Toàn tập về phím tắt trong Photoshop mà bạn nên biết

hoacuoi37

New Member
Tham gia
8/11/14
Bài viết
19
Được thích
4

TECHRUM xin gửi tới các bạn bài tổng hợp các phím tắt và tổ hợp phím cần biết trong Photoshop giúp thao tác sử dụng các chức năng nhanh hơn gấp 69 lần sử dụng chuột.

Sau đây là tổng hợp tất cả các phím tắt, các tổ hợp phím hữu ích trong quá trình sử dụng Photoshop được chia theo từng nhóm chức năng liên quan.

Các phím tắt hỗ trợ thao tác với FILE văn bản

[parsehtml]
<table style="width:100%;">
<thead>
<tr class="row-1 odd">
<th class="column-1">Sử dụng phím tắt nhanh</th><th class="column-2">Sử dụng chuột</th><th class="column-3">Tác dụng</th>
</tr>
</thead>
<tbody class="row-hover">
<tr class="row-2 even">
<td class="column-1">CTRL + N</td><td class="column-2">New</td><td class="column-3">Hỗ trợ tạo File mới</td>
</tr>
<tr class="row-3 odd">
<td class="column-1">CTRL + O</td><td class="column-2">Open </td><td class="column-3">Mở File có sẵn trên máy tính<br />
</td>
</tr>
<tr class="row-4 even">
<td class="column-1">CTRL + ALT + O </td><td class="column-2">Open As </td><td class="column-3">Mở file từ Adobe Bridge<br />
</td>
</tr>
<tr class="row-5 odd">
<td class="column-1">CTRL + P </td><td class="column-2">Print </td><td class="column-3">In ảnh<br />
</td>
</tr>
<tr class="row-6 even">
<td class="column-1">CTRL + ALT + S </td><td class="column-2">Save a Copy </td><td class="column-3">Lưu thêm 1 bản copy<br />
</td>
</tr>
<tr class="row-7 odd">
<td class="column-1">CTRL + W </td><td class="column-2">Close </td><td class="column-3">Đóng File<br />
</td>
</tr>
<tr class="row-8 even">
<td class="column-1">CTRL + S </td><td class="column-2">Save</td><td class="column-3">Lưu File<br />
</td>
</tr>
<tr class="row-9 odd">
<td class="column-1">CTRL + SHIFT + S </td><td class="column-2">Save As </td><td class="column-3">Lưu File với các dạng khác.<br />
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<h3><span id="cac-lenh-select-ban-can-nam-duoc"><strong>Các lệnh SELECT bạn cần nắm được</strong></span></h3>

<table style="width:100%;">
<thead>
<tr class="row-1 odd">
<th class="column-1">Sử dụng phím tắt </th><th class="column-2">Sử dụng chuột</th><th class="column-3">Tính năng tương ứng<br />
</th>
</tr>
</thead>
<tbody class="row-hover">
<tr class="row-2 even">
<td class="column-1">CTRL + A </td><td class="column-2">All</td><td class="column-3">Chọn tất cả, bôi đen tất cả<br />
</td>
</tr>
<tr class="row-3 odd">
<td class="column-1">CTRL + F </td><td class="column-2">Last Filter </td><td class="column-3">Lặp lại Filter cuối cùng<br />
</td>
</tr>
<tr class="row-4 even">
<td class="column-1">CTRL + D </td><td class="column-2">Deselect</td><td class="column-3">Bỏ vùng chọn<br />
</td>
</tr>
<tr class="row-5 odd">
<td class="column-1">CTRL + ALT + D </td><td class="column-2">Feather</td><td class="column-3">Mờ biên vùng chọn<br />
</td>
</tr>
<tr class="row-6 even">
<td class="column-1">CTRL + SHIFT + D </td><td class="column-2">Reselect </td><td class="column-3">Chọn lại vùng chọn<br />
</td>
</tr>
<tr class="row-7 odd">
<td class="column-1">CTRL + SHIFT + I </td><td class="column-2">Inverse </td><td class="column-3">Nghịch đảo vùng chọn<br />
</td>
</tr>
<tr class="row-8 even">
<td class="column-1">CTRL + SHIFT + F </td><td class="column-2">Fade</td><td class="column-3">Chỉnh Opacity Brush<br />
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<!-- #tablepress-4 from cache -->
<h3><span id="thao-tac-voi-layer"><strong>Thao tác với LAYER</strong></span></h3>

<table style="width:100%;">
<thead>
<tr class="row-1 odd">
<th class="column-1">Sử dụng phím tắt</th><th class="column-2">Sử dụng chuột</th><th class="column-3">Tính năng tương ứng</th>
</tr>
</thead>
<tbody class="row-hover">
<tr class="row-2 even">
<td class="column-1">CTRL + SHIFT + N </td><td class="column-2">New > Layer </td><td class="column-3">Tạo một Layer mới<br />
</td>
</tr>
<tr class="row-3 odd">
<td class="column-1">CTRL + G </td><td class="column-2">Group with Previous </td><td class="column-3">Tạo nhóm Layer</td>
</tr>
<tr class="row-4 even">
<td class="column-1">CTRL + SHIFT + G </td><td class="column-2">CTRL + SHIFT + G </td><td class="column-3">Bỏ nhóm Layer<br />
</td>
</tr>
<tr class="row-5 odd">
<td class="column-1">CTRL + J </td><td class="column-2">New > Layer Via Copy </td><td class="column-3">Nhân đôi Layer<br />
</td>
</tr>
<tr class="row-6 even">
<td class="column-1">CTRL + SHIFT + J </td><td class="column-2">New > Layer Via Cut </td><td class="column-3">Cắt Layer<br />
</td>
</tr>
<tr class="row-7 odd">
<td class="column-1">CTRL + SHIFT + ] </td><td class="column-2">Arrange > Bring to Front </td><td class="column-3">Chuyển Layer lên trên cùng<br />
</td>
</tr>
<tr class="row-8 even">
<td class="column-1">CTRL + SHIFT + [ </td><td class="column-2">Arrange > Send to Back </td><td class="column-3">Chuyển Layer xuống dưới cùng<br />
</td>
</tr>
<tr class="row-9 odd">
<td class="column-1">CTRL + ] </td><td class="column-2">Arrange > Birng to Forward </td><td class="column-3">Chuyển Layer lên trên<br />
</td>
</tr>
<tr class="row-10 even">
<td class="column-1">CTRL + [ </td><td class="column-2">Arrange > Send Backward </td><td class="column-3">Chuyển Layer xuống dưới<br />
</td>
</tr>
<tr class="row-11 odd">
<td class="column-1">CTRL + E </td><td class="column-2">Merge Down </td><td class="column-3">Ghép các Layer được chọn<br />
</td>
</tr>
<tr class="row-12 even">
<td class="column-1">CTRL + SHIFT + E </td><td class="column-2">Merge Visible </td><td class="column-3">Ghép tất cả các Layer<br />
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<!-- #tablepress-5 from cache -->
<h3><span id="cac-phim-tat-voi-nhom-image"><strong>Các phím tắt với nhóm IMAGE</strong></span></h3>

<table style="width:100%;">
<thead>
<tr class="row-1 odd">
<th class="column-1">Sử dụng phím tắt</th><th class="column-2">Sử dụng chuột</th><th class="column-3">Tính năng tương ứng</th>
</tr>
</thead>
<tbody class="row-hover">
<tr class="row-2 even">
<td class="column-1">CTRL + M </td><td class="column-2">Ajust > Curves </td><td class="column-3">Bảng Curves<br />
</td>
</tr>
<tr class="row-3 odd">
<td class="column-1">CTRL + B </td><td class="column-2">Ajust > Color Blance </td><td class="column-3">Bảng Color Blance<br />
</td>
</tr>
<tr class="row-4 even">
<td class="column-1">CTRL + U </td><td class="column-2">Ajust > Hue/Saturation </td><td class="column-3">Bảng Hue/Saturation<br />
</td>
</tr>
<tr class="row-5 odd">
<td class="column-1">CTRL + L </td><td class="column-2">Ajust > Levels </td><td class="column-3">Ajust > Levels </td>
</tr>
<tr class="row-6 even">
<td class="column-1">CTRL + I </td><td class="column-2">Ajust > Invert </td><td class="column-3">Bảng Invert<br />
</td>
</tr>
<tr class="row-7 odd">
<td class="column-1">CTRL + SHIFT + L </td><td class="column-2">Ajust > Auto Levels </td><td class="column-3">Tự động chỉnh Levels<br />
</td>
</tr>
<tr class="row-8 even">
<td class="column-1">CTRL + ALT + SHIFT + L </td><td class="column-2">Ajust > Auto Contrast </td><td class="column-3">Tự động chỉnh Contrast<br />
</td>
</tr>
<tr class="row-9 odd">
<td class="column-1">CTRL + SHIFT + U </td><td class="column-2">Ajust > Desaturate </td><td class="column-3">Bảng Desaturate<br />
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<!-- #tablepress-6 from cache -->
<h3><span id="su-dung-cac-phim-tat-voi-nhom-lenh-edit"><strong>Sử dụng các phím tắt với nhóm lệnh EDIT</strong></span></h3>

<table style="width:100%;">
<thead>
<tr class="row-1 odd">
<th class="column-1">Sử dụng phím tắt</th><th class="column-2">Sử dụng chuột</th><th class="column-3">Tính năng tương ứng</th>
</tr>
</thead>
<tbody class="row-hover">
<tr class="row-2 even">
<td class="column-1">[ </td><td class="column-2">Zoom + Brush </td><td class="column-3">Phóng to nét bút<br />
</td>
</tr>
<tr class="row-3 odd">
<td class="column-1">] </td><td class="column-2">Zoom - Brush </td><td class="column-3">Thu nhỏ nét bút<br />
</td>
</tr>
<tr class="row-4 even">
<td class="column-1">CTRL + X </td><td class="column-2">Cut </td><td class="column-3">Cắt<br />
</td>
</tr>
<tr class="row-5 odd">
<td class="column-1">CTRL + C </td><td class="column-2">Copy </td><td class="column-3">Copy (Sao chép)<br />
</td>
</tr>
<tr class="row-6 even">
<td class="column-1">CTRL + SHIFT + C </td><td class="column-2">Copy Merged </td><td class="column-3">Copy Merged<br />
</td>
</tr>
<tr class="row-7 odd">
<td class="column-1">CTRL + Z </td><td class="column-2">Undo</td><td class="column-3">Trở lại bước vừa làm</td>
</tr>
<tr class="row-8 even">
<td class="column-1">CTRL + ALT + Z </td><td class="column-2">Undo More </td><td class="column-3">Trở lại nhiều bước</td>
</tr>
<tr class="row-9 odd">
<td class="column-1">CTRL + V </td><td class="column-2">Paste </td><td class="column-3">Paste<br />
</td>
</tr>
<tr class="row-10 even">
<td class="column-1">CTRL + SHIFT + CTRL + V </td><td class="column-2">Paste Into </td><td class="column-3">Paste chồng lên<br />
</td>
</tr>
<tr class="row-11 odd">
<td class="column-1">CTRL + T </td><td class="column-2">Free Transform </td><td class="column-3">Xoay hình / Chỉnh ti lệ<br />
</td>
</tr>
<tr class="row-12 even">
<td class="column-1">CTRL + SHIFT + T </td><td class="column-2">Transform > Again </td><td class="column-3">Làm lại bước Free Transform<br />
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<!-- #tablepress-7 from cache -->
<h3><span id="su-dung-phim-tat-voi-view"><strong>Sử dụng phím tắt với VIEW</strong></span></h3>

<table style="width:100%;">
<thead>
<tr class="row-1 odd">
<th class="column-1">Sử dụng phím tắt</th><th class="column-2">Sử dụng chuột</th><th class="column-3">Tính năng tương ứng</th>
</tr>
</thead>
<tbody class="row-hover">
<tr class="row-2 even">
<td class="column-1">CTRL + Y </td><td class="column-2">Preview>CMYK </td><td class="column-3">Xem màu CMYK<br />
</td>
</tr>
<tr class="row-3 odd">
<td class="column-1">CTRL + SHIFT + Y </td><td class="column-2">Gamut Warning </td><td class="column-3">Xem gam màu ngoài hệ CMYK</td>
</tr>
<tr class="row-4 even">
<td class="column-1">CTRL + 0 </td><td class="column-2">Fit on Screen </td><td class="column-3">Xem hình tràn màn hình</td>
</tr>
<tr class="row-5 odd">
<td class="column-1">CTRL + R </td><td class="column-2">Show Rulers </td><td class="column-3">Hiện thước</td>
</tr>
<tr class="row-6 even">
<td class="column-1">CTRL + ; </td><td class="column-2">Hide Guides </td><td class="column-3">Ẩn Guides</td>
</tr>
<tr class="row-7 odd">
<td class="column-1">CTRL + “ </td><td class="column-2">Show Grid </td><td class="column-3">Hiện lưới</td>
</tr>
<tr class="row-8 even">
<td class="column-1">CTRL + + </td><td class="column-2">Zoom In </td><td class="column-3">Phóng to</td>
</tr>
<tr class="row-9 odd">
<td class="column-1">CTRL + - </td><td class="column-2">Zoom Out </td><td class="column-3">Thu nhỏ</td>
</tr>
<tr class="row-10 even">
<td class="column-1">CTRL + SHIFT + H </td><td class="column-2">Hide Path </td><td class="column-3">Ẩn các đường Path</td>
</tr>
<tr class="row-11 odd">
<td class="column-1">CTRL + SHIFT + ; </td><td class="column-2">Snap To Guides </td><td class="column-3">Nhẩy bằng Guides</td>
</tr>
<tr class="row-12 even">
<td class="column-1">CTRL + ALT + ; </td><td class="column-2">Lock Guides </td><td class="column-3">Khoá Guides</td>
</tr>
<tr class="row-13 odd">
<td class="column-1">CTRL + SHIFT + ‘ </td><td class="column-2">Snap To Grid </td><td class="column-3">Nhẩy bằng lưới</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<!-- #tablepress-8 from cache -->
<h3><span id="nhom-phim-tat-cong-cu-chinh-sua-toolbar"><strong>Nhóm phím tắt công cụ chỉnh sửa (Toolbar)</strong></span></h3>

<table style="width:100%;">
<thead>
<tr class="row-1 odd">
<th class="column-1">Sử dụng phím tắt</th><th class="column-2">Sử dụng chuột</th><th class="column-3">Tính năng tương ứng</th>
</tr>
</thead>
<tbody class="row-hover">
<tr class="row-2 even">
<td class="column-1">A </td><td class="column-2">Path Selection </td><td class="column-3">Chọn đường Path . Vector</td>
</tr>
<tr class="row-3 odd">
<td class="column-1">B</td><td class="column-2">Brush </td><td class="column-3">Nét bút</td>
</tr>
<tr class="row-4 even">
<td class="column-1">C </td><td class="column-2">Crop </td><td class="column-3">Cắt hình</td>
</tr>
<tr class="row-5 odd">
<td class="column-1">D <br />
</td><td class="column-2">Defaul Background<br />
Color</td><td class="column-3">Quay về màu cơ bản ban đầu</td>
</tr>
<tr class="row-6 even">
<td class="column-1">E</td><td class="column-2">Eraser </td><td class="column-3">Tẩy</td>
</tr>
<tr class="row-7 odd">
<td class="column-1">G </td><td class="column-2">Paint Bucket </td><td class="column-3">Đổ màu/Đổ màu chuyển</td>
</tr>
<tr class="row-8 even">
<td class="column-1">.</td><td class="column-2">Smudge Tool </td><td class="column-3">Mô tả hiện tường miết tay<br />
</td>
</tr>
<tr class="row-9 odd">
<td class="column-1">H</td><td class="column-2">Hand </td><td class="column-3">Hand Tool</td>
</tr>
<tr class="row-10 even">
<td class="column-1">I</td><td class="column-2">Eyedroppe</td><td class="column-3">Chấm màu . Thước kẻ</td>
</tr>
<tr class="row-11 odd">
<td class="column-1">J </td><td class="column-2">Healing Brush </td><td class="column-3">Chấm sửa chỗ chưa hoàn chỉnh<br />
</td>
</tr>
<tr class="row-12 even">
<td class="column-1">L</td><td class="column-2">Lasso </td><td class="column-3">Tạo vùng chọn tự do</td>
</tr>
<tr class="row-13 odd">
<td class="column-1">M</td><td class="column-2">Marquee </td><td class="column-3">Tạo vùng chọn</td>
</tr>
<tr class="row-14 even">
<td class="column-1">O </td><td class="column-2">Burn </td><td class="column-3">Làm tối ảnh</td>
</tr>
<tr class="row-15 odd">
<td class="column-1">P</td><td class="column-2">Pen </td><td class="column-3">Tạo đường path . vector</td>
</tr>
<tr class="row-16 even">
<td class="column-1">S</td><td class="column-2">Clone Stamp</td><td class="column-3">Lấy mẫu từ 1 ảnh</td>
</tr>
<tr class="row-17 odd">
<td class="column-1">T</td><td class="column-2">Horizontal Type </td><td class="column-3">Viết chữ</td>
</tr>
<tr class="row-18 even">
<td class="column-1">U</td><td class="column-2">Round Retange </td><td class="column-3">Vẽ các hình cơ bản</td>
</tr>
<tr class="row-19 odd">
<td class="column-1">V </td><td class="column-2">Move </td><td class="column-3">Di chuyển</td>
</tr>
<tr class="row-20 even">
<td class="column-1">X</td><td class="column-2">Swich Foreground &amp; Background color</td><td class="column-3">Đổi màu trên bảng màu<br />
</td>
</tr>
<tr class="row-21 odd">
<td class="column-1">Y</td><td class="column-2">History Brush </td><td class="column-3">Gọi lại thông số cũ của ảnh</td>
</tr>
<tr class="row-22 even">
<td class="column-1">Z</td><td class="column-2">Zoom</td><td class="column-3">Phóng to / thu nhỏ hình ảnh</td>
</tr>
<tr class="row-23 odd">
<td class="column-1">W</td><td class="column-2">Magic Wand </td><td class="column-3">Tạo vùng chọn theo màu</td>
</tr>
<tr class="row-24 even">
<td class="column-1">&amp;</td><td class="column-2"></td><td class="column-3">Đổi màu trên bảng mà</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<!-- #tablepress-9 from cache -->
<h3><span id="tac-dung-cua-cac-phim-tat-tu-f1-den-f9"><strong>Tác dụng của các phím tắt từ F1 đến F9</strong></span></h3>

<table style="width:100%;">
<thead>
<tr class="row-1 odd">
<th class="column-1">Phím tắt (F1 > F9)</th><th class="column-2">Tính năng tương ứng</th>
</tr>
</thead>
<tbody class="row-hover">
<tr class="row-2 even">
<td class="column-1">F1</td><td class="column-2">Xem hướng dẫn từ nhà phát hành<br />
</td>
</tr>
<tr class="row-3 odd">
<td class="column-1">F2 </td><td class="column-2">Cut<br />
</td>
</tr>
<tr class="row-4 even">
<td class="column-1">F3</td><td class="column-2">Copy (Sao chép)</td>
</tr>
<tr class="row-5 odd">
<td class="column-1">F4 </td><td class="column-2">Paste (Dán)</td>
</tr>
<tr class="row-6 even">
<td class="column-1">F5</td><td class="column-2">Mở Pallete Brush<br />
</td>
</tr>
<tr class="row-7 odd">
<td class="column-1">F6</td><td class="column-2">Mở Pallete màu<br />
</td>
</tr>
<tr class="row-8 even">
<td class="column-1">F7 </td><td class="column-2">Mở Pallete Layer<br />
</td>
</tr>
<tr class="row-9 odd">
<td class="column-1">F8 </td><td class="column-2">Mở Pallete Info<br />
</td>
</tr>
<tr class="row-10 even">
<td class="column-1">F9</td><td class="column-2">Mở Pallete Action<br />
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
[/parsehtml]
Nguồn: Blogchiasekienthuc
cảm ơn thớt nhé tìm hoài mà không thấy luôn đó
 

dangbinh94

New Member
Tham gia
20/12/17
Bài viết
5
Được thích
2
em cũng biết một chút pts nhưng phím tắt thì không biết nhiều lắm, nhưng nhìn bác chia sẻ em thấy như ma trận sao mà nhiều phím tắt quá vậy trời. Dù sao cũng cảm ơn bác chia sẻ thêm cho anh em .
 

sunwearVN

New Member
Tham gia
26/2/18
Bài viết
12
Được thích
2
Cái nầy hay giờ tui mới biết.
Tiết kiệm thời gian.
Thanks
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Không có thành viên trực tuyến lúc này

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom