld.apple.com/AppleTV/091-2614.20130319.Aro9t/AppleTV3,1_5.2.1_10B329a_Restore.ipsw">Apple TV 3G &ndash; iOS 5.2.1 &ndash; AppleTV3,1 (10B329a)</option><option value="http://appldnld.apple.com/AppleTV/041-5903.20130128.aswe4/AppleTV3,1_5.2_10B144b_Restore.ipsw">Apple TV 3G &ndash; iOS 5.2 &ndash; AppleTV3,1 (10B144b)</option><option value="http://appldnld.apple.com/AppleTV/041-7274.20121228.Avt45/AppleTV3,1_5.1.1_10A831_Restore.ipsw">Apple TV 3G &ndash; iOS 5.1.1 &ndash; AppleTV3,1 (10A831)</option><option value="http://appldnld.apple.com/AppleTV/041-4043.20120924.ClUd5/AppleTV3,1_5.1_10A406e_Restore.ipsw">Apple TV 3G &ndash; iOS 5.1 &ndash; AppleTV3,1 (10A406e)</option><option value="http://appldnld.apple.com/AppleTV/041-4361.20120605.grjot/AppleTV3,1_5.0.2_9B830_Restore.ipsw">Apple TV 3G &ndash; iOS 5.0.2 &ndash; AppleTV3,1 (9B830)</option><option value="http://appldnld.apple.com/AppleTV/041-4350.20120510.Tvfr4/AppleTV3,1_5.0_9B206f_Restore.ipsw">Apple TV 3G &ndash; iOS 5.0.1 &ndash; AppleTV3,1 (9B206f)</option><option value="http://appldnld.apple.com/AppleTV/041-2855.20120307.SD8A4/AppleTV3,1_5.0_9B179b_Restore.ipsw">Apple TV 3G &ndash; iOS 5.0 &ndash; AppleTV3,1 (9B179b)</option><option value="">- &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; Apple TV 2G (2,1) &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; &ndash; -</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS8/031-07202.20140917.tF6Fs/AppleTV2,1_6.2.1_11D258_Restore.ipsw">Apple TV 2G &ndash; iOS 6.2.1 &ndash; AppleTV2,1 (11D258)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7.1/031-04317.20140630.2qAFy/AppleTV2,1_6.2_11D257c_Restore.ipsw">Apple TV 2G &ndash; iOS 6.2 &ndash; AppleTV2,1 (11D257c)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7.1/031-01311.20140422.EaugX/AppleTV2,1_6.1.1_11D201c_Restore.ipsw">Apple TV 2G &ndash; iOS 6.1.1 &ndash; AppleTV2,1 (11D201c)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7.1/031-4478.20140310.XDdib/AppleTV2,1_6.1_11D169b_Restore.ipsw">Apple TV 2G &ndash; iOS 6.1 &ndash; AppleTV2,1 (11D169b)</option><option value="http://appldnld.apple.com/iOS7/031-1765.20131114.P3wE4/AppleTV2,1_6.0.2_11B554a_Restore.ipsw">Apple TV 2G &ndash; iOS 6.0.2 &ndash; AppleTV2,1 (11B554a)</option><option value="http://appldnld.apple.com/AppleTV/091-8981.20131024.CoPt5/AppleTV2,1_6.0.1_11B511d_Restore.ipsw">Apple TV 2G &ndash; iOS 6.0.1 &ndash; AppleTV2,1 (11B511d)</option><option value="http://appldnld.apple.com/AppleTV/031-0449.20130923.xlzdm/AppleTV2,1_6.0_11A502_Restore.ipsw">Apple TV 2G &ndash; iOS 6.0 &ndash; AppleTV2,1 (11A502)</option><option value="http://appldnld.apple.com/AppleTV/091-5256.20130618.MagBg/AppleTV2,1_5.3_10B809_Restore.ipsw">Apple TV 2G &ndash; iOS 5.3 &ndash; AppleTV2,1 (10B809)</option><option value="http://appldnld.apple.com/AppleTV/091-2469.20130319.Scop4/AppleTV2,1_5.2.1_10B329a_Restore.ipsw">Apple TV 2G &ndash; iOS 5.2.1 &ndash; AppleTV2,1 (10B329a)</option><option value="http://appldnld.apple.com/AppleTV/041-6474.20130128.Cnnew/AppleTV2,1_5.2_10B144b_Restore.ipsw">Apple TV 2G &ndash; iOS 5.2 &ndash; AppleTV2,1 (10B144b)</option><option value="http://appldnld.apple.com/AppleTV/041-7275.20121128.qw234/AppleTV2,1_5.1.1_10A831_Restore.ipsw">Apple TV 2G &ndash; iOS 5.1.1 &ndash; AppleTV2,1 (10A831)</option><option value="http://appldnld.apple.com/AppleTV/041-0803.20120924.LOop5/AppleTV2,1_5.1_10A406e_Restore.ipsw">Apple TV 2G &ndash; iOS 5.1 &ndash; AppleTV2,1 (10A406e)</option><option value="http://appldnld.apple.com/AppleTV/041-4362.20120605.t8i4U/AppleTV2,1_5.0.2_9B830_Restore.ipsw">Apple TV 2G &ndash; iOS 5.0.2 &ndash; AppleTV2,1 (9B830)</option><option value="http://appldnld.apple.com/AppleTV/041-4348.20120510.Axdep/AppleTV2,1_5.0_9B206f_Restore.ipsw">Apple TV 2G &ndash; iOS 5.0 &ndash; AppleTV2,1 (9B206f)</option><option value="http://appldnld.apple.com/AppleTV/041-1538.20120307.Ve5H3/AppleTV2,1_5.0_9B179b_Restore.ipsw">Apple TV 2G &ndash; iOS 5.0 &ndash; AppleTV2,1 (9B179b)</option><option value="http://appldnld.apple.com/AppleTV/041-3539.20111215.EQTW8/AppleTV2,1_4.4.4_9A406a_Restore.ipsw">Apple TV 2G &ndash; iOS 4.4.4 &ndash; AppleTV2,1 (9A406a)</option><option value="http://appldnld.apple.com/AppleTV/041-3117.20111117.Gj79d/AppleTV2,1_4.4.3_9A405l_Restore.ipsw">Apple TV 2G &ndash; iOS 4.4.3 &ndash; AppleTV2,1 (9A405l)</option><option value="http://appldnld.apple.com/AppleTV/041-2995.20111024.Tfscw/AppleTV2,1_4.4.2_9A336a_Restore.ipsw">Apple TV 2G &ndash; iOS 4.4.2 &ndash; AppleTV2,1 (9A336a)</option><option value="http://appldnld.apple.com/AppleTV/041-2846.20111017.34NPe/AppleTV2,1_4.4.1_9A335a_Restore.ipsw">Apple TV 2G &ndash; iOS 4.4.1 &ndash; AppleTV2,1 (9A335a)</option><option value="http://appldnld.apple.com/AppleTV/061-9621.20111012.Vgijx/AppleTV2,1_4.4_9A334v_Restore.ipsw">Apple TV 2G &ndash; iOS 4.4 &ndash; AppleTV2,1 (9A334v)</option><option value="http://appldnld.apple.com/AppleTV/041-0895.20110728.TcF4T/AppleTV2,1_4.3_8F455_Restore.ipsw">Apple TV 2G &ndash; iOS 4.3 &ndash; AppleTV2,1 (8F455)</option><option value="http://appldnld.apple.com/AppleTV/041-0596.20110511.Zz7mC/AppleTV2,1_4.3_8F305_Restore.ipsw">Apple TV 2G &ndash; iOS 4.3 &ndash; AppleTV2,1 (8F305)</option><option value="http://appldnld.apple.com/AppleTV/041-0574.20110322.Dcfr5/AppleTV2,1_4.3_8F202_Restore.ipsw">Apple TV 2G &ndash; iOS 4.3 &ndash; AppleTV2,1 (8F202)</option><option value="http://appldnld.apple.com/AppleTV/061-9584.20110308.Cxdew/AppleTV2,1_4.3_8F191m_Restore.ipsw">Apple TV 2G &ndash; iOS 4.3 &ndash; AppleTV2,1 (8F191m)</option><option value="http://appldnld.apple.com/AppleTV/061-9978.20101214.gmabr/AppleTV2,1_4.2.1_8C154_Restore.ipsw">Apple TV 2G &ndash; iOS 4.2.1 &ndash; AppleTV2,1 (8C154)</option><option value="http://appldnld.apple.com/AppleTV/061-8747.20101122.Vgtr5/AppleTV2,1_4.2_8C150_Restore.ipsw">Apple TV 2G &ndash; iOS 4.2 &ndash; AppleTV2,1 (8C150)</option><option value="http://appldnld.apple.com/AppleTV/061-8940.20100926.Tvtnz/AppleTV2,1_4.1_8M89_Restore.ipsw">Apple TV 2G &ndash; iOS 4.1 &ndash; AppleTV2,1 (8M89)</option></select></div>

<div style="float: left; display: inline; line-height: 25px; height: 25px;"><input type="submit" value="Go" /></div>
</form>

<p>&nbsp;</p>

<h1>Tải c&ocirc;ng cụ&nbsp;Jailbreak</h1>

<p>Diễn đ&agrave;n lu&ocirc;n cập nhật c&aacute;c hướng dẫn Jailbreak tại đ&acirc;y:&nbsp;<a href="http://www.techrum.vn/forums/thu-thuat-kinh-nghiem.96/">http://www.techrum.vn/forums/thu-thuat-kinh-nghiem.96/</a>.&nbsp;Bạn c&oacute; thể tham khảo b&agrave;i viết cho thiết bị v&agrave; tải về c&aacute;c c&ocirc;ng cụ cần thiết b&ecirc;n dưới.</p>

<h2>Download PP 25 jailbreak cho iOS 8</h2>

<p><img alt="25 PP jailbreak icon" class="alignleft size-full wp-image-329381" height="65" src="http://media.idownloadblog.com/wp-content/uploads/2015/01/PP-Jailbreak-for-Mac.png" width="65" /></p>

<p>25 PP is a jailbreak tool from a Chinese team of hackers of which we know very little. This tool has the particularity of being the only one available to jailbreak iOS 8.1.2 on Mac. At this time, it is unknown how safe this tool really is.</p>

<ul>
<li><a href="http://ghost.25pp.com/soft/ppjailbreak.dmg">25 PP for Mac</a></li>
</ul>

<h2>Download TaiG jailbreak cho iOS 8</h2>

<p><img alt="TaiG Jailbreak icon" class="alignleft size-full wp-image-329381" height="65" src="http://media.idownloadblog.com/wp-content/uploads/2013/01/TaiG-Jailbreak-icon.png" width="65" /></p>

<p>TaiG for iOS 8 was released on November 29, 2014. Developed by the TaiG team, this jailbreak comes roughly a month after Pangu released the first jailbreak for iOS 8.</p>

<ul>
<li>TaiG v2.1.2: <a href="http://www.taig.com/installer/en/TaiGJBreak_EN_2120.zip">Windows only</a></li>
<li>TaiG v2.1.1: <a href="http://apt.taig.com/installer/en/TaiGJBreak_EN_2110.zip">Windows only</a></li>
<li>TaiG 8.3 Untether.deb: <a href="http://apt.taig.com/debs/taiguntether83x.deb">For jailbroken iPhones running iOS 8.3</a></li>
<li>TaiG v2.1.0: <a href="http://apt.taig.com/installer/en/TaiGJBreak_EN_2100.zip">Windows only</a></li>
<li>TaiG v2.0.0: <a href="http://apt.taig.com/installer/en/TaiGJBreak_EN_2000.zip">Windows only</a></li>
<li>TaiG v1.2.0: <a href="http://apt.taig.com/installer/en/TaiGJBreak_EN_1201.zip">Windows only</a></li>
<li>TaiG v1.1.0: <a href="http://apt.taig.com/installer/channel/1205/TaiGJBreak_EN_1101.zip">Windows only</a></li>
<li>TaiG v1.0.2: <a href="http://apt.taig.com/installer/en/TaiGJBreak_EN_1021.zip">Windows only</a></li>
<li>TaiG v1.0.1: <a href="http://apt.taig.com/installer/TaiGJBreak_1010.zip">Windows only</a></li>
</ul>

<h2>Download Pangu cho iOS 8</h2>

<p><img alt="Pangu icon" class="alignleft size-full wp-image-303230" height="65" src="http://media.idownloadblog.com/wp-content/uploads/2014/10/Pangu-Yosemite-icon-220x220.png" width="65" /></p>

<p>Pangu for iOS 8 was released on October 22, 2014. Developed by the Pangu Team, a group of hackers from China, this release of Pangu was the first jailbreak available for iOS 8.</p>

<ul>
<li><a href="http://dl.pangu.25pp.com/jb/Pangu8_v1.0.0.dmg">Pangu for Mac v1.0.0</a></li>
<li><a href="http://dl.pangu.25pp.com/jb/Pangu8_v1.0.0.dmg">Pangu v1.2.1: </a><a href="http://dl.pangu.25pp.com/jb/Pangu8_v1.2.1.exe">Windows only</a></li>
<li>Pangu v1.2.0: <a href="http://dl.pangu.25pp.com/jb/Pangu8_v1.2.0.exe">Windows only</a></li>
<li>Pangu v1.1.0: <a href="http://dl.pangu.25pp.com/jb/Pangu8_v1.1.0.exe">Windows only</a></li>
<li>Pangu v1.0.1: <a href="http://dl.pangu.25pp.com/jb/Pangu8_v1.0.1.exe">Windows only</a></li>
</ul>

<h2>Download Pangu cho iOS 7</h2>

<p><img alt="Pangu icon" class="alignleft size-full wp-image-303230" height="75" src="http://media.idownloadblog.com/wp-content/uploads/2013/01/Pangu-icon.png" width="65" /></p>

<p>Pangu is a jailbreak tool released in June 2014 by the Pangu Team, a group of hackers from China. Very little is known so far about the Pangu Team. The Pangu jailbreak is the first jailbreak for iOS 7.1.x. You can download the latest version of Pangu below. Click here to read our coverage of the <a href="http://www.idownloadblog.com/tag/pangu/">Pangu jailbreak</a>.</p>

<ul>
<li>Pangu 1.2.1: <a href="http://dl.pangu.25pp.com/jb/Pangu_v1.2.1.exe">Windows</a> (<a href="https://mega.co.nz/#!eY8RxRKb!2UYPogxuerqHdbpXiYUWWP4Wb90KdjXrRvn0poZcbFA">mirror</a>)</li>
<li>Pangu 1.2.0: <a href="http://dl.pangu.25pp.com/jb/Pangu_v1.2.dmg">Mac</a> (<a href="https://mega.co.nz/#!vVlHTSpb!F4q1mbQWKdPRgSHO2jCmrNf13NtzJDouLMBBroWTOOg">mirror</a>) &ndash; <a href="http://dl.pangu.25pp.com/jb/Pangu_v1.2.exe">Windows</a> (<a href="https://mega.co.nz/#!2FNnFS6S!w4NIhIEYUq07Peu4MW58t0415KfpvuE3ePwmblcZVBI">mirror</a>)</li>
<li>Pangu 1.1.0: <a href="http://dl.pangu.25pp.com/jb/Pangu_v1.1.dmg">Mac</a> (<a href="https://mega.co.nz/#!DV1AwQjD!jaYJ5OuIlpc2pbURDaIHh-4Abeybam-OILD9oNNWeXw">mirror</a>) &ndash; <a href="http://dl.pangu.25pp.com/jb/Pangu_v1.1.exe">Windows</a> (<a href="https://mega.co.nz/#!vB8yiDhI!TNmvwa0my_OvURXVzpUVhGE2QPZQsWitXy6nFRCKO_k">mirror</a>)</li>
<li>Pangu 1.0:&nbsp;<a href="http://dl.pangu.25pp.com/jb/Pangu_v1.0.exe">Windows</a></li>
</ul>

<h2>Download Evasi0n7</h2>

<p><img alt="evasi0n-icon-evad3rs" class="alignleft" height="75" src="http://media.idownloadblog.com/wp-content/uploads/2013/02/evasi0n-icon-evad3rs.png" width="75" /></p>

<p>Released by the evad3rs &ndash; a team comprised of pod2g, MuscleNerd, PlanetBeing, and Pimskeks &ndash; in December 2013 and it&rsquo;s compatible with&nbsp;all iPhone, iPod touch, iPad and iPad mini models running iOS 7.0 through 7.0.4. For more information about this tool, please make sure to check out our&nbsp;<a href="http://www.idownloadblog.com/tag/evasi0n7/">dedicated evasi0n7 page</a>&nbsp;where you will find the latest developments as well as guides and tutorials.</p>

<p>Download the latest version of evasi0n7:</p>

<ul>
<li>evasi0n7&nbsp; 1.0.8:&nbsp;<a href="https://evad3rs.box.com/s/1233z8ovhgcs8ada1l9r">Mac</a>&nbsp;&ndash;&nbsp;<a href="https://evad3rs.box.com/s/qsofcnoz02cttuttquac">Windows</a></li>
<li>evasi0n7&nbsp; 1.0.7:&nbsp;<a href="https://evad3rs.box.com/shared/static/gu7bfneoh85aajgic0xp.dmg">Mac</a>&nbsp;&ndash;&nbsp;<a href="https://evad3rs.box.com/shared/static/7pbgathisei8f6pf6h30.zip">Windows</a></li>
<li>evasi0n7&nbsp; 1.0.6:&nbsp;<a href="https://evad3rs.box.com/shared/static/4r8pbr815z75xn180w29.dmg">Mac</a>&nbsp;&ndash;&nbsp;<a href="https://evad3rs.box.com/shared/static/6gkfbxr0d1cmxls4gdkl.zip">Windows</a></li>
<li>evasi0n7&nbsp; 1.0.5: <a href="https://evad3rs.box.com/shared/static/gxbuuu3bax7hqvca4th5.dmg">Mac</a> &ndash; <a href="https://evad3rs.box.com/shared/static/ntgvz5os907szqm8wrm2.zip">Windows</a></li>
<li>evasi0n7&nbsp; 1.0.4: <a href="https://mega.co.nz/#!ktMTkSwZ!fxcFv2wDaDTpHBBmXRAZ-3NlwAJgPNqa3Gi-WDe0O7M">Mac</a> &ndash; <a href="https://mega.co.nz/#!xtUw3QaC!DtaNWFLUr9SroeG6OWg5t2s9a6EkD-qNqsb4amiRX3o">Windows</a></li>
<li><a href="https://evad3rs.box.com/s/nb6hq1wol2mrjbfuzkbv">evasi0n7 for Mac v 1.0.3</a></li>
<li><a href="https://evad3rs.box.com/s/27bu5nlp7cvxd2eny86d">evasi0n7 for Windows v 1.0.3</a></li>
<li><a href="https://mega.co.nz/#!FtNw0CYa!XCgwIH7dBb4CJf5VLHM5KTFfZb9ms8iUYb1AlA4iGlc">evasi0n7 for Mac v 1.0.2</a></li>
<li><a href="https://mega.co.nz/#!h5NmUR7I!bopScAVdGqXD57cpkFI4J16KKEcCi76VxV4t4Plw4wE">evasi0n7 for Windows v 1.0.2</a></li>
<li><a href="https://mega.co.nz/#!Q4d2GByI!D1lW_kLGtmH0sMgb7vdxFQMtQfEfeBPhykyJzcug3D4">evasi0n7 for Mac v 1.0.1</a></li>
<li><a href="https://mega.co.nz/#!U09F0LaL!NP9vXy72p652fFWBcR_4LiqX-t1HnG4qdHDcHUH2rGY">evasi0n7 for Windows v 1.0.1</a></li>
<li><a href="https://mega.co.nz/#!gp9z2RTJ!VWcrCkGWqGp-0Ijk4mKRQzE_ZdU1F0ojA5aKO7Ki7jo">evasi0n7 for Mac</a></li>
<li><a href="https://mega.co.nz/#!Al0lEAzA!CEbvejP3cU2cstBT9w2apzLEMYAKFy8qu0K3Z6mjShA">evasi0n7 for Windows</a></li>
</ul>

<h2>Download Evasi0n</h2>

<p><img alt="evasi0n-icon-evad3rs" class="size-full wp-image-202969 alignleft" height="75" src="http://media.idownloadblog.com/wp-content/uploads/2013/02/evasi0n-icon-evad3rs.png" width="75" /></p>

<p>Released by the evad3rs &ndash; a team comprised of pod2g, MuscleNerd, PlanetBeing, and Pimskeks &ndash; in February 2013, evasi0n has been a long-awaited jailbreak for the iPhone 5 and other iOS 6 devices. For those of you keeping score at home, it took the evad3rs 136 days to crack iOS 6.1 for the iPhone 5, compared to just 98 days for the iPhone 4S, 38 days for the iPhone 4, and just 14 days for the iPhone 3GS. Evasi0n is one the most simple jailbreak utilities available. It is an untethered jailbreak that works with all devices running iOS 6 to iOS 6.1. For more information about this tool, please make sure to check out our <a href="http://www.idownloadblog.com/tag/evasi0n/">dedicated evasi0n page</a> where you will find the latest developments as well as guides and tutorials.</p>

<p>Download the latest version of evasi0n:</p>

<ul>
<li><a href="https://evad3rs.box.com/shared/static/1dtxycfpsyvp0katitwk.dmg">evasi0n 1.5.3 for Mac </a></li>
<li><a href="https://evad3rs.box.com/shared/static/mh5vk7hpa7r3ymhnyjsz.zip">evasi0n 1.5.3 for Windows</a></li>
<li><a href="https://evad3rs.box.com/shared/static/2wk6dtc31bw74j514d40.lzma">evasi0n 1.5.3 for Linux</a></li>
</ul>

<p>There is no reason to use a previous version of evasi0n. If you&rsquo;re trying to jailbreak your iOS device with evasi0n, make sure you download the latest version available, which is listed above.</p>

<h2>Download&nbsp;p0sixspwn</h2>

<p><img alt="p0sixspwn" class="alignleft size-full wp-image-269043" height="45" src="http://media.idownloadblog.com/wp-content/uploads/2013/12/p0sixspwn.png" width="75" /></p>

<p>p0sixspwn&nbsp;is a jailbreak utility developed by winocm, iH8sn0w, and SquiffyPwn. It is a tool for older devices running iOS 6.1.3 through iOS 6.1.5. It&rsquo;s an untethered jailbreak and should work for any device running the aforementioned firmware.</p>

<p>Download the latest version of p0sixspwn:</p>

<ul>
<li><a href="https://mega.co.nz/#!E0sESCiC!c-ulVmjoa9qtPDe0MBIQgz9D2H03NgCxjBKZmAUPKRc">p0sixpwn 1.0.7 for Windows</a></li>
<li><a href="https://mega.co.nz/#!Y8M2VAiS!Bq4NRjrlZXE754uNqSJT90mUzwsSGMPVa2PWsp78344">p0sixpwn&nbsp;1.0.7 for Mac</a></li>
</ul>

<h2>Download Redsn0w</h2>

<p><img alt="redsn0w app icon" class="size-full wp-image-210021 alignleft" height="75" src="http://media.idownloadblog.com/wp-content/uploads/2013/01/redsn0w-app-icon.jpg" width="75" /></p>

<p>Redsn0w is a jailbreak utility developed by the Dev-Team. Originally called QuickPWN, this jailbreak tool was quickly renamed, and has now become a household name for most jailbreakers. Unlike PwnageTool, RedSn0w works for both Mac and Windows, and is considered to be one of the most reliable jailbreaks by the whole community. For a complete rundown of this utility, including tutorials and videos, please refer to our dedicated <a href="http://www.idownloadblog.com/redsn0w/">RedSn0w page</a>. You can also keep in touch with the latest RedSn0w news by following our dedicated <a href="http://www.idownloadblog.com/tag/redsn0w/">RedSn0w tag page</a>.</p>

<p>Download RedSn0w 0.9.15b3 for <a href="https://sites.google.com/a/iphone-dev.com/files/home/redsn0w_mac_0.9.15b3.zip?attredirects=0&amp;d=1">Mac</a> or <a href="https://sites.google.com/a/iphone-dev.com/files/home/redsn0w_win_0.9.15b3.zip?attredirects=0&amp;d=1">Windows</a>.</p>

<h2>Download Absinthe</h2>

<p><img alt="Absinthe jailbreak logo" class="size-full wp-image-138621 alignleft" height="75" src="http://media.idownloadblog.com/wp-content/uploads/2012/01/Absinthe-jailbreak-logo.jpg" width="75" /></p>

<p>Absinthe is a userland jailbreak utility for many devices running iOS 5, 5.0.1 and 5.1, depending on the device (please refer to our <a href="http://www.idownloadblog.com/jailbreak/">jailbreak page</a> for a compatibility list). This tool was first released on January 20, 2012, and is available as a standalone tool (Absinthe), a command line tool, and as part of a RedSn0w update. Although Absinthe hasn&rsquo;t been updated for iOS 6 and above, you may want to refer to our dedicated <a href="http://www.idownloadblog.com/tag/absinthe/">Absinthe page</a> for step by step tutorials and information about this utility.</p>

<form style="clear: both; line-height: 25px; height: 25px; vertical-align: top; margin-bottom: 15px;">
<div style="float: left; display: inline; margin-right: 5px; width: 200px; line-line-height: 25px; height: 25px;"><select name="url" style="width: 200px; padding: 1px;"><option value="">Download Absinthe</option><option value="https://sites.google.com/site/greenpois0nabsinthe/absinthe-mac-2.0.4.dmg?attredirects=0&amp;d=1">Absinthe 2.0.4 for Mac</option><option value="https://sites.google.com/site/greenpois0nabsinthe/absinthe-win-2.0.4.zip?attredirects=0&amp;d=1">Absinthe 2.0.4 for Windows</option><option value="https://sites.google.com/site/greenpois0nabsinthe/absinthe-linux-2.0.4.tar.bz2?attredirects=0&amp;d=1">Absinthe 2.0.4 for Linux</option><option value="https://sites.google.com/site/greenpois0nabsinthe/absinthe-mac-2.0.2.dmg?attredirects=0&amp;d=1">Absinthe 2.0.2 for Mac</option><option value="https://sites.google.com/site/greenpois0nabsinthe/absinthe-win-2.0.2.zip?attredirects=0&amp;d=1">Absinthe 2.0.2 for Windows</option><option value="https://sites.google.com/site/greenpois0nabsinthe/absinthe-linux-2.0.2.tar.bz2?attredirects=0&amp;d=1">Absinthe 2.0.2 for Linux</option><option value="https://sites.google.com/site/greenpois0nabsinthe/absinthe-mac-2.0.1.dmg?attredirects=0&amp;d=1">Absinthe 2.0.1 for Mac</option><option value="https://sites.google.com/site/greenpois0nabsinthe/absinthe-win-2.0.1.zip?attredirects=0&amp;d=1">Absinthe 2.0.1 for Windows</option><option value="https://sites.google.com/site/greenpois0nabsinthe/absinthe-linux-2.0.1.tar.bz2?attredirects=0&amp;d=1">Absinthe 2.0.1 for Linux</option><option value="https://sites.google.com/site/greenpois0nabsinthe/absinthe-mac-2.0.dmg?attredirects=0&amp;d=1">Absinthe 2.0 for Mac</option><option value="https://sites.google.com/site/greenpois0nabsinthe/absinthe-win-2.0.zip?attredirects=0&amp;d=1">Absinthe 2.0 for Windows</option><option value="https://sites.google.com/site/greenpois0nabsinthe/absinthe-linux-2.0.tar.bz2?attredirects=0&amp;d=1">Absinthe 2.0 for Linux</option><option value="http://cache.greenpois0n.com/dl/absinthe-mac-0.4.zip">Absinthe v0.4 for Mac</option><option value="http://cache.greenpois0n.com/dl/absinthe-win-0.4.zip">Absinthe v0.4 for Windows</option><option value="http://cache.greenpois0n.com/dl/absinthe-linux-0.4.tar.gz">Absinthe v0.4 for Linux</option><option value="http://cache.greenpois0n.com/dl/absinthe-mac-0.3.zip">Absinthe v0.3 for Mac</option><option value="http://cache.greenpois0n.com/dl/absinthe-win-0.3.zip">Absinthe v0.3 for Windows</option><option value="http://cache.greenpois0n.com/dl/absinthe-linux-0.3.tar.gz">Absinthe v0.3 for Linux</option><option value="http://cache.greenpois0n.com/dl/absinthe-mac-0.2.zip">Absinthe v0.2 for Mac</option><option value="http://cache.greenpois0n.com/dl/absinthe-win-0.2.zip">Absinthe v0.2 for Windows</option><option value="http://cache.greenpois0n.com/dl/absinthe-mac-0.1.2-2.zip">Absinthe v0.1.2-2 for Mac</option><option value="http://cache.greenpois0n.com/dl/absinthe-mac-0.1.2-1.zip">Absinthe v0.1.2-1 for Mac</option></select></div>

<div style="float: left; display: inline; line-height: 25px; height: 25px;"><input type="submit" value="Go" /></div>
</form>

<p><strong>CLI tool&nbsp;</strong>(for Rocky Racoon 5.1.1 Untether)<br />
cinject-0.5.4:&nbsp;<a href="https://sites.google.com/a/iphone-dev.com/files/home/cinject-0.5.4.zip?attredirects=0&amp;d=1">Mac</a>&nbsp;&ndash;&nbsp;<a href="https://sites.google.com/a/iphone-dev.com/files/home/cinject-0.5.4.zip?attredirects=0&amp;d=1">Windows</a><br />
cinject-0.5.3:&nbsp;<a href="http://is.gd/TAVZ8a">Mac</a>&nbsp;&ndash;&nbsp;<a href="http://is.gd/TAVZ8a">Windows</a></p>

<h2>Download PwnageTool</h2>

<p><img alt="PwnageTool" class="size-full wp-image-101318 alignleft" height="75" src="http://media.idownloadblog.com/wp-content/uploads/2011/04/PwnageTool.jpg" width="75" />PwnageTool is a Mac application developed by the iPhone Dev Team that allows you to jailbreak your iPhone, iPad, and iPod touch. PwnageTool allows you to create custom firmwares while preserving the baseband &ndash; a key component of an <a href="http://www.idownloadblog.com/unlock/">iPhone unlock</a> &ndash; it is usually used by iPhone users who want to unlock their iPhones. PwnageTool was last updated to allow to jailbreak the iPhone 3GS, iPhone 4, and iPod touch 2G, 3G, and 4G. Please refer to our dedicated <a href="http://www.idownloadblog.com/pwnagetool/">PwnageTool page</a> for complete information and compatibility list. You may also want to <a href="http://www.idownloadblog.com/tag/pwnagetool/">check our PwnageTool section</a> that gathers all our tutorials and articles related to the utility.</p>

<p><a href="https://sites.google.com/a/ipad-dev.com/files/pwnagetool/PwnageTool_5.1.1.dmg?attredirects=0&amp;d=1">Download the latest version of PwnageTool (version 5.1.1)</a></p>

<h2>Download Sn0wBreeze</h2>

<p><img alt="Updated Sn0wbreeze" class="size-full wp-image-106781 alignleft" height="79" src="http://media.idownloadblog.com/wp-content/uploads/2011/06/Updated-Sn0wbreeze.png" width="75" /></p>

<p>Sn0wBreeze is a jailbreak utility developed by iOS hacker iH8sn0w, similar to PwnageTool, except it is only compatible with Windows. Just like PwnageTool, Sn0wBreeze will create a custom IPSW allowing you to preserve your baseband for a potential software unlock. Refer to our <a href="http://www.idownloadblog.com/tag/sn0wbreeze/">Sn0wBreeze section</a> for the latest information about this tool as well as detailed tutorials on how to use it.</p>

<p><a href="https://github.com/iH8sn0w/sn0wbreezedl/archive/master.zip">Download Sn0wBreeze v2.9.14</a> (compatible with iOS 3.1.3, 3.2.x, 4.0.x, 4.1, 4.2.1 to 4.2.8, 4.3 to 4.3.3, 4.4.3, 4.4.4, 5.0.1, 5.0.2, 5.1.1, 5.2, 6.0.x, 6.1, 6.1.2, 6.1.3)</p>

<h2>Download Seas0nPass</h2>

<p><img alt="Seas0nPass" class="size-full wp-image-135972 alignleft" height="75" src="http://media.idownloadblog.com/wp-content/uploads/2012/01/Seas0nPass.jpeg" width="75" /></p>

<p>Seas0nPass is a jailbreak utility solely dedicated to the Apple TV. By allowing you to create a custom IPSW firmware, Seas0nPass will provide you with an untethered jailbreak for your Apple TV. Make sure to check our dedicated <a href="http://www.idownloadblog.com/tag/seas0npass/">Seas0nPass section</a> to see what versions are supported and for full step by step tutorials about this utility.</p>

<p>Download SeasonPass <a href="http://files.firecore.com/SP/Seas0nPass.zip">for Mac</a> or <a href="http://files.firecore.com/SP/Seas0nPass-win.zip">for Windows</a></p>

<h2>Download GreenPois0n</h2>

<p><img alt="Greenpois0n clear background" class="size-full wp-image-210122 alignleft" height="75" src="http://media.idownloadblog.com/wp-content/uploads/2013/01/Greenpois0n-clear-background.png" width="75" /></p>

<p>GreenPois0n is a jailbreak tool developed by the Chronic Dev Team.&nbsp;GreenPois0n was originally written using two exploits: SHAtter (a bootrom exploit) as well as a userland kernel exploit provided by Comex to make the jailbreak untethered. Geohot later released another jailbreak (limera1n) using a different bootrom exploit on October 9th, 2010, which led to a delay in greenpois0n&rsquo;s release in order to implement Geohot&rsquo;s exploit and keep SHAtter for a future jailbreak.</p>

<p>Please refer to our <a href="http://www.idownloadblog.com/tag/greenpois0n/">GreenPois0n section</a> for tutorials and more information about GreenPois0n.</p>

<ul>
<li>GreenPois0n RC6.1: <a href="http://cache.greenpois0n.com/dl/gp_mac_rc6_1.zip">Mac</a> &ndash; <a href="http://cache.greenpois0n.com/dl/gp_win_rc6.1.zip">Windows</a></li>
<li>GreenPois0n RC6: <a href="http://cache.greenpois0n.com/dl/gp_mac_rc6_final.zip">Mac</a> &ndash; <a href="http://cache.greenpois0n.com/dl/gp_win_rc6_final.zip">Windows</a></li>
</ul>

<h2>Download LimeRa1n</h2>

<p><img alt="limera1n-icon" class="size-full wp-image-91069 alignleft" height="75" src="http://media.idownloadblog.com/wp-content/uploads/2010/12/limera1n-icon.png" width="75" /></p>

<p>LimeRa1n is a controversial jailbreak tool created by famous hacker GeoHot. It uses an undisclosed bootrom exploit and Comex&rsquo;s Packet Filter Kernel Exploit to achieve an untethered jailbreak. Make sure to check out our <a href="http://www.idownloadblog.com/tag/limera1n/">LimeRa1n page</a> to see what devices and firmware versions are supported.</p>

<p><a href="http://limera1n.com/">Download LimeRa1n</a></p>

<h2>C&aacute;c c&ocirc;ng cụ kh&aacute;c Jailbreak</h2>

<p>Bạn c&oacute; thể t&igrave;m c&aacute;c c&ocirc;ng cụ kh&aacute;c như&nbsp;<a href="http://www.idownloadblog.com/tag/spirit/">Spirit</a>, <a href="http://www.idownloadblog.com/tag/quickpwn/">QuickPWN</a>, <a href="http://www.idownloadblog.com/tag/blackra1n/">BlackRa1n</a>, <a href="http://www.idownloadblog.com/tag/purplera1n/">PurpleRa1n</a>, v&agrave;&nbsp;<a href="http://www.idownloadblog.com/tag/winpwn/">WinPWN</a>.</p>

<form style="clear: both; line-height: 25px; height: 25px; vertical-align: top; margin-bottom: 15px;">
<div style="float: left; display: inline; margin-right: 5px; width: 200px; line-line-height: 25px; height: 25px;"><select name="url" style="width: 200px; padding: 1px;"><option value="">Misc. jailbreak tools</option><option value="http://spiritjb.com/mac">Spirit for Mac</option><option value="http://spiritjb.com/win">Spirit for Windows</option><option value="http://spiritjb.com/linux">Spirit for Linux</option><option value="http://blackra1n.com/">BlackRa1n</option><option value="http://torrents.thepiratebay.org/4688431/QuickPwn_2.2.5.dmg.4688431.TPB.torrent">QuickPWN 2.2.1 for Mac (torrent)</option><option value="http://torrents.thepiratebay.org/4689995/QuickPwn-225-2.zip.4689995.TPB.torrent">QuickPWN 2.2.1 for Windows (torrent)</option><option value="http://torrents.thepiratebay.org/4527192/QuickPwn_2.2.dmg.4527192.TPB.torrent">QuickPwn 2.2 for Mac (torrent)</option><option value="http://torrents.thepiratebay.org/4527189/QuickPwn22.zip.4527189.TPB.torrent">QuickPwn 2.2 for Windows (torrent)</option><option value="http://torrents.thepiratebay.org/4404107/QuickPwn21-1.zip.4404107.TPB.torrent">QuickPwn 2.1 for Windows (torrent)</option><option value="http://torrents.thepiratebay.org/4393645/QuickPwn_1.1.dmg.4393645.TPB.torrent">QuickPwn 1.1 for Mac (torrent)</option><option value="http://torrents.thepiratebay.org/4369186/QuickPwn_1.0.0.tbz.4369186.TPB.torrent">QuickPwn 1 for Mac (torrent)</option><option value="http://xs1.iphwn.org/releases/QuickPwnRC3.zip">QuickPwn Release Candidate (RC3)</option><option value="http://xs1.iphwn.org/releases/QuickPwnGUI150.zip">QuickPwn &rsquo;150&prime; Beta Update</option><option value="http://xs1.iphwn.org/releases/QuickPwnGUI.zip">QuickPwn GUI Version</option><option value="http://xs1.iphwn.org/releases/QuickPwnGUI.zip">QuickPwn V1</option><option value="http://www.mediafire.com/download.php?duizzbugzjr">WinPwn 2.0.0.4</option></select></div>

<div style="float: left; display: inline; line-height: 25px; height: 25px;"><input type="submit" value="Go" /></div>
</form>

<h1>C&aacute;c c&ocirc;ng cụ tiện &iacute;ch kh&aacute;c</h1>

<p>Dưới đ&acirc;y l&agrave; một số tiện &iacute;ch kh&aacute;c để bạn sử dụng.</p>

<h2>Miscellaneous Utilities</h2>

<p><strong>BootLoaders: </strong><a href="http://bit.ly/113wZGW">BL 3.9</a>&nbsp;&bull;&nbsp;<a href="http://bit.ly/WK5Bao">BL 4.6</a></p>

<p><strong>Chronic Dev Crash Reporter:</strong> <a href="http://cache.greenpois0n.com/dl/cdev_reporter-mac-1.0_beta.zip">Mac</a>&nbsp;&bull; <a href="http://cache.greenpois0n.com/dl/cdev_reporter-win-1.0_beta.zip">Windows</a></p>

<p><strong>F0recast:</strong> <a href="http://sites.google.com/site/ih8sn0wcom/home/dl/f0recast-v1.4.1_osx.zip?attredirects=0&amp;d=1">Mac</a>&nbsp;&bull;&nbsp;<a href="http://sites.google.com/site/ih8sn0wcom/home/dl/f0recast-v1.4.1_win.zip?attredirects=0&amp;d=1">Windows</a></p>

<p><strong>iFaith: </strong><a href="https://github.com/iH8sn0w/iFaith/releases/v1.5.9/1085/ifaith-v1.5.9.zip">version 1.5.9</a></p>

<p><strong>iFunBox:</strong> <a href="http://i-funbox.com/version_history.html">Mac</a> &bull;&nbsp;<a href="http://i-funbox.com/version_history.html">Windows</a></p>

<p><strong>iREB 7:</strong> <a href="https://sites.google.com/site/ih8sn0wcom/home/dl/iREB-r7.zip?attredirects=0">Windows</a></p>

<p><strong>iTools.hk:</strong> <a href="http://itools.hk/cms/webpage32.htm">Mac</a> &bull;&nbsp;<a href="http://itools.hk/cms/webpage31.htm">Windows</a></p>

<p><strong>iTunes:</strong> <a href="http://www.apple.com/itunes/download/">latest version</a></p>

<p><strong>nito Installer:</strong> <a href="http://jailbreak-apple-tv.googlecode.com/files/nitoInstaller.zip">Mac</a> &bull;&nbsp;<a href="http://jailbreak-apple-tv.googlecode.com/files/nito_installer.exe">Windows</a></p>

<p><strong>Semi-Restore:&nbsp;</strong>Mac (being worked on) &bull;&nbsp;<a href="https://mega.co.nz/#!CMRkDaaL!bSLfkI5pk7D6kAtPLg0QqYaqKWekVk0JbNz35uvlo7c">Windows</a> &bull; <a href="https://mega.co.nz/#!yYRjkLQB!WvGIiCcpnAi64ZiNNhkcm9yGwbnhu6WTzYchrUul4Xw">Linux</a></p>

<p><strong>TinyCFW: </strong><a href="http://cache.firmwareumbrella.com/downloads/tinycfw-0.1.jar">Mac</a>&nbsp;&bull; <a href="http://cache.firmwareumbrella.com/downloads/tinycfw-0.1.exe">Windows</a></p>

<p><strong>TinyUmbrella:</strong> <a href="http://thefirmwareumbrella.blogspot.com/">download link</a></p>

<p><strong>TinyUmbrella Fix Recovery:</strong> <a href="http://cache.firmwareumbrella.com/downloads/fixrecovery-osx.zip">Mac</a>&nbsp;&bull;&nbsp;<a href="http://cache.firmwareumbrella.com/downloads/fixrecovery-win.zip">Windows</a></p>

<h2>Phần mềm chuyển dữ liệu iPhone sang PC</h2>

<p>Nếu cần chuyển dữ liệu giữa PC v&agrave; iPhone th&igrave; c&oacute; thể d&ugrave;ng:</p>

<ul>
<li><a href="http://www.idownloadblog.com/lenogo-iphone-to-pc-transfer/">Lenogo iPhone to PC Transfer</a></li>
<li><a href="http://www.idownloadblog.com/lenogo-iphone-to-pc-transfer-for-mac/">Lenogo iPhone to PC Transfer for MAC</a></li>
<li><a href="http://www.idownloadblog.com/tansee-iphone-transfer/">Transee iPhone Transfer</a></li>
</ul>

<h2>Chuyển Video tr&ecirc;n&nbsp;iPhone</h2>

<p>Dưới đ&acirc;y l&agrave; danh s&aacute;ch phần mềm hỗ trợ:</p>

<ul>
<li><a href="http://www.idownloadblog.com/cucusoft-iphone-video-converter-suite/" rel="bookmark" title="Cucusoft iPhone DVD + Video Converter">Cucusoft iPhone DVD + Video Converter</a></li>
<li><a href="http://www.idownloadblog.com/cucusoft-dvd-to-iphone-converter/" rel="bookmark" title="Cucusoft DVD to iPhone Converter">Cucusoft DVD to iPhone Converter</a></li>
<li><a href="http://www.idownloadblog.com/cucusoft-iphone-video-converter/" rel="bookmark" title="Cucusoft iPhone Video Converter">Cucusoft iPhone Video Converter</a></li>
<li><a href="http://www.idownloadblog.com/lenogo-dvd-video-to-iphone-converter/" rel="bookmark" title="Lenogo DVD + Video to iPhone Converter">Lenogo DVD + Video to iPhone Converter</a></li>
<li><a href="http://www.idownloadblog.com/lenogo-dvd-to-iphone-converter/" rel="bookmark" title="Lenogo DVD to iPhone Converter">Lenogo DVD to iPhone Converter</a></li>
<li><a href="http://www.idownloadblog.com/lenogo-video-to-iphone-converter/" rel="bookmark" title="Lenogo Video to iPhone Converter">Lenogo Video to iPhone Converter</a></li>
<li><a href="http://www.idownloadblog.com/pavtube-dvd-to-iphone-converter/" rel="bookmark" title="Pavtube DVD to iPhone Converter">Pavtube DVD to iPhone Converter</a></li>
<li><a href="http://www.idownloadblog.com/wondershare-dvd-to-iphone-converter/" rel="bookmark" title="Wondershare DVD to iPhone Converter">Wondershare DVD to iPhone Converter</a></li>
</ul>
</div>

<div class="share_bar">
<div class="bar_icon bar_twitter">&nbsp;</div>
</div>
</div>
[/parsehtml]
 
Top Bottom